Zoekresultaten 1361-1370 van de 1384 resultaten

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0022 Accountantskamer Zwolle 09/2057 Wtra AK

     Waarderingsrapport niet in strijd met de daarvoor geldende beroeps- en gedragsregels tot stand gekomen.    

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0023 Accountantskamer Zwolle 09/2058 Wtra AK

  Waarderingsrapport niet in strijd met de daarvoor geldende beroeps- en gedragsregels tot stand gekomen.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0024 Accountantskamer Zwolle 09/2056 Wtra Ak

  Waarderingsrapport niet in strijd met de daarvoor geldende beroeps- en gedragsregels tot stand gekomen.

 • Een accountantsorganisatie (haar beleidsbepalers) en daaraan verbonden (externe) accountants die tezamen met een voormalige aan die organisatie verbonden (externe) accountant verantwoordelijk waren voor de controle van de jaarrekening van een onderneming, schenden hun geheimhoudingsverplichting als neergelegd in de Wta en de VGC niet, indien zij (in het kader van een tuchtprocedure) aan de vertrokken accountant inzage geven in het bij de accountantsorganisatie achtergebleven dossier van de betrokken onderneming over de boekjaren waarin deze accountant mede verantwoordelijkheid voor de controle droeg of indien zij met deze accountant over die jaren overleg voeren.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0020 Accountantskamer Zwolle 10/254 Wtra AK

  Ook op een optreden als notulist tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders is een accountant tuchtrechtelijk aan te spreken. Door in de notulen de chronologie van de gebeurtenissen onvoldoende nauwkeurig vast te leggen en onvoldoende zorgvuldig te formuleren heeft de accountant het fundamentele zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Geen aanleiding voor het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0021 Accountantskamer Zwolle 09/1108 Wtra AK (2)

  Nadere maatregel van tijdelijke doorhaling nu eerder opgelegde geldboete niet tijdig is betaald.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0016 Accountantskamer Zwolle 09/2073 Wtra AK

  * Klacht deels niet-ontvankelijkheid wegens overschrijden termijn van 3 jaar. * Ook het handelen of nalaten van een bestuursvoorzitter van een accountantspraktijk, waaronder onder zijn verantwoordelijkheid in een civielrechtelijk geschil ingenomen standpunt, kan tuchtrechtelijk getoetst worden. * Het innemen van een civielrechtelijk standpunt in zijn zakelijke betrekkingen kan, behoudens bijzondere omstandigheden, niet leiden tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt. * De tuchtrechter toetst niet of de accountantspraktijk zich precies houdt aan de bepalingen van een door haar ingestelde klokkenluidersregeling. Wel wordt getoetst of de daarvoor verantwoordelijke beroepsgenoten van de accountantspraktijk bij de behandeling van een klacht voldoende zorgvuldig te werk gaan.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0017 Accountantskamer Zwolle 10/192 Wtra AK

  * beginsel integriteit brengt mee dat een accountant in zijn beroepsmatige betrekkingen niet willens en wetens onwaarheden mag debiteren; * in een civielrechtelijk geschil mag een accountant, behoudens bijzondere omstandigheden, een civielrechtelijk standpunt innemen     Hoger beroep ingesteld. Uitspraak zie LJN BW5673 (www.rechtspraak.nl)

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0018 Accountantskamer Zwolle 10/252 Wtra AK

  *Klacht niet-ontvankelijk nu klager meer dan 3 jaar voorafgaand aan het indienen van zijn klacht het vermoeden had dat betrokkene in strijd met de voor hem geldende beroepsregels heeft gerapporteerd. De aanvang van deze termijn wordt niet opgeschort totdat in de gerechtelijke procedure, waarin het rapport is ingebracht, door de rechter over de waarde van het rapport een uitspraak is gedaan.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0015 Accountantskamer Zwolle 10/175 Wtra AK

  * Strenge eisen aan (ongevraagd) advies van een accountant, waarvan deze weet of vermoedt dat het advies in een civielrechtelijke procedure zal worden ingebracht; *Wijziging van art. 8 Bte per 27 oktober 2007 heeft, gezien het geldende overgangsrecht, tot gevolg dat de verplichting tot wettelijke controle van een ten onrechte nog niet over 2006 gecontroleerde jaarrekening van een uitgevende instelling alsnog vervalt.