Zoekresultaten 20401-20410 van de 42773 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2016:368 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2016.152

    Klacht tegen een huisarts. Klagers verwijten de huisarts samengevat dat hij tijdens het consult van klager bij de huisarts in opleiding niet persoonlijk bij klager is komen kijken, dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de huisarts in opleiding en dat hij na de ziekenhuisopname van klager geen contact met hem heeft opgenomen. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege is van oordeel dat het Regionaal Tuchtcollege klagers klacht terecht in alle onderdelen heeft afgewezen en verenigt zich met de overwegingen van het Regionaal Tuchtcollege en maakt deze tot de zijne. Het beroep wordt verworpen.

 • ECLI:NL:TADRARL:2016:232 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 15-280

  Tussenbelissing i.v.m. opvragen stukken bij verweerster en aan haar gestelde vragen te beantwoorden.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2016:36 Kamer voor het notariaat Den Haag 16-26

  Klaagster verwijt de notaris dat zij bij het opstellen en passeren van de akte van levering van aandelen, alsmede bij het (doen) invullen en ondertekenen van het formulier bestemd voor het handelsregister, onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht met betrekking tot het vaststellen van het woonadres van [H].

 • ECLI:NL:TADRARL:2016:233 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 15-280

  Verweerster trad op als advocaat van klagers moeder in de door klager geëntameerde procedure tot ondercuratelestelling van moeder. Klacht dat verweerster ernstig tekort is geschoten in haar rol als advocaat van klagers moeder door niet, althans niet uitsluitend, de belangen van haar cliënte te behartigen maar ook die van klagers zus [M], die door moeder in haar leventestament was aangewezen als haar gevolmachtigde c.q. bewindvoerder, en die ook de feitelijke verzorging en huisvesting van moeder bij haarzelf in huis had gerealiseerd, alsmede de klacht dat verweerster er geen zorg voor heeft gedragen dat klagers moeder geriatrisch kon worden onderzocht. Ongegrond. Voor de reikwijdte van het onderzoek door de raad naar de omvang van moeders opdracht aan verweerster  in relatie tot geheimhoudingsplicht verweerster ten opzichte van haar cliënte zie overweging 4.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2016:37 Kamer voor het notariaat Den Haag 16-18

    1. de notaris is tekortgeschoten in de zorgplicht van een redelijk handelend en bekwaam notaris door erflaatster niet te waarschuwen voor de gevolgen van de wijzigingen in de Successiewet van 1956; 2. overschrijden van zijn interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheden bij het vaststellen van de erfpacht van de grootste erfpachter [X] per januari 2016; 3. de falende administratie van de notaris; 4. geen of slecht advies in het belang van de afhandeling van de boedel.

 • ECLI:NL:TADRARL:2016:234 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 15-682

  Reikwijdte opdracht aan verweerster via rechtsbijstandsverzekeraar. Volgens klagers verzoek om bemiddeling met gemeente, niet adviseren over goede/slechte kansen. Tussenbeslissing i.v.m. opvragen stukken opdrachtbevestiging bij verweerster.

 • ECLI:NL:TAHVD:2016:242 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160221

  Klager is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep omdat hij in het beroepschrift noch elders in de gedingstukken uiteen heeft gezet op welke gronden de beslissing van de raad onjuist zou zijn (artikel 56 lid 3 Advocatenwet).

 • ECLI:NL:TAHVD:2016:236 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160157

  Klacht dat verweerder excessief heeft gedeclareerd door een bedrag van ruim € 25.000 te declareren, is ook in hoger beroep ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2016:133 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2016-055a

    Ongegronde klacht tegen orthopedisch chirurg die bij klager een excisie van de bursitis prepatellaris heeft verricht, waarna een neuroom (goedaardige woekering van zenuwweefsel) is ontstaan met als gevolg pijnklachten die klager belemmeren in het uitvoeren van zijn werk.  Indicatie om te opereren was aanwezig en de operatie is technisch goed uitgevoerd. Geen bedenkingen tegen keuze voor en uitvoering van een mediane incisie. Er is sprake van een hoogst zelden voorkomende en niet te vermijden complicatie. Klacht afgewezen. Klacht afgewezen.  

 • ECLI:NL:TDIVTC:2016:64 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2016/10

  Dierenarts wordt verweten dat hij ten aanzien van de hond van klager, die een maagdilatatie had, geen euthanasie heeft geadviseerd, maar een behandeling heeft ingesteld. Ongegrond.