Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 121-130 van de 208 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:146 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1177

  Klacht tegen een revalidatiearts, als medisch adviseur werkzaam voor een zorgverzekeraar. Klagers behandelaar heeft bij verzekeraar toestemming gevraagd om klager in aanmerking te laten komen MSR-therapie. De revalidatiearts is werkzaam als medisch adviseur voor de verzekeraar. Tussen de behandelaar en de revalidatiearts is over en weer correspondentie gevoerd over nadere informatie die nodig was om de aanvraag te beoordelen. De revalidatiearts heeft op enig moment het dossier van klager definitief gesloten met als reden dat de behandelaar heeft geweigerd de gevraagde informatie aan te leveren. Klager verwijt de revalidatiearts dat hij 1. bij zijn handelen ten onrechte geen onderscheid heeft gemaakt tussen zijn rol als onafhankelijk medisch adviseur en de beslissingen van de verzekeraar; 2. heeft geweigerd vragen van klager en zijn behandelaar te beantwoorden; 3. de grenzen van zijn beroepsuitoefening niet in acht heeft genomen; 4. geen dossier heeft gevormd dat voldoet aan de eisen; 5. medische gegevens heeft opgevraagd zonder de noodzakelijkheid daarvan te onderbouwen; en 6. dat hij zijn advies niet heeft opgesteld aan de hand van de toepasselijke kwaliteitscriteria. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart klachtonderdelen 2, 3 en 5 gegrond en legt aan de revalidatiearts de maatregel van waarschuwing op. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het principaal beroep van de revalidatiearts en verklaart het incidenteel beroep van klager ten aanzien van klachtonderdeel 6 gegrond en verklaart dit klachtonderdeel alsnog gegrond. Het Centraal Tuchtcollege houdt de maatregel van waarschuwing in stand.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:173 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-919/AL/NN

  De raad verklaart een klacht over het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:44 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven H2022-3713

  Bedrijfsarts wordt onder meer verweten dat zij zonder fysiek onderzoek een FML heeft opgesteld en niet heeft gereageerd op een e-mail van klaagster waarin zij ingaat op de onjuistheden die er volgens haar in de FML staan. De bedrijfsarts heeft niet onzorgvuldig gehandeld door zonder fysiek onderzoek een FML op te stellen, aangezien zij over voldoende informatie beschikte. De bedrijfsarts is niet inhoudelijk ingegaan op de opmerkingen van klaagster op de FML. Van haar mag echter worden verwacht dat zij e-mails adequaat en tijdig beantwoordt of op andere wijze zorgdraagt voor een passende reactie. Deels gegrond, zonder oplegging van een maatregel. 

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:45 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven H2022-3060

  Bedrijfsarts wordt verweten dat zij voor het geven van haar adviezen onvoldoende informatie bij klagers behandelaren heeft ingewonnen, daarbij alleen op haar eigen indruk is afgegaan en dat zij het deskundigenoordeel van het UWV heeft genegeerd. Op grond van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten mag de bedrijfsarts op haar professionele oordeel afgaan en is zij niet gehouden om advies van behandelaren in te winnen. De indicaties voor het inwinnen van informatie in de Standaard “Communicatie met behandelaars” van het Lisv gelden niet wanneer het gaat over het vermogen van de werknemer om een gesprek met de werkgever te voeren. Wachten met het uitbrengen van een advies op het deskundigenoordeel valt niet zonder meer onder de professionele normen die de bedrijfsarts in acht moet nemen. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:46 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven H2022/3816

  Internist wordt verweten dat zij de klachten van patiënt heeft gebagatelliseerd, niet heeft geluisterd naar patiënt en zijn naasten en tekortgeschoten is in de zorg aan patiënt waardoor syndroom van Dressler is gemist; het medisch dossier onzorgvuldig heeft bijgehouden door gesprek op IC niet te vermelden en later is teruggekomen op haar uitspraak dat zij een fout heeft gemaakt. Geen sprake van bagatelliseren klachten patiënt. Internist heeft patiënt adequaat behandeld en hoefde zo laat na CABG niet meer attent te zijn op de mogelijkheid van tamponade. Medisch dossier zorgvuldig bijgehouden door gesprek IC op te nemen, verder niet gebleken dat dat internist aansprakelijkheid heeft erkend of dat zij daarop zou zijn teruggekomen. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:125 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-569/DB/OB

  Betreft advocaat van de wederpartij. Advocaat heeft in twee kwesties opgetreden als advocaat van de wederpartij van klager en daarbij steeds de belangen van de wederpartij van klager behartigd. De gedragsregels 12 en 15 staan hieraan niet in de weg. Klager is nooit cliënt van verweerster geweest. Niet valt in te zien welk tuchtrechtelijk  verwijt verweerster hiervan valt te maken. Gedragsregel 23 is evenmin van toepassing. Gedragsregel 23 ziet op het vervullen van een functie bij een college dat met geschillenbeslechting is belast. Hiervan is in deze geen sprake.Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:123 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-1042/DB/A

  Klacht tegen advocaat die als hulppersoon was ingeschakeld door een andere advocaat. Ongegrond. 

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:171 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-880/AL/MN

  Verweerster heeft klager geadviseerd om in zijn 1e letselschadezaak een vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting te sluiten terwijl zij wist dat zijn 2e letselschadezaak nog liep. Dat zij klager op de risico's daarvan heeft gewezen, is de raad niet gebleken, nu een schriftelijk stuk daarover ontbreekt (gedragsregel 16). Namens klager is verweerster aansprakelijk gesteld. In strijd met de vaste jurisprudentie van het Hof van Discipline heeft zij klager in het ongewisse gelaten over haar standpunt over zijn claim. De raad is niet gebleken dat verweerster heeft gereageerd op vragen van de gemachtigde van klager, wat wel van een advocaat wordt verwacht. Dat zij de daarin gestelde vragen al eerder had beantwoord, is uit de stukken niet gebleken. Onvoldoende communicatie. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:124 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-488/DB/LI

  Voorzittersbeslissing. Klager heeft zich op 19 september 2021, derhalve na het verstrijken van de in artikel 46g lid 1 aanhef en sub a Advocatenwet bedoelde verjaringstermijn, met een klacht over verweerder tot de deken gewend. Omdat de verjaringstermijn is verstreken zal de voorzitter de klacht niet-ontvankelijk verklaren. Vast staat dat klager reeds in 2014 en 2015 op de hoogte was van het aan verweerder verweten optreden. Van bijzondere omstandigheden waardoor de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn is naar het oordeel van de voorzitter geen sprake. Niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:172 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-891/AL/GLD

  De vraag die voorligt is of de herhaalde aansprakelijkstelling van klager door verweerster namens haar toenmalige cliënt wegens een vermeende beroepsfout door klager als voormalig advocaat als kennelijk misbruik is te kwalificeren jegens een collega-advocaat en dus een handelen oplevert zoals een behoorlijk advocaat niet betaamt. Van een lichtvaardige of bij voorbaat kansloze aansprakelijkstelling van klager is de raad niet gebleken. De gemoederen tussen de beide ex-advocaten zijn hoog opgelopen wat over en weer tot pittige uitlatingen heeft geleid. Het stond verweerster vrij om op haar beurt een klacht tegen klager bij de raad in Amsterdam in te dienen. Klacht ongegrond.