Zoekresultaten 19631-19636 van de 19636 resultaten

 • ECLI:NL:TADRLEE:2012:YA3804 Raad van Discipline Leeuwarden 96/11

  Een advocaat is niet gehouden een dwangsom te incasseren, die in kortgeding is opgelegd, indien inmiddels is komen vast te staan dat het voor de tegenpartij van klager in de civiele procedure onmogelijk was om aan de veroordeling te voldoen terwijl daartegen ook appèl is ingesteld. In hoger beroep is de veroordeling waaraan de dwangsom was gekoppeld vernietigd. De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRLEE:2012:YA3793 Raad van Discipline Leeuwarden 61/10

  Het staat een advocaat vrij een zaak niet in behandeling te nemen als hij van mening is dat hij voor de rechtzoekende niets kan betekenen. De klacht is dan ook kennelijk ongegrond; in verzet niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de termijn voor het instellen van verzet.

 • ECLI:NL:TADRLEE:2012:YA3794 Raad van Discipline Leeuwarden 51/11

   Indien uit de opdrachtbevestiging blijkt dat een uurtarief is afgesproken en geen prijsafspraak staat het de advocaat vrij conform het overeengekomen tarief te declareren. Het verzet is gegrond indien de voorzitter een door klager aangevoerd argument niet bij de beslissing heeft betrokken. Klacht ongegrond omdat geen sprake is van misleiding door beroep advocaat op overeengekomen uurtarief. Verzet gegrond, klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2014:407 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 79/14

  Klacht over optreden van de advocaat van de wederpartij. Niet gebleken is dat deze de grenzen van de hem toekomende vrijheid heeft overschreden. Van het nodeloos rekkken van de procedure, het opzetten van partijen tegen elkaar en het niet meewerken aan een minnelijke regeling is niet gebleken. De advocaat heeft slechts het standpunt van zijn cliënt verwoord, hetgeen zijn taak is. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2014:409 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 112/13

  Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening. Niet gebleken is dat de advocaat onjuiste standpunten heeft ingenomen of onjuiste acties heeft ondernomen. Ook geen sprake van excessief declaratiegedrag. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1606 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 192-2010

    Het feit dat in de akte van betekening ten onrechte een betalingsverplichting binnen 2 dagen was opgenomen tast de juistheid van de betekening van de grosse niet aan. Klagers juridische positie bleef daardoor onveranderd en klager heeft daardoor geen schade geleden. Beslag is gelegd nog voordat de wederpartij de kans had om diens standpunt te herzien . Onvoldoende getracht om via de minnelijke weg tot een oplossing te komen en derhalve tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.   Klacht (gedeeltelijk)  gegrond.. Maatregel: enkele waarschuwing.