Zoekresultaten 81-90 van de 20390 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:120 Hof van Discipline 's Gravenhage 230177

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerster zou de ondertekening van de boedelbeschrijving ter discussie hebben gesteld, terwijl verweerster volgens klager wist dat dit standpunt van haar cliënt onjuist was. Bekrachtiging beslissing raad. Verweerster had gegronde redenen om te twijfelen aan de juistheid van de onder de boedelbeschrijving geplaatste handtekening. Klacht ongegrond. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:121 Hof van Discipline 's Gravenhage 230156

  Het betreft hier een klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft verzuimd een afschrift van een door hem ingediend verzoekschrift naar klagers advocaat te sturen. Geen tuchtrechtelijk verzuim, nu klagers advocaat op tijd een afschrift van verweersters verzoekschrift via de rechtbank heeft ontvangen. Klager is door het handelen (in dit geval: nalaten) van verweerder niet in zijn belangen geschaad. Daarnaast is de stelling van verweerder dat klager niet heeft meegewerkt aan het tijdig aanleveren van de benodigde informatie niet onjuist. Zowel uit het dossier als uit het onderzoek ter zitting is het hof gebleken dat klager tussen februari 2020 en maart 2022 geen stukken heeft aangeleverd, terwijl hem daarom wel herhaaldelijk is verzocht. Beroepsgronden klager falen. Bekrachtiging beslissing raad. Klachten ongegrond. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:74 Raad van Discipline Amsterdam 24-016/A/A 24-020/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht tegen de advocaten van de wederpartij gegrond. Verweerders hadden een meer kritische houding dienen aan te nemen ten aanzien van wat hun cliënt hen als waarheid heeft voorgehouden. Zij hebben niet kunnen en mogen vertrouwen op de verklaring van F zoals verweerders deze in de verschillende procedures naar voren hebben gebracht, maar zij hadden deze op z’n minst moeten verifiëren. Uit niets blijkt dat verweerders dit hebben gedaan en zij hebben daarmee gedragsregel 8 veronachtzaamd. Ook het niet inbrengen dan wel het niet noemen van cruciale informatie door verweerders is naar het oordeel van de raad tuchtrechtelijk verwijtbaar. Aan verweerders wordt de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:75 Raad van Discipline Amsterdam 24-018/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij gegrond. Verweerder heeft andermaal de geimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst geschonden door zonder vooroverleg met de wederpartij en/of zonder de deken te consulteren een e-mail van de mediator in de hoger beroepsprocedure in te brengen. Verweerder heeft deze e-mail eerder ingebracht in een andere procedure en is hiervoor toen reeds door de raad op de vingers getikt. Aan verweerder wordt de maatregel van een berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:69 Raad van Discipline Amsterdam 23-712/A/A

  Verzet. De raad verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:76 Raad van Discipline Amsterdam 24-121/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerder heeft met het doen van de uitlatingen de grenzen van de aan hem, in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij, toekomende vrijheid niet overschreden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:70 Raad van Discipline Amsterdam 23-539/A/A 23-540/A/A

  Raadsbeslissing; Klacht over de kwaliteit van dienstverlening over de eigen advocaat, gedeeltelijk gegrond. De dienstverlening van verweerders voldeed op een aantal belangrijke punten niet aan de professionele standaard dat een advocaat dient te handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Zo hebben verweerders nagelaten belangrijke informatie en afspraken over de verschillende scenario’s van de behandeling van de zaak en de daarbij behorende kosten schriftelijk vast te leggen. Daarnaast hebben verweerders klaagster onvoldoende geadviseerd en begeleid bij het interne onderzoek dat door de werkgever was ingesteld. Op grond van de aard en ernst van de gegrond bevonden klachtonderdelen en rekening houdend met het feit dat verweerders niet eerder tuchtrechtelijk zijn veroordeeld, is aan verweerders een waarschuwing met kostenveroordeling opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:77 Raad van Discipline Amsterdam 24-167/A/A

  Voorzittersbeslissing; Klacht niet-ontvankelijk vanwege het overschrijden van de vervaltermijn van drie jaar.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:71 Raad van Discipline Amsterdam 23-787/A/A

  Raadsbeslissing; Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak. Verweerster heeft een vergaand en voortdurend patroon van onzorgvuldig handelen laten zien in deze zaak. Met haar handelwijze heeft verweerster onnodig extra spanning tussen klaagster en haar ex-partner veroorzaakt en dat verhoudt zich niet met de de-escalerende aanpak die van verweerster in een familierechtzaak mocht worden verwacht. Verweerster heeft met haar handelwijze de belangen van klaagster onnodig geschaad zonder redelijk doel. Nu verweerster evenwel een blanco tuchtrechtelijk verleden heeft en niet is gebleken dat zij klaagster welbewust heeft willen benadelen, acht de raad de maatregel van een waarschuwing met kostenveroordeling passend en geboden. Dat verweerster geen advocaat meer is staat aan het opleggen van deze maatregel niet in de weg.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2024:78 Raad van Discipline Amsterdam 24-195/A/RO/W

  Wraking kennelijk ongegrond.