Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1331-1340 van de 38015 resultaten

 • ECLI:NL:TNORAMS:2022:2 Kamer voor het notariaat Amsterdam 702596 / NT 21-31

  Het derde klachtonderdeel dat de notaris ten onrechte heeft geweigerd met mr. Zevenbergen te communiceren, vormt in feite de kern van de onderhavige klacht.Mr. Zevenbergen heeft in hoedanigheid van advocaat van klaagster de notaris verzocht om aan de gesprekken tussen de notaris en executeur met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap deel te nemen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat de vrije advocaatkeuze van zijn cliënte centraal staat. De notaris heeft – gelet op de specifieke testamentaire making met betrekking tot mr. Zevenbergen – mr. Zevenbergen op zijn positie gewezen en zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van een niet aanvaardbaar gebrek aan onafhankelijkheid van mr. Zevenbergen in verhouding tot zijn opdrachtgeefster/echtgenote. Daarnaast heeft de notaris zich afgevraagd of mr. Zevenbergen ook voldoende onafhankelijkheid heeft ten opzichte van de zaak waarin hij als advocaat optreedt. De notaris heeft haar bezwaren hieromtrent geuit aan mr. Zevenbergen en vervolgens nader advies ingewonnen en – nadat mr. Zevenbergen zijn standpunt niet wijzigde – op 26 mei 2021 een klacht jegens mr. Zevenbergen bij de Raad van Discipline te Amsterdam ingediend, waarin de notaris de Raad verzoekt een oordeel te geven over de handelwijze en positie van mr. Zevenbergen. De mondelinge behandeling hiervan is vastgesteld op 1 april 2022.De kamer overweegt dat - gelet op de bepaling in het testament - het de notaris vrij stond om niet via mr. Zevenbergen, maar rechtstreeks met klaagster te willen communiceren. De notaris heeft dan ook niet onzorgvuldig gehandeld door daaromtrent advies in te winnen van de KNB en een advocaat en het oordeel van de Raad van Discipline af te wachten. De notaris heeft geen inbreuk gemaakt op het recht van vrije advocaatkeuze van klaagster, al was het alleen al omdat het laatstgenoemde te allen tijde vrijstond mr. Zevenbergen te blijven raadplegen. De kamer acht dit klachtonderdeel dus ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:18 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-861/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over trage uitvoering van de werkzaamheden, het niet versturen van een sommatiebrief, het neerleggen van de opdracht en de declaraties. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:23 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/703139 / DW RK 21/244

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich erover dat hij nooit het dagvaardingsexploot en de overbetekening van het loonbeslag heeft ontvangen. Voor zover dit juist is kan dit niet aan de onderhavige gerechtsdeurwaarders worden verweten omdat deze exploten door een collega-gerechtsdeurwaarder zijn betekend. Klager heeft hiervoor een separate klacht heeft ingediend. De stelling van klager dat het gerechtsdeurwaarderskantoor niet bereikbaar is heeft klager niet aannemelijk gemaakt dan wel met stukken onderbouwd. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORAMS:2022:3 Kamer voor het notariaat Amsterdam 705601 / NT 21-43

  De kamer is van oordeel dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het passeren alert is geweest op de mate van wilsbekwaamheid van erflater en dat zij onvoldoende aanleiding had om aan deze wilsbekwaamheid te twijfelen. Dat oordeel vindt mede steun in het feit dat de kamer van de notaris ter zitting heeft begrepen dat zij tijdens de bespreking diverse vragen aan erflater heeft gesteld die adequaat zijn beantwoord en dat zij daarbij geen twijfel heeft gehad over de wilsbekwaamheid van erflater. De notaris heeft verklaard dat zij niets heeft gemerkt van enige laaggeletterdheid bij erflater, maar ook indien daar wel sprake van zou zijn, wijst dat enkele feit niet op wilsonbekwaamheid. De notaris heeft bewust de bespreking aan het einde van de ochtend ingepland omdat dit het beste tijdstip van de dag is voor personen op hogere leeftijd. Daarnaast heeft de notaris verklaard dat de tweede bespreking – in tegenstelling tot de bewering van klaagsters dat dit slechts tien minuten duurde – zeker een uur heeft geduurd en dat het ook gebruikelijk is dat het kantoor een uur inplant voor een dergelijke bespreking. De notaris heeft verklaard dat de aktes integraal, van voor naar achter, met erflater zijn doorgenomen.Voorts hebben klaagsters niet geconcretiseerd hoe de volgens klaagsters verslechterende gezondheid van erflater was - meer specifiek het nierfalen dat volgens klaagsters tot forse warrigheid zou leiden -, terwijl door de notaris is aangevoerd dat erflater tijdens de bespreking geheel helder en stellig was over de reden van de aanpassing van de testamenten. Het testament en het levenstestament zijn bovendien, na inhoudelijke voorbespreking, eerst in concept aan erflater toegezonden, en vervolgens na twee weken gepasseerd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:19 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-898/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een huurzaak kennelijk ongegrond. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:24 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/700461 / DW RK 21/137 LV/WdJ

  Verzet buiten de termijn van veertien dagen ingediend. Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:30 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-792/DB/ZWB

  Dat de advocaat tegen de wil dan wel in strijd met het belang van klaagster, heeft aangedrongen op toebedeling van de woning aan de man of de verkoop van de woning aan een derde, om daarmee een voordeel voor zich zelf te behalen (honorering op basis van een uurtarief) is niet gebleken. Dat klaagster zich niet kon vinden in de adviezen van de advocaat betekent niet dat de advocaat hiervan tuchtrechtelijk een verwijt te maken valt. Uit de door klaagster bij de deken ingediende klacht volgt dat er sprake was van een vertrouwensbreuk. Advocaat heeft zich niet op onzorgvuldige wijze als advocaat onttrokken.Klacht ongegrond

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:18 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/705436 / DW RK MdV/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder niet beschikt over een geldige uitspraak of vonnis. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:25 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/701832 / DW RK 21/187 LV/WdJ

  Beslissing op verzet. Dat de sommatiebrief niet met een naam is ondertekend is niet tuchtrechtelijk laakbaar, te meer nu hier geen sprake is van een ambtshandeling. Uit de brief blijkt genoegzaam van welke afdeling de brief afkomstig is en op welke vordering de brief betrekking heeft. Klager heeft zijn stelling dat hij onheus is bejegend niet onderbouwd zodat tuchtrechtelijk laakbaar handelen niet kan worden vastgesteld. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:31 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-034/DB/LI

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Voor zover de klacht zet op de wijze waarop verweerder op verzoeken van de deken heeft gereageerd is de klacht kennelijk-niet ontvankelijk omdat klaagster bij die klacht geen eigen belang heeft. Voor zover de klacht ziet op de wijze waarop verweerder zijn cliënte bijstaat in de afwikkeling van de nalatenschap is de klacht kennelijk ongegrond omdat verweerder de grenzen van de aan hem in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij toekomende vrijheid niet heeft overschreden.