Zoekresultaten 2911-2920 van de 2968 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0029 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.183

  Wel of geen voldoende gegevens overgelegd die nodig zijn voor het vaststellen van de juiste beslagvrije voet.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0010 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.307

  Beslag zonder rechtsgeldige titel (notariele akte). Vaststellen hoogte beslagvrije voet. Valsheid in geschrifte?

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0080 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.346

  Had de gerechtsdeurwaarder uit de inhoud van de brief van 7 mei 2007 af moeten leiden dat een bod op de auto´s alvorens dat te accepteren eerst voorgelegd zou moeten worden aan de gemachtigde van klaagsters. Die vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Op de gerechtsdeurwaarder rust een algemene informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever terzake de uitvoering van zijn opdracht. In dit geval was verzocht de verkoop van de auto's te starten en om voor het einde van die week de gemachtigde van klaagsters hierover te informeren. De gerechtsdeurwaarder heeft dat niet gedaan. Gezien de hoogte van het te verhalen bedrag had de gerechtsdeurwaarder ook zonder dat daarover duidelijke afspraken waren gemaakt zich moeten realiseren dat het gedane bod op de auto's aan de gemachtigde van klaagsters had moeten worden voorgelegd.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0061 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.459

  Bij het leggen van een beslag onder een werkgever dient een gerechtsdeurwaarder zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en dient hij er naar te streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de privacy van betrokkenen. Niet gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder hiernaar heeft gestreefd en ook niet dat hij in dat opzicht belemmerd zou zijn.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0042 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.144

  Het in rekening brengen van nassalaris zonder rechtsgeldige titel is niet toegestaan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0023 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.296

  Geen controle uitgevoerd op adresgegvens voor het uitbrengen van de dagvaarding.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0004 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.226

  Afwikkelen van dossiers en uitbetalen ontvangen gelden.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0074 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.313

  Het ligt op de weg van de gerechtsdeurwaarder  om een debiteur tijdig in kennis te stellen van het niet doorgaan van een beslag of het niet doorgaan van een executoriale verkoop. Indien een eenmaal aangekondigde beslaglegging of executoriale verkoop wordt uitgesteld, dan dient dit kenbaar te worden gemaakt aan degene onder wie het beslag gelegd zou worden of degene ten laste van wier de executoriale verkoop zou worden gehouden (Gerechtshof Amsterdam 22 juli 2004 LJN AQ8882 en 19 januari 2006 LJN AV0589).

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0055 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.384

  Niet voldoen aan de in van artikel 1 van de Verordening Vakbekwaamheid op ieder lid van de beroepsorganisatie neergelegde verplichting zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement, op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat het lid beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Aan deze verplichting is in beginsel voldaan als een lid binnen een aansluitende periode van twee kalenderjaren een door het bestuur van de KBVG vast te stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0036 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.188verzet

  In rekening brengen regelingskosten. De gerechtsdeurwaarder is de enige professional die incassobevoegdheid kan vermengen met ambtelijke macht. Omdat hij dit kan, moet hij kritisch tegenover zijn eigen doen en laten staan. Verleent de gerechtsdeurwaarder tussenkomst dan doet hij dat in het belang van zijn cliënt en dient hij zijn vergoeding terzake in te calculeren bij de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. In het onderhavige geval is de gerechtsdeurwaarder belast met het incasseren van achterstallige huur. In dat kader past het niet een debiteur afzonderlijk te belasten met tarieven waarvoor in het kader van de tenuitvoerlegging van een titel al geen wettelijke grondslag bestaat. De redenering van de gerechtsdeurwaarder dat aan het afspreken van een regeling nu eenmaal meer administratieve handelingen verbonden zijn waardoor hij genoodzaak en gerechtigd is daarover kosten in rekening te brengen is niet juist. De hoogte van de in rekening gebrachte of te brengen regelingskosten is subjectief bepaald en niet aan rechterlijke toetsing onderhevig geweest en ook ontbreekt een wettelijk kader.