Zoekresultaten 2641-2650 van de 2688 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0045 Kamer van toezicht Roermond KL 9/2006

    De notaris heeft op de door de klager gestelde vragen genoegzaam antwoord gegeven. Indien dat antwoord voor de klager niet duidelijk was had hij de notaris om een toelichting moeten vragen, hetgeen de klager achterwege heeft gelaten.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0046 Kamer van toezicht Roermond KL 10/2006

    De notaris heeft bij de berekening van de successierechten de methodiek toegepast als vermeld in de in de beslissing aangehaalde ministeriële resolutie. Of de notaris bij die verdeling onjuist heeft gehandeld, kan de kamer niet beoordelen. De klaagsters hebben eindverdeling niet overgelegd en ook niet concreet aangegeven waarin dat onjuiste handelen van de notaris heeft bestaan. Indien de kamer veronderstellenderwijs aanneemt dat de notaris bij die verdeling de hiervoor genoemde methodiek heeft toegepast dan heeft hij niet onjuist gehandeld.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0040 Kamer van toezicht Roermond Kl 3/2006

    De notaris is voorbijgegaan aan de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die voorschrijven hoe er moet worden gehandeld bij een zogenaamd cumulatief derdenbeslag, waarbij niet bij voorbaat vaststond dat alle beslagleggers uit de door de notaris te betalen geldsommen konden worden voldaan.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0047 Kamer van toezicht Roermond KL 11/2006

    Onvoldoende bewijs voorhanden is dat de notaris tijdens de mondelinge behandeling van een eerdere klacht in strijd met de waarheid heeft verklaard. De volmacht en de onderhandse akte tezamen noch afzonderlijk, waren toereikend om met behulp daarvan schenkingsakten tot stand te brengen. In rekening brengen van een eerdere maatregel.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0041 Kamer van toezicht Roermond KL 4/2006

       Een notaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en dient dan ook niet af te gaan op het standpunt van derden, maar op zijn eigen kennis en wetenschap en zonodig dient hij - zelfstandig - een onderzoek in te stellen. De notarissen hebben een (onjuiste) verwijzing in de akte van 28 november 2000 naar een vaststellingsovereenkomst van juli 1999 opgenomen, dit terwijl is uitgegaan van de tweede vaststellingsovereenkomst van 20/21 november 2000.   Vooropgesteld dient te worden dat het aan de verkoper is om te bepalen aan wie en op welke rekening de notaris de koopsom van de verkochte zaak dient te storten. Een onvoorwaardelijke toezegging van de bank dat de gelden waren overgemaakt op de derdengeldrekening van de notarissen, is onvoldoende om over te gaan tot het doen passeren van de akte. Het is de notaris niet toegestaan gelden door te betalen die zij nog niet hebben ontvangen.   De notarissen hebben bij de levering van het woonhuis aan de gemeente begin 2001 de koopsom niet of nauwelijks geverifieerd

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0048 Kamer van toezicht Roermond KL 13/2006

    Klager geen belanghebbende noch in de zin van de artikelen 49 en 49b Wna noch anderszins ten aanzien van het eerste klachtonderdeel. Omgang van de notaris met een zogenaamde veelbeller.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0042 Kamer van toezicht Roermond KL 5/2006

    Niet is komen vast te staan dat de notaris de belangen van de klager als legitimaris niet of niet voldoende heeft behartigd dan wel dat de notaris niet aan zijn onderzoeksplicht en de daarbij behorende grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft voldaan.

 • ECLI:NL:TNOKLEE:2008:YC0038 Kamer van toezicht Leeuwarden 11-2008

   

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0036 Kamer van toezicht Roermond KL 7/2007

    De notaris heeft niet tijdig  de kantoorjaarrekening, de beoordeling- c.q. de accountantsverklaring en de mededeling als bedoeld in artikel 8 van de Administratieverordening over het boekjaar 2006 bij het BFT ingediend. Het verweer van de notaris dat hij in de betreffende periode tweemaal van accountantskantoor heeft moeten wisselen en dat hij steeds telefonisch gevraagd om de bescheiden tijdig aan te leveren en ook om het BFT te informeren, baat de notaris niet. Indien de notaris een derde inschakelt om aan een op hem rustende verplichting te voldoen, dan is een tekortkoming van die derde aan de notaris toe te rekenen.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0037 Kamer van toezicht Roermond KL 8/2007

    De klaagster is niet ontvankelijk in haar klacht voor zover deze betrekking heeft op gedraging van de notaris in 1993.   De notaris is ten onrechte afgegaan op de eenzijdige mededeling van de gewezen echtgenoot van de klaagster dat de contractanten alsnog een afwijking van de vaststellingsovereenkomst waren overeengekomen en op een door die echtgenoot overgelegd stuk. De notaris had bij de klaagster moeten informeren of die mededeling en dat stuk op waarheid berustten. De notaris had de wilsovereenstemming over de door de gewezen echtgenoot gestelde nadere overeenkomst moeten vaststellen. Wilsovereenstemming mocht de notaris niet aannemen enkel op grond van het uitblijven van een reactie van de klaagster op de toezending van de concept verdelingsakte.   De notaris is er terecht van is uitgegaan dat klaagster niet bij het verlijden van de akte aanwezig wilde zijn, gezien het feit dat de klaagster de volmacht heeft ondertekend.