Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 62 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:77 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-276

  Gedeeltelijk gegronde klacht tegen een tandarts. De volgens het ‘Protocol parodontale diagnostiek en behandeling’ van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie voorgeschreven parodontologische diagnostiek is achterwege gebleven. Beklaagde had moeten signaleren dat er sprake was van aanzienlijke pockets (5mm) bij klager. Nu op de foto’s ook botafbraak rondom element 16 zichtbaar was, had dit voor beklaagde ten minste aanleiding moeten zijn voor het inzetten van nader parodontologisch onderzoek. Daarnaast voldoet de verslaglegging niet aan de eisen die daaraan worden gesteld in het algemeen en in het bijzonder in het licht van de in het Paro-protocol vervatte richtlijnen. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard. Nu beklaagde niet eerder in zijn lange loopbaan als tandarts tuchtrechtelijk is veroordeeld en ter zitting naar klager ook spijt heeft betuigd, zal het College volstaan met een berisping. Klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. Berisping.        

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:114 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.264 en C2019.265

  Klacht van twee zorgverzekeraars tegen een apotheker over frauduleus declareren. Het Centraal Tuchtcollege is, evenals het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel dat de apotheker zich jegens klaagsters stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan grootschalige declaratiefraude. Dit handelen is zodanig in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg dat de door het Regionaal Tuchtcollege opgelegde maatregel van onmiddellijke doorhaling van de inschrijving van de apotheker in het BIG-register moet blijven gehandhaafd. Het beroep wordt verworpen.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:78 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-173a

  Ongegronde klacht tegen een kaakchirurg . Het is – gelet op de uitleg van beklaagde, die het College kan onderschrijven, en op de aantekeningen in het dossier – niet voldoende aannemelijk geworden dat beklaagde bij de operatie op 10 maart 2015 onbedoeld een gaas in de mond van klaagster heeft achtergelaten. Voorts kan beklaagde onder de gegeven omstandigheden noch als behandelaar, noch als supervisor, hoofd- of regiebehandelaar een persoonlijk verwijt worden gemaakt van onvoldoende begeleiding van klaagster op het gebied van haar voeding en voedingstoestand. Klacht ongegrond verklaard.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:79 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-173b

  Ongegronde klacht tegen een kaakchirurg. Gelet de feiten en omstandigheden zijn er niet voldoende aanwijzingen dat beklaagde en haar collega de operatie aan de rechterkant van het verhemelte van klaagster hebben verricht in plaats van aan de linkerkant. Voorts kan beklaagde geen verwijt worden gemaakt van onvoldoende begeleiding van klaagster op het gebied van haar voeding en voedingstoestand. Beklaagde mocht erop vertrouwen dat klaagster met betrekking tot haar voeding en voedingstoestand begeleiding had van de huisarts. Bovendien heeft beklaagde  toch, op verzoek van klaagster, nog tweemaal voedingsspuiten voorgeschreven. Klacht ongegrond verklaard.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:80 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-173c

  Ongegronde klacht tegen een kaakchirurg. Gelet de feiten en omstandigheden zijn er niet voldoende aanwijzingen dat beklaagde en haar collega de operatie aan de rechterkant van het verhemelte van klaagster hebben verricht in plaats van aan de linkerkant. De klacht kan daarom niet slagen. Daarmee wil het College niets afdoen aan de pijn die klaagster zegt nog steeds in haar mond te hebben en de last die zij heeft van haar gebitsprothese. Het College kan alleen niet vaststellen dat die pijn te wijten is aan een fout van beklaagde. Klacht ongegrond verklaard.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:81 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-267

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een tandarts. Klager heeft verschillende rekeningen ontvangen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling door beklaagde en is van mening dat er sprake is van oplichting. Uit de stukken blijkt niet van onregelmatigheden in de door beklaagde gedane declaraties, laat staan van oplichting. Bovendien heeft beklaagde zich behulpzaam opgesteld door uitstel van betaling aan klager te verlenen en na te gaan waarom het bedrag van de restnota hoger was dan klager had verwacht. Toen bleek dat klager een naturapolis had en sprake was van niet-gecontracteerde zorg heeft beklaagde klager daarover uitleg te geven. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:68 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 306/2020

  Klacht tegen cardio-thoracaal chirurg. Patiënte zou worden geopereerd vanwege een aneurysma van de aortaboog. De operatie is twee keer uitgesteld en patiënte is kort voor de ingreep overleden. Het verwijt is -kort samengevat- dat beklaagde niet voortvarend genoeg is opgetreden. Het college oordeelt dat er op juiste wijze medische afwegingen zijn gemaakt. De klacht is kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:69 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 307/2020

  Klacht tegen cardio-thoracaal chirurg. Patiënte zou worden geopereerd vanwege een aneurysma van de aortaboog. De operatie is twee keer uitgesteld en patiënte is kort voor de ingreep overleden. Het verwijt is -kort samengevat- dat beklaagde niet voortvarend genoeg is opgetreden. Het college oordeelt dat er op juiste wijze medische afwegingen zijn gemaakt. De klacht is kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2015:60 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2014/346

  De klacht betreft de behandeling van klagers vader, verder te noemen: patiënt. Klager verwijt de specialist ouderengeneeskunde dat zij een medicatiefout heeft gemaakt en nalatig ten aanzien van patiënt heeft gehandeld. Patiënt is overleden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:115 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200025

  Beklag tegen beslissing tot aanwijzing van advocaat (art. 13). Beklag is te laat ingediend, omdat die na de beklagtermijn van 6 weken is ontvangen: niet-ontvankelijk.