Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 95 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:15 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-1039/DB/MN/W

  De omstandigheid dat een kantoorgenoot van de beklaagde advcocaat, tevens  naamgever van het kantoor, voorheen lid is geweest van de Raad van Discipline, is niet zo'n uitzonderlijke omstandigheid die zwaarwegende aanwijzingen oplevert voor het oordeel van de tuchtrechters in kwestie vooringenomen is tegen verzoeker, althans dat de vrees daarvoor bij verzoeker objectief gerechtvaardigd is. Dit geldt eveneens voor de bezwaren van verzoeker tegen processuele belissingen van de kamer van de raad. Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:296 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-919/AL/NN

  Het verzetschrift is buiten de verzettermijn ingediend en ontvangen. Klager is derhalve niet-ontvankelijk in zijn verzet.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:297 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-275/AL/OV

  Raadsbeslissing. Klacht van advocatenkantoor over een advocaat. Klager heeft verweerder ingeschakeld om een deelgeschilprocedure jegens de verzekeraar van M., de cliënt van klager, aanhangig te maken. Klager verwijt verweerder dat hij een beroepsfout heeft gemaakt. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is aan de vertegenwoordiger van klager verzocht toe te lichten of en zo ja in welk eigen belang klager zich door het in de klachtomschrijving bedoelde nalaten van verweerder getroffen achtte. Deze heeft in antwoord daarop medegedeeld dat hij een eigen en rechtstreeks belang bij de klacht heeft omdat indien zijn cliënt hem aanspreekt, klager vervolgens verweerder kan aanspreken. Voorts heeft klager medegedeeld dat hij ontvankelijk is in zijn klacht omdat verweerder is ingeschakeld door klager en niet door klagers cliënt. De raad stelt vast dat M. in deze procedure zowel door klager als verweerder is bijgestaan. De raad is van oordeel dat enkel M.  in deze een rechtstreeks belang heeft. Klager zelf heeft slechts een afgeleid belang. Een rechtstreeks belang volgt niet uit hetgeen klager heeft aangevoerd. Daarbij acht de raad van belang dat klager de mogelijkheid noemt dat zijn cliënt hem kan aanspreken, maar dat die cliënt dat niet heeft gedaan. De raad verklaart klager derhalve niet-ontvankelijk in zijn klacht.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:13 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-991/DB/LI

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een arbeidzaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:14 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-933/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:10 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-589/DB/ZWB

  Klacht over advocaat van de wederpartij. Door in haar verweerschrift uitlatingen te doen over schikkingsonderhandelingen heeft verweerster in strijd met Gedragsregel 27 gehandeld. Dat handelen is echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar omdat verweerster direct haar excuses heeft gemaakt en een rectificatie aan de rechtbank heeft gezonden. Niet is vast komen te staan dat verweerster de geheimhouding, die op het mediationdossier rustte, heeft geschonden. Verweerster heeft zich onnodig grievend over klager uitgelaten door zonder enige nuancering een productie te overleggen waarin de schrijver zich bijzonder negatief over klager uitlaat. Klacht deels gegrond. Waarschuwing

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:11 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-598/DB/ZWB

  Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zonder toestemming van de advocaat van klager een brief aan diens minderjarige zoon te zenden, niet te overleggen met de advocaat van klager over de inhoud van die brief, geen kopie van die brief aan de advocaat van klager te sturen, de zoon van klager in de brief te beïnvloeden en onvoldoende rekening te houden met het effect van zijn brief op de zoon van klager. Het geven van een inkijk door de betreffende advocaat in zijn privéleven is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht deels gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:8 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-197/DB/ZWB

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft klaagster voldoende uitleg gegeven. Verweerder heeft steeds binnen enkele dagen aan terugbelverzoeken van klaagster gehoor gegeven of per mail daarop gereageerd. Niet is komen vast te staan dat verweerder tijdens de mondelinge behandeling zou hebben gezegd dat klaagster aan hypomanie lijdt en dat dat een soort manie is. Ook is niet komen vast te staan dat verweerder heeft toegezegd dat klaagster spullen uit de echtelijke woning mocht halen. Verweerder heeft wel aangevoerd dat de wederpartij van klaagster gelden zou hebben weggesluisd, zodat dit klachtonderdeel feitelijke grondslag mist. Klacht op alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:12 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-417/DB/LI

  Verzetzaak. De gronden van verzet die door klager worden aangevoerd zijn slechts een herhaling van zijn klacht. De voorzitter heeft bij de beoordeling de juiste maatstaf toegepast en heeft rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:9 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-491/DB/OB

  Verzetzaak. Klager had al eerder over dezelfde onderwerpen geklaagd en is dus terecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Voor zover de klacht betrekking heeft op het verweer van verweerder tijdens de mondelinge behandeling van een eerdere klachtzaak is de klacht terecht kennelijk ongegrond verklaard. Verzet ongegrond.