Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 22 resultaten

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:1 Accountantskamer Zwolle 19/1108 en 19/1109 Wtra AK

  Klacht tegen externe accountant en ‘engagement partner’ over controle bij Imtech van boekjaar 2012 . Klacht tegen externe accountant deels gegrond, deels ongegrond; oplegging maatregel van berisping. Klacht tegen ‘engagement partner’ ongegrond. De externe accountant heeft bij de groepscontrole op onderdelen niet in overeenstemming gehandeld met de voor hem geldende vaktechnische en overige beroepsvoorschriften en daarmee niet aan de voor hem relevante wet- en regelgeving voldaan. Hij heeft dan ook gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. Hij is tekortgeschoten in het vastleggen van controledocumentatie.

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:2 Accountantskamer Zwolle 18/1193 en 18/1194 Wtra AK

  Klacht over werkzaamheden van twee accountants bij de analyse van de halfjaarcijfers van Imtech uitmondend in een ‘Audit Update Report’, onjuist handelen na het verschijnen van een analistenrapport, onvoldoende alertheid in vergaderingen van het Audit Committee en het daardoor missen van de juiste betekenis van een ‘promissory note’ en over de gang van zaken rondom het weigeren van een ‘fraudebrief’ door het Audit Committee. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond. Niet gebleken is dat betrokkenen in strijd met enig fundamenteel beginsel hebben gehandeld.    

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:3 Accountantskamer Zwolle 18/1195 Wtra AK

  Klacht over werkzaamheden OKB-er en het niet aandringen op verdere acties bij twee accountants (zaken 19/1193 en 18/1194). Klacht ongegrond. De Accountantskamer stelt vast dat in de periode waarin betrokkene als OKB-er optrad voor de controle van de jaarrekening van Imtech door de externe accountant geen controleverklaring bij deze jaarrekening is afgegeven. Op het tijdstip waarop de situaties/gedragingen die aan deze klacht ten grondslag zijn gelegd hebben plaatsvonden, was de controle nog niet afgerond. De Accountantskamer is niet gebleken dat de zorgvuldigheid in dit geval meebracht dat betrokkene vanuit zijn rol als OKB-er gehouden was om actie te ondernemen.

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:4 Accountantskamer Zwolle 19/1110 Wtra AK

  Klacht tegen OKB-er dat hij ten onrechte heeft ingestemd met afgifte van de controleverklaring bij de jaarrekening 2012. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Oplegging maatregel van berisping. Uit de door betrokkene geplaatste aftekeningen in het controledossier blijkt niet met welke mate van gedetailleerdheid en met welke diepgang betrokkene deze onderdelen van het controledossier heeft beoordeeld. Betrokkene had gezien de tekortkomingen geen verklaring mogen afgeven dat hij, als OKB-er, instemt met de afgifte van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening.

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:72 Accountantskamer Zwolle 20/234 Wtra AK

  Klacht over accountant die door het Hof als deskundige is benoemd in echtscheidingsprocedure. Volgens klaagster heeft betrokkene niet terecht geconcludeerd dat aandelenpakket voor een in het rapport bedrag is verkocht. Klachtonderdeel ongegrond; betrokkene kon die conclusie uit de voorhanden stukken en informatie wel trekken. De conclusie van betrokkene dat er geen bonus- en beëindigingsvergoeding is betaald is, in het licht van de ontbrekende overdrachtsdocumentatie te stellig en had van een voorbehoud moeten worden voorzien. Gegrond klachtonderdeel. Maatregel: waarschuwing.

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:71 Accountantskamer Zwolle 20/1012 Wtra AK

  Klacht van aandeelhouder van een cosmeticabedrijf tegen de accountant. Deze zou hebben geadviseerd om marge op verkochte producten te verbeteren door een lager btw-tarief af te dragen. Niet gebleken is dat betrokkene hiervan op de hoogte was. Klacht in zoverre ongegrond. Wel had hij bij het samenstellen van de jaarrekening meer onderzoek moeten doen en had hij de aandeelhouders moeten informeren over boekenonderzoeken door de belastingdienst en het feit dat niet altijd tijdig aangifte werd gedaan. Klacht op dit punt gegrond. Maatregel: berisping.

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:70 Accountantskamer Zwolle 20/1165 Wtra AK

  Klacht van een kinderdagverblijf tegen accountant in verband met niet toereikende advisering en coaching over het personeelsbeleid, waardoor de medewerksters ten onrechte in een te hoge salarisschaal waren en bleven ingeschaald. Klacht niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de driejaarstermijn.    

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:68 Accountantskamer Zwolle 20/1317 Wtra AK

  PE-zaak. De accountant heeft zijn deelname aan gestructureerde PE-activiteiten in de driejaarscyclus 2016-2018 op geen enkele wijze onderbouwd. Daarom moet worden geconcludeerd dat hij slechts 60 uur aan ongestructureerde activiteiten (zelfstudie) heeft besteed. Dit betekent dat de accountant 60 uur te weinig heeft besteed aan PE-activiteiten. Klacht gegrond. Waarschuwing en een geldboete van € 4.200,- (€70,- per niet besteed PE-uur).

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:69 Accountantskamer Zwolle 20/1349 Wtra AK

  PE-zaak. De accountant heeft voor de driejaarscyclus 2016-2018 te weinig PE-activiteiten geregistreerd. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de accountant moet volgens de Nba alleen gekeken worden naar de in 2017 en 2018 verrichte PE-activiteiten. Dit levert een tekort op van 10 PE-uren. Klacht gegrond. Waarschuwing. Voor het opleggen van een geldboete bestaat geen aanleiding gezien de persoonlijke omstandigheden van de accountant en het feit dat hij in 2016 wel PE-activiteiten heeft verricht, terwijl hij (achteraf) voor dat jaar van PE-activiteiten is ontheven.

 • ECLI:NL:TACAKN:2020:67 Accountantskamer Zwolle 20/1333 Wtra AK

  PE-zaak. In de driejaarscyclus 2016-2018 heeft de accountant geen enkele PE-activiteit geregistreerd, hierdoor heeft hij in totaal 120 uur te weinig besteed aan PE-activiteiten. Klacht gegrond. Berisping en gelboete. De geldboete wordt vastgesteld op een bedrag van € 8.300,-. De geldboete mag op grond van artikel 5 lid 1 Wtra namelijk niet hoger zijn dan de (destijds geldende) maximale boete voor een strafbaar feit van de derde categorie.