Zoekresultaten 2621-2630 van de 2787 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0159 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-44

  Klager is geen erfgenaam. Ook zijn oom [...], een broer van erflaatster, wiens belang klager in deze procedure mede behartigt, is geen erfgenaam. Nu de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap niet ten behoeve van hen is opgetreden, zijn zij niet als belanghebbenden bij de wijze van afwikkeling aan te merken. Voor zover wordt geklaagd over de duur van de afwikkeling, is de klacht dan ook niet-ontvankelijk. In het midden kan blijven of de klacht tijdig -  dat wil zeggen: binnen drie jaar na het verkrijgen van bekendheid met een mogelijke nalatigheid van de notaris  - is ingediend. Uit de stukken blijkt dat [oom van klager, broer van erflaatster] de uitvaart van de overledene heeft verzorgd. Daarom had in ieder geval [oom van klager, broer van erflaatster] wel voldoende belang bij informatie over de afwikkeling van de nalatenschap. Voor zover de klacht ziet op de communicatie met de familie, is deze dan ook wel ontvankelijk. De informatie die de notaris desgevraagd aan familieleden van de overledene heeft verstrekt, was naar het oordeel van de Kamer voldoende, in aanmerking genomen dat zij waren onterfd en de notaris aan hen daarom geen inhoudelijke verantwoording over de afwikkeling verschuldigd was. In zoverre is de klacht dus ongegrond, daargelaten of deze tijdig is ingediend.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0160 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-45

  De notaris heeft gedurende enige maanden de familie in de veronderstelling doen verkeren dat het testament uit 1984 nog van kracht was. Deze foutieve gang van zaken is door de notaris erkend. Klacht gegrond, zonder maatregel.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0157 Kamer van toezicht Amsterdam 4073734 / NT 08-30 P

  Allereerst dient de kamer te beoordelen of de notaris klachtwaardig gehandeld heeft door bij de storting van het depot in november 2007 door [X] niet bij partijen te informeren naar hetgeen partijen ten aanzien van het depot waren overeengekomen en wat zij van de notaris verwachtten.Wel had de notaris zich kort na de storting van het depot op de hoogte dienen te stellen van de achterliggende afspraken tussen partijen. Het niet uitkeren van het depotbedrag, zolang dit geschilpunt tussen partijen niet was opgelost, levert geen klachtwaardige gedraging op in de zin van de Wna.Tenslotte dient de kamer te beoordelen of de notaris klachtwaardig heeft gehandeld door zich verontwaardigd te tonen over het aanhoudende aandringen tot betaling door klaagster. Aangezien klaagster een professionele partij is (en wordt vertegenwoordigd door een brancheorganisatie) had van haar meer begrip voor het standpunt van de notaris mogen worden verwacht.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0158 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 09-04 en 09-05

  Derdengeldrekening. Schending van artikel 25 Wna in samenhang met artikel 5 lid 1 Administratieverordening en artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels. Eerste keer, daarom waarschuwing.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0156 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-29

  Voor zover erover wordt geklaagd dat een deel van het betrokken dossier op het notariskantoor is zoekgeraakt, is de Kamer van oordeel dat de notarissen niet in hun hoedanigheid van notaris zijn aangesproken. Notaris B heeft verklaard dat zij in dit voor haar nieuwe dossier zich eerst wilde verstaan met de erven. Vervolgens heeft een van de erven haar volmacht ingetrokken en is de zaak aan een ander kantoor overgedragen. Naar het oordeel van de Kamer treft de notaris voor haar handelwijze geen enkel verwijt. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0155 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-57

  Ambtshalve bedenking over de vraag of 1.         de notaris door het voor hem laten verrichten van notariële werkzaamheden door een of meer kandidaat-notarissen, die in loondienst zijn van een accountants- en            belastingadviesbedrijf, gehandeld heeft in strijd met de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003; 2.         (een of meer van) deze kandidaat-notarissen volledig onder de verantwoordelijkheid van de notaris werkzaam zijn (geweest), zoals vereist bij artikel 1 lid 1 aanhef             en onder b Wna. 3.         de constructie waarbij zaken die eerst door bij het accountants- en belastingadviesbedrijf werkzame ‘estate-planners’ zijn voorbereid, vervolgens door die estate-             planners behandeld worden in hun hoedanigheid van bij de notaris gedetacheerde kandidaat-notaris en ten slotte door de notaris in de vorm van een notariële akte            gepasseerd worden, gevaar oplevert voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris. Mogelijke strijd met provisieverbod. Tussenbeslissing: ad 1: Klacht ongegrond. ad 2 en 3: Aanhouden voor horen als getuige van de betreffende kandidaat-notarissen.    

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0150 Kamer van toezicht Amsterdam 38908/NT 08-2 P

  Uitgangspunt is de vrijheid van partijen om zelf te bepalen hoe zij afrekenen bij het einde van hun samenleving van vijftien jaar. Nu kennelijk door partijen bij de akte is gezegd tegen de oud-notaris dat verrekening was wat ze wilden en er (ongeveer) anderhalf uur is besteed door de oud-notaris om dat te verifiëren en klager ook tijdens de behandeling van deze zaak niet heeft gezegd dat het niet is wat hij wilde, is het doen opnemen van deze schuld van klager aan zijn ex-partner in de verrekening niet klachtwaardig.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0151 Kamer van toezicht Amsterdam 407417/NT 08-33 P

  Dossier van familie bij de notaris van klaagster bestond uit één volmacht. Niet door klaagster duidelijk aangeduid welke werkzaamheden voorgangers van de notaris zouden hebben verricht.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0152 Kamer van toezicht Amsterdam 407428 / NT 08-34 P

  Niet gebleken is dat de oud-notaris over meer beschikte dan wat zijn opvolger heeft afgegeven, namelijk de volmacht van de moeder van klaagster aan haar (half)broer. De kamer is van oordeel dat de oud-notaris zich voldoende voor klaagster heeft ingespannen.  

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0153 Kamer van toezicht Amsterdam 393421 / NT 08-8 P

  Naar het oordeel van de kamer behoort het tot de primaire verantwoordelijkheid van een notaris om te zorgen dat een akte juridisch juist is en geen feitelijke onjuistheden bevat. De stellige indruk is bij de kamer ontstaan dat de notaris niet naar de akte heeft gekeken. Noch vooraf, noch bij de beperkte voorlezing bij het passeren en ook niet achteraf, toen de cliënt van klager haar om informatie vroeg. Zij heeft immers niet gemerkt dat in de akte een aantal juridische en feitelijke fouten stond. Dat de DWI deze fouten niet heeft opgemerkt of zelfs middels een concept heeft aangeleverd disculpeert de notaris niet. Zij is immers zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar te passeren akte. De notaris heeft daarom niet de van haar op grond van de Wna te verlangen zorgvuldigheid betracht.