Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 37903 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:127 Hof van Discipline 's Gravenhage 220107

  Artikel 13 beklag. Klager wenst bijstand van een advocaat tijdens de procedure bij de bestuursrechter. De deken heeft in dat verband terecht aangevoerd dat voor een dergelijke procedure geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. De verplichting voor de deken om op grond van artikel 13 Advocatenwet een advocaat aan te wijzen geldt alleen voor personen die een advocaat zoeken voor een procedure waarbij een advocaat verplicht is. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:128 Hof van Discipline 's Gravenhage 220108

  Artikel 13 beklag. Nu klager meerdere keren door de deken in de gelegenheid is gesteld de benodigde informatie te verstrekken en hij daar niet aan heeft voldaan, voldoet de door klager verschafte informatie niet aan de vereisten om het verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet op deugdelijke wijze te kunnen beoordelen. Ook het hof kan uit de aan de deken opgestuurde stukken en het beklagschrift onvoldoende herleiden waarvoor klager precies een advocaat nodig heeft, welke procedure(s) hij wil voeren en wat hij de door hem genoemde bedrijven/personen precies verwijt. Het hof is gelet op het voorgaande dan ook van oordeel dat niet is gebleken dat klager een procedure wenst te voeren waarvoor bijstand van een advocaat verplicht is. Daarnaast is het hof met de deken van oordeel dat uit de stukken ook niet duidelijk is geworden of klager een procedure wenst te voeren in het arrondissement Rotterdam. Beklag ongegrond. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:129 Hof van Discipline 's Gravenhage 220110

  Artikel 13 beklag. Klager wenst bijstand van een advocaat voor twee bestuursrechtelijke kwesties. De deken heeft in dat verband terecht aangevoerd dat in beide gevallen geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Het hof merkt daarbij op dat artikel 13 Advocatenwet een vangnetvoorziening is. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:130 Hof van Discipline 's Gravenhage 220113

  Artikel 13 beklag en misbruik van klachtrecht. Uit de stukken leidt het hof af dat klaagster voor dezelfde kwestie als in zaaknummer 210073 heeft verzocht om aanwijzing van een advocaat. Het hof is van oordeel dat klaagster wederom niet heeft aangetoond dat sprake is van een procedure waarbij bijstand van een advocaat is voorgeschreven. Beklag ongegrond.  Klaagster moet er rekening mee houden dat het hof een volgend beklag tegen de afwijzing van enig (aanwijzings)verzoek door de deken in het arrondissement Limburg, wegens misbruik van recht, buiten behandeling zal stellen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:131 Hof van Discipline 's Gravenhage 210252

  Klacht tegen advocaat wederpartij. Klaagster is een psychiatrische instelling. Verweerster is de curator van haar broer die in een instelling van klaagster is opgenomen. Verweerster zou onduidelijk zijn geweest over haar hoedanigheid, zich onnodig grievend hebben uitgelaten en ten onrechte niet hebben gereageerd op een uitnodiging voor een bemiddelingsgesprek. Naar het oordeel van het hof is verweerster onvoldoende duidelijk geweest tegenover klaagster over de hoedanigheid waarin zij optrad. Zij heeft aan klaagster een aantal kritische e-mails vanuit haar kantoor-e-mailadres geschreven, waarin zij onder meer met het indienen van (tucht)klachten dreigt. In die e-mails noemt zij enerzijds haar hoedanigheid als curator, maar vermeldt zij anderzijds in de handtekening eronder dat ze advocaat is. Bovendien heeft verweerster op een gegeven moment – zonder melding te maken van een wijziging van de hoedanigheid waarin zij optrad – een kort geding aan klaagster aangezegd en heeft zij onder de dreiging van dat kort geding haar correspondentie met klaagster over curandus voortgezet, opnieuw vanuit haar kantoor-e-mailadres. Gelet hierop acht het hof dit klachtonderdeel gegrond. Overige klachtonderdelen ongegrond. Gedeeltelijke vernietiging raadsbeslissing. Bekrachtiging waarschuwing. Proceskostenveroordeling. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:125 Hof van Discipline 's Gravenhage 220102

  Termijnoverschrijding instellen hoger beroep. Bijzondere omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de te late postbezorging een gevolg is van overmacht of andere omstandigheden die meebrengen dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, zijn niet gebleken. De enkele stelling dat door kennelijk een besmetting met het Covid-virus het opstellen en inzenden van een beroepschrift is vertraagd, levert niet zo’n bijzondere omstandigheid op. Klaagster had immers ook een derde kunnen vragen voor haar een beroepschrift in te dienen. Dat (de gemachtigde van) klaagster het beroepschrift pas op 28 maart 2022 (per post) heeft verstuurd is voor eigen rekening en risico. Het hof verklaart het beroep van klaagster niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:126 Hof van Discipline 's Gravenhage 220104

  Artikel 13 beklag. Klager heeft zijn aanwijzingsverzoek pas bij de deken ingediend nadat de termijn voor instellen van cassatie was verstreken en nog enkel een termijn resteerde voor herstel van een gebrek aan het door hem zelf ingediende cassatieberoep. Van klager had echter verwacht mogen worden dat hij onverwijld nadat hem was gebleken dat hij zelf geen advocaat kon vinden om namens hem cassatieberoep in te stellen, de deken had benaderd met het verzoek om aanwijzing van een advocaat en (daarmee) dat hij de cassatietermijn niet ongebruikt had laten verlopen. Uit deze gang van zaken volgt dat klager door zijn eigen handelwijze een situatie heeft gecreëerd dat van de deken in redelijkheid niet kan worden verlangd in deze fase gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Het hof verklaart het beklag van klager ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-970/DB/ZWB

  Klacht tegen eigen advocaat.Verweerder heeft informatieplicht geschonden. (Gedeeltelijk) gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:127 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-971/DB/ZWB

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft informatieplicht geschonden. (Gedeeltelijk) gegrond, zonder maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:128 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-972/DB/ZWB

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft informatieplicht geschonden en heeft zich niet gehouden aan de financiële regels. (Gedeeltelijk) gegrond met berisping.