Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 251 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:96 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-714/DB/LI/W

    Nu op grond van artikel 1 lid 1 Wrakingsprotocol een wrakingsverzoek geen betrekking kan hebben op de griffier, kan het handelen van de griffier geen grond voor wraking kan opleveren, ook niet voor wraking van de voorzitter als verantwoordelijke voor dat handelen. Nu alle feiten en omstandigheden die verzoeker aan zijn wrakingsverzoek ten grondslag legt, betrekking hebben op handelen of nalaten van de griffier, dient het verzoek reeds op grond hiervan te worden afgewezen. Het wrakingsverzoek bevat verder ook geen feiten of omstandigheden die erop wijzen dat de rechterlijke onpartijdigheid van de tuchtrechter schade zou kunnen lijden. Afwijzing wrakingsverzoek.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:97 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 19-721/DB/OB

  Uit de brief van de opvolgende advocaat van klager blijkt dat klager op de hoogte was van de eindbeschikking en de mogelijkheid daartegen in hoger beroep te gaan. Gelet op de inhoud van die brief mocht advocaat erop vertrouwen dat klager een andere advocaat had ingeschakeld om hoger beroep in te stellen. Advocaat hoefde zich er daarom niet meer van te vergewissen of klager zich kon verenigen met haar advies om geen hoger beroep in te stellen. Klacht ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:98 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-573/DB/OB

  Advocaat van de wederpartij heeft de belangen van haar cliënte behartigd. Niet gebleken dat advocaat van de wederpartij de rechter opzettelijk onjuiste informatie heeft verschaft. Dat nadien gebleken is dat de door een medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming aan de advocaat verschafte informatie over de mogelijkheid van het faciliteren van skypecontact op het Nederlands Consulaat te Turkije onjuist bleek valt de advocaat niet te verwijten. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:123 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 058/2020

  Verpleegkundige neemt om onzakelijke reden en ongeautoriseerd kennis van patiëntendossiers. Klacht gegrond. Voorwaardelijke schorsing.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:70 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2021

  Tandarts. Klacht: 1) plaatsen prothese zonder mondonderzoek en zonder foto’s, 2) prothese past niet goed, 3) tandarts had klager moeten doorsturen naar kaakchirurg. College: ongegrond. In patiëntendossier staat periodiek preventief onderzoek en kostenbegroting voor trekken tanden en kiezen. Geen twijfel over juistheid dossier. Voor prothese geen röntgenfoto’s vereist, behalve bij bijzonderheden. Geen indicatie. Geen reden voor verwijzing naar kaakchirurg. Klager is niet teruggegaan voor opvullen prothese.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:124 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 105/2020

  Verpleegkundige gaat relatie aan met persoon die, vanwege verslaving aan cocaïne met een co-morbide persoonlijkheidsstoornis, opgenomen was geweest op de afdeling van de instelling waar zij werkt en wiens mentor zij was. Deze persoon wordt later nog twee maal opgenomen in de instelling. Beklaagde stelt dat zij onbekend was met de volgens klaagster (IGJ) destijds toepasselijke beroepscode en normen en dat deze regels ook moeilijk vindbaar zijn. Tevens betwist zij dat die normen van toepassing zijn op relaties met ex-patiënten. Het college oordeelt dat onbekendheid met het bestaan van een protocol of indien een protocol onvoldoende duidelijkheid schept een beroepsbeoefenaar ook een bewuste afweging moet maken tegen de achtergrond van de hem of haar wel bekende beginselen, normen en maatstaven in de beroepsgroep. Eveneens zal onder omstandigheden van een beroepsbeoefenaar verwacht mogen worden dat deze in overleg treedt met zijn of haar meerdere of een vertrouwenspersoon. Klacht gegrond. Inmiddels ziet beklaagde wel de ernst in van wat er is gebeurd. Zij heeft hulp gezocht en is ook transparant geweest jegens nieuwe werkgever. Het college ziet, gegeven het late moment waarop beklaagde adequaat actie ondernam, nog wel enig risico. Voorwaardelijke schorsing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:152 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/471

  Klaagster verwijt verweerder, chirurg, niet snel genoeg diagnose te hebben gesteld en een behandeling te zijn gestart voor haar Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Verweerder voert verweer. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:207 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.357

  Klacht tegen huisarts. Klager heeft zich - na een eerder bezoek aan de huisartsenpost - tot de huisarts gewend met een ernstige pijnklachten aan de voet. De huisarts constateerde wondroos. Diezelfde middag heeft klager weer met de huisartsenpraktijk contact opgenomen. Later die dag is klager opgenomen in het ziekenhuis. De volgende dag is klagers onderbeen geamputeerd vanwege sepsis met voortschrijdende infectie en necrose. Klager verwijt de huisarts dat hij onvoldoende aandacht heeft gehad voor zijn herhaalde verzoek om medische hulp. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat de huisarts kan worden verweten dat hij de klachten van klager niet nader heeft uitgevraagd of door zijn assistente heeft laten uitvragen. Hij is door dit na te laten in zijn zorg jegens klager tekortgeschoten. Het Centraal Tuchtcollege verklaart de klacht alsnog gegrond, legt een waarschuwing op en veroordeelt de huisarts in de proceskosten van klager.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:206 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.281 t/m C2019.285

  .

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:65 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19205

  Essentie 19205 zitting 14 oktober 2020   19205 Kinderarts wordt verweten dat zij tekortgeschoten is in het onderzoek van patiënte en de uitvoering van een second opinion bij patiënte heeft tegengehouden. Zij wilde patiënte steeds niet terug zien, verwees terug naar de revalidatiekliniek, wilde alleen telefonisch met klaagster over haar klacht praten en heeft geen excuses aangeboden. Alle klachtonderdelen gegrond. Kinderarts is na het ontslag van patiënte als hoofdbehandelaar tekortgeschoten in de regievoering. Waarschuwing.