Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 35521-35530 van de 35598 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0030 Kamer van toezicht Roermond KL 4/2007

  Diffamerende uitlatingen notaris over (voormalig) collega-notaris.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0031 Kamer van toezicht Roermond KL 10/2007

    Onzorgvuldige en onbetamelijke gedragingen van de notaris in de communicatie met zijn cliënten.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0029 Kamer van toezicht Roermond KL3/2008

  De klacht is voor wat betreft onderdeel 1 niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend.  Als een testateur aan de notaris heeft kenbaar gemaakt zijn testament te willen wijzigen, dan is de notaris verplicht de door de testateur verlangde werkzaamheden te verrichten, tenzij de notaris - in het zich overigens hier niet voordoende geval - gegronde redenen had om zijn dienst te weigeren.  De notaris heeft in zijn verweer tegen de klacht niet méér of anders kunnen reageren op hetgeen de klager heeft gesteld dan hij heeft gedaan, omdat de notaris tot geheimhouding verplicht is ten aanzien van al hetgeen waarvan hij op grond van zijn werkzaamheid als notaris kennis neemt, terwijl gesteld noch gebleken is dat bij of krachtens de wet anders is bepaald. De notaris mag dan ook niet verklaren over hetgeen hij met de testateur wel of niet heeft besproken in het kader van het testament.  

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0024 Kamer van toezicht Rotterdam 16-07

  Opstellen koopovereenkomst door de notaris waarin hij - ondanks andersluidende instructies namens klaagster - het belastingvoordeel niet aan klaagster maar aan koper wordt toebedeeld. De notaris zou klaagster ook niet op deze wijziging hebben gewezen.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0025 Kamer van toezicht Rotterdam 22-07

  Onvoldoende voortvarend handelen door de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van de oom van klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2006:YC0026 Kamer van toezicht Rotterdam 01-06

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.  

 • ECLI:NL:TNOKROT:2006:YC0027 Kamer van toezicht Rotterdam 02-06

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.    

 • ECLI:NL:TNOKROT:2006:YC0028 Kamer van toezicht Rotterdam 04-06

  De notaris zou onzorgvuldig hebben gehandeld bij de verkoop van een pand door klaagster en gefailleerde, waardoor onjuiste nformatie is verstrekt aan de curator. Klacht is niet ontvankelijkop grond van artikel 99, lid 2 Wna.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0022 Kamer van toezicht Rotterdam 35-05 en 36-05

  De klacht vloeit voort uit een onderzoek van het BFT onder leiding van de de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht naar de betrokkenheid van de oud-notaris en de notaris bij mogelijk ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude. De zaak is op grond van art 99 lid 6 Wna door de voorzitter aan de Kamer voorgelegd, daarnaast hebben het BFT en de KNB een klacht ingediend tegen de oud-notaris en de notaris. Berisping.  

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0023 Kamer van toezicht Rotterdam 31-07

  De notaris zou bij het veilen van een registergoed het belang van de bank laten prevaleren boven het belang van klagers. Voorts zou hij stelselmatig betrokken zijn bij veilingen buiten zijn standplaats. Klacht ongegrond.