Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 36351-36360 van de 37292 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0091 Raad van Discipline Amsterdam 09-049A

  Verweerder is advocaat wederpartij. Heeft bij zorgverzekeraar klaagster vertrouwelijke gegevens opgevraagd en ook verkregen. Gegevens zijn in gerechtelijke procedure overgelegd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0084 Raad van Discipline Amsterdam 09-105H

    Klager verwijt verweerder dat hij a) naar aanleiding van een beslissing van de raad van discipline heeft nagelaten de daarin beslechte kwestie financieel correct af te wikkelen en b) dat verweerder niet naar behoren met klager heeft gecommuniceerd. Beide klachtonderdelen gegrond. Verweerder heeft jegens klager hoogst onbetamelijk gehandeld en het vertrouwen in de advocatuur als beroepsgroep ernstig geschaad. Volgt schorsing voor één week.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0085 Raad van Discipline Amsterdam 09-059A

    Klacht tegen advocaat wederpartij over onjuiste feitenvermelding, onnodig grievende uitlatingen en het veroorzaken van onnodige kosten. Klacht alleen gegrond m.b.t. grievende uitlatingen voor zover deze betrekking hebben op het beschuldigen van een misdrijf. Daarvoor bestond onvoldoende feitelijke grondslag en het was niet doelmatig. Volgt enkele waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TNOKZUT:2009:YC0541 Kamer van toezicht Zutphen 05/2009

  Klachtonderdeel 1:  vergeten om klager op de hoogte te stellen van het niet doorgaan van de passeerafspraak. Notaris kan niet bevestigen dat de mededeling is gedaan dat de passeerafspraak niet door zou gaan. Een dergelijk gebrek aan duidelijkheid komt voor rekening van de notaris. Gegrond Klachtonderdeel 2: Post niet verzonden naar het opgegeven postadres, maar naar het al verlaten woonadres. Onduidelijk op welke datum klager de adreswijziging heeft doorgegeven aan de notaris. Klacht ongegrond Klachtonderdeel 3: De notaris heeft een naamswijziging van zijn kantoor en een wijziging van het e-mailadres niet aangekondigd. Uit de overgelegde stukken kan ook worden opgemaakt dat de door klager overgelegde e-mail binnen een week was doorgestuurd en beantwoord, een termijn die niet als onredelijk kan worden beschouwd.Klacht ongegrond. Klachtonderdeel 4: Verzuimd hebben een afschrift van de voorlopige koopovereenkomst aan de koper te overhandigen of toe te sturen, dit althans niet bewijzen kan. De notaris erkent dat er is verzuimd na ondertekening van het voorlopig koopcontract een exemplaar aan partijen mee te geven. Dit is in strijd met de zorgvuldigheid. Notaris heeft dit niet zelf geconstateerd maar heeft dit uit correspondentie begrepen. Gegrond. Geen maatregel opgelegd. Notaris heeft meerdere malen excuses aangeboden en de nodige nazorg richting klager betracht. Er zijn maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.      

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0078 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 60 - 2009

    Schending gedragsregel 24. Nadat op 1 april 2006 de Wet op de Rechtsbijstand was gewijzigd en klager aan verweerder had medegedeeld dat hij niet langer samenwoonde had verweerder moeten heroverwegen of klager mogelijk alsnog voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kwam.  

 • ECLI:NL:TNOKBRE:2009:YC0333 Kamer van toezicht Breda Kl 9/2009

  Anders dan de notaris meent levert de door hem als hiervoor aangevoerde omstandigheid voor deze tekortkoming geen rechtvaardigingsgrond op. Het moge zijn dat die tekortkoming is te wijten aan zijn huidige accountant in combinatie met problemen met zijn vorige accountant, deze omstandigheid ontslaat de notaris niet van zijn eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen en erop toe te zien dat zijn jaarstukken tijdig en volledig worden ingediend en, zo dit vanwege buiten hem om liggende reden niet mogelijk blijkt, daarvoor gemotiveerd uitstel te verzoeken. Dat de notaris, naar hij stelt, de rappèlbrief van klager mogelijkerwijs niet heeft ontvangen acht de kamer onvoldoende aannemelijk geworden. Genoemde indieningsplicht dient ter waarborging van een adequaat en goed georganiseerd toezicht op het financiële beheer van de notariële praktijk en nu de notaris hierin niet verschoonbaar is tekort geschoten, is dit toezicht belemmerd en heeft de notaris daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, zodat de klacht gegrond is.  

 • ECLI:NL:TNOKBRE:2009:YC0334 Kamer van toezicht Breda Kl 4/2009

  Bepalend voor het ingangstijdstip voor de berekening van de klachttermijn van artikel 99, lid 3 Wna is niet, zoals de notaris aanvoert, het tijdstip in 2004 waarop de notaris klager in kennis heeft gesteld van de slechte financiële positie van de BV, maar de brief van 30 oktober 2008, waarin de notaris klager op de hoogte heeft gesteld van de betreffende lening, de opzegging daarvan en van de door de Postbank aangekondigde rechtsmaatregelen. Niet gebleken is dat klager al eerder van de lening op de hoogte was. Dit betekent dat klager het daarover het betreffende verwijt binnen de hiervoor genoemde klachttermijn heeft ingediend, zodat hij daarin kan worden ontvangen. Dit is echter anders ten aanzien van de door klager bij repliek aangevoerde verwijten. Niet de daarvoor door de notaris aangevoerde primaire grond, dat voor de indiening van deze verwijten bij repliek de Wna geen ruimte biedt, maar overschrijding van de hiervoor genoemde klachttermijn en strijdigheid met het ne bis in idem beginsel, zijn daarvoor redengevend.  

 • ECLI:NL:TDIVTC:2009:YF0211 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2008/64

  Euthanasieadvies hond niet onjuist

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0079 Raad van Discipline Amsterdam 09-120H

  klacht ivm het ten onrechte niet aanhangig maken van een procedure. Verweerder heeft klager geen duidelijk (schriftelijk) advies gegeven over zijn juridische positie, de mogelijkheden mbt procedures en de eventuele risico's. Onvoldoende oog voor de taalbarrière. Financiële afspraken en toevoegingsmogelijkheden onvoldoende besproken en vastgelegd zoals bedoeld in gedragsregel 24 lid 3. klacht a), b), c)  gegrond en klachtonderdeel d) ongegrond. Wegens eerder opgelegde maatregelen volgt voorwaardelijke schorsing van een maand.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2009:YF0218 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2008/99

  Euthasasieadvies ten gevolge van miscommunicatie