Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 108 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:35 Raad van Discipline Amsterdam 20-1023/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder de letselschadezaak van klager niet voortvarend heeft behandeld. De vertraging die in de zaak is ontstaan is niet aan verweerder te wijten. Verweerder mocht zich in de gegeven omstandigheden beroepen op zijn retentierecht en mocht zich onttrekken aan de zaak.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:36 Raad van Discipline Amsterdam 21-080/A/A/W

  Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:31 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-015/DB/ZWB

  Het staat een advocaat vrij om van een cliënt betaling van openstaande declaratie te verlangen alvorens nieuwe werkzaamheden voor die cliënt te verrichten. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:32 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-881/DB/OB

  Klacht tegen verweerster in haar hoedanigheid van bijzonder curator over de zoon van klaagster. Het moge zo zijn dat klaagster zich niet kon vinden in het advies van verweerster aan de rechtbank, maar dat maakt niet dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klaagster heeft in de procedure op het advies kunnen reageren. Verweerster heeft evenmin tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door uitstel te vragen. Dat verweerster zich anderszins zodanig heeft gedragen dat zij het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad is niet gebleken. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:33 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-864/DB /LI

  Klaagster is bijgestaan door verweerders kantoorgenoot. Van een advocaat-cliëntrelatie is geen sprake geweest. Verweerder kan niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop de kantoorgenoot klaagster heeft bijgestaan, noch van de wijze waarop de kantoorgenoot met haar heeft gecommuniceerd. In zoverre is de klacht kennelijk niet-ontvankelijk.  Naar het oordeel van de voorzitter biedt het overgelegde dossier onvoldoende aanknopingspunten om verweerder van de kantoororganisatie een tuchtrechtelijk verwijt te maken. In zoverre is de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:34 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-1020/DB/OB

  Klacht tegen advocaat in hoedanigheid van bindend adviseur. Verweerster mocht uitgaan van de juistheid van het door ARAG aan haar overgelegde dossier. Niet gebleken dat verweerster de uit het correspondentiedossier voortvloeiende medische informatie verkeerd heeft uitgelegd. Verweerster heeft geen medisch oordeel gegeven, maar op basis van de verkregen medische informatie de haalbaarheid van een procedure getoetst. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:33 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200229

  Klacht is ingetrokken door klager op grond van artikel 47a Advocatenwet. Het hof zal de beslissing van de raad vernietigen en verstaan dat op de klacht niet behoeft te worden beslist.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:34 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190277D

  Appellant heeft zijn beroep ingetrokken. Het hof bepaalt de ingangsdatum van de schorsing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:35 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200237

  Artikel 13 beklag. Klager heeft voor dezelfde zaak opnieuw verzocht om aanwijzing van een advocaat en stelt dat er sprake is van een nieuw relevant feit. De deken laat weten geen nieuw feit in de stukken te hebben aangetroffen. De deken blijft bij zijn standpunt om het verzoek af te wijzen. Er is tot twee keer toe een negatief advies gegeven op de haalbaarheid van de procedure die klager wil starten. Met de deken is het hof van oordeel dat de door klager gewenste procedure geen redelijke kans van slagen heeft en ziet het hof geen aanleiding om te oordelen dat aan klager nogmaals een advocaat moet worden aangewezen. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:36 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200256

  Artikel 13 beklag. Klager heeft een advocaat nodig om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen drie beschikkingen van het Gerechtshof Amsterdam waarbij klager partij was. Klager voert in zijn beklag aan dat de cassatieadvocaat ten onrechte negatieve cassatieadviezen heeft uitgebracht. De deken heeft zijn verzoek afgewezen. Het hof is van oordeel dat het doel dat klager wil bereiken zinloos geworden, aangezien de termijn om een cassatieadvocaat te stellen is verlopen. In het geval de cassatietermijn op de datum van deze uitspraak nog niet zou zijn verstreken, is het hof van oordeel dat het beklag van klager ook op inhoudelijke gronden zou zijn afgewezen. Klager heeft geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de cassatieadvocaat in redelijkheid niet tot haar juridisch oordeel over de door klager gewenste procedures heeft kunnen komen. Daarnaast is niet gebleken dat klager zich heeft ingespannen om zelf een cassatieadvocaat te vinden die bereid is te beoordelen of er juridische mogelijkheden bestaat om met enige kans op succes cassatie in te stellen tegen de beschikkingen van het Gerechtshof Amsterdam. Het beklag wordt afgewezen.