Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 31-40 van de 71 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:118 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-268/DH/RO

  Klacht van twee verzekeraars over letselschadeadvocaat. Verweerster heeft aan de twee verzekeraars niet (actief) gemeld dat er twee ongevallen met gelijksoortig letsel hadden plaatsgevonden, terwijl deze informatie bij uitstek relevant was voor de verzekeraars. Zij heeft daarmee noodzakelijk informatie onthouden aan de verzekeraars. Zij heeft vervolgens dubbel geclaimd door verschillende posten bij beide verzekeraars in te dienen. Door verweersters handelen en nalaten is veel onduidelijkheid ontstaan over welke schade en kosten het gevolg waren van welk ongeval. Verweerster heeft gehandeld in strijd met de kernwaarden integriteit en deskundigheid. Gelet op de ernst van de gedragingen en ondanks blanco tuchtrechtelijk verleden wordt een voorwaardelijke schorsing van twee weken opgelegd. Verkorte inzagetermijn.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:119 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-223/DH/RO

  Klacht over niet reageren in de periode 2011 ev toch ontvankelijk gelet op art. 46g lid 2 Advocatenwet. Verweerder heeft klagers dossier in 2011 gesloten, maar klager daarvan niet uitdrukkelijk op de hoogte gesteld. Verweerder heeft vervolgens jarenlang niet gereageerd op berichten van klager. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:120 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-1046/DH/DH

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:118 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-487/DB/LI

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat van de wederpartij deels niet-ontvankelijk wegens het verstrijken van de art. 46g Advocatenwet bedoelde termijn en deels kennelijk ongegrond: niet is gebleken dat verweerder zich onnodig grievend heeft uitgelaten, noch dat hij feiten heeft geponeerd waarvan hij wist of kon weten dat deze onjuist waren. Voor de juistheid van de ernstige verwijten dat verweerders bijstand getuigt van  oplichterspraktijken, zonder inhoudelijke verweren en schaamteloze koehandel en dat verweerder zich bedient van leugens, verzinsels en intimidatie heeft de voorzitter voorts in het dossier geen enkel aanknopingspunt gevonden.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:101 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-474/DB /LI

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat over kwaliteit van de dienstverlening. De klacht dat verweerder heeft geweigerd een onafhankelijk beëdigd schade-expert te regelen en een schadestaat te laten opmaken en dat hij de termijn voor indiening van deze schadestaat heeft laten verstrijken mist feitelijke grondslag het opstellen en indienen van een schadestaat in deze stand van de procedure niet aan de orde was. Niet gebleken dat verweerder geen actie heeft ondernomen om in overleg te gaan met klaagster en dat hij vanaf 2 november 2021 onbereikbaar was voor klaagster. Voor de juistheid van de ernstige verwijten dat verweerder bewijs van financiële oplichting door het UWV heeft verduisterd, valsheid in geschrifte heeft gepleegd en heeft gecollaboreerd en afspraken heeft gemaakt met het UWV  heeft de voorzitter in het dossier geen enkel aanknopingspunt gevonden. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:112 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-643/DB/LI

  Klacht tegen eigen advocaat. Bij het uitvoeren van de opdracht heeft verweerder niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Verder heeft verweerder zich niet aan de financiële regels gehouden. Gegrond met waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:113 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-430/DB/OB

  Verzoek tot opheffing schorsing ex artikel 60b lid 7. Gelet op de door verzoekster aan de raad overgelegde stukken, de tussen de deken, verzoekster en mr H gemaakte afspraken en door de deken ter zitting gegeven visie op het verzoek tot opheffing geen aanleiding om de door de raad aan verzoekster opgelegde schorsing in de uitoefening van de praktijk te laten voortduren. De Advocatenwet biedt geen mogelijkheid om de schorsing voorwaardelijk op te heffen dan wel naast de opheffing van de schorsing voorzieningen te treffen. De raad heft de schorsing op en wijst het verzoek van de deken om aan de opheffing van de schorsing voorwaarden te verbinden dan wel voorzieningen te treffen af.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:114 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-424/DB/OB 22-426/DB/OB

  Advocaat heeft gehandeld in opdracht van de bewindvoerder en de onder bewind gestelde. Niet gebleken dat de advocaat ongeoorloofde druk op de onder bewind gestelde heeft uitgeoefend om in te stemmen met de opdracht aan  de advocaat. De advocaat is bovendien door de kantonrechter gemachtigd om procedures tegen klager te voeren. Advocaat heeft steeds het standpunt van de bewindvoerder en de onder bewind gestelde verwoord. Niet gebleken dat de advocaat een gesprek tussen de onder bewind gestelde en de zoon van partijen heeft verhinderd.Klachten kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:115 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-420/DB/LI

  Artikel 46 g lid 1 sub a Advocatenwet. Klacht heeft betrekking op gedragingen van advocaat in periode voor 5 maart 2008. Klaagster heeft geen redenen aangevoerd, waarom zij zich pas in 2022 met een klacht over de advocaat tot de deken heeft gewend. Niet gebleken  van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verschoonbaar zou kunnen zijn dat de klacht buiten de termijn is ingediend.Klacht niet-ontvankelijk

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:116 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-936/DB/ZWB 21-937/DB/ZWB

  Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder laat zich te veel leiden door zijn cliënt en derden en verzuimt om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Verweerder maakt gebruik van stukken en privégegevens van klaagster, terwijl hij wist of moest weten dat dit op grond van rechterlijke uitspraken niet was toegestaan. Door de wijze waarop verweerder zijn cliënt bijstond, heeft hij klaagster als wederpartij ernstig benadeeld en heeft hij het vertrouwen in de beroepsgroep geschaad. Veel klachtonderdelen. Deels gegrond, deels ongegrond. Voorwaardelijke schorsing van twee maanden.