Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2511-2520 van de 2548 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0032 Kamer van toezicht Roermond KL 9/2007

    Een normale transactie in het handelsverkeer behoort niet via de derdengeldrekening van een notaris te lopen, maar langs de gebruikelijke, door klaagster zelf beheerde, bankrekening. Zo de notaris terecht had mogen aannemen dat de storting van de gelden als een depotovereenkomst aangemerkt had kunnen worden, dan had hij de in zijn opvatting aanwezige depotovereenkomst schriftelijk moeten vastleggen ter voorkoming van misverstanden, hetgeen de notaris heeft nagelaten.     Tenzij anders wordt overeengekomen dienen de kosten van de notariële werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever te komen. Op grond van (de toelichting op) artikel 10, tweede lid, van de Verordening beroeps- en gedragsregels mag de notaris de door hem verrichte werkzaamheden niet aan een ander dan de direct betrokken opdrachtgever in rekening brengen. In plaats van zijn werkzaamheden aan W. in rekening te brengen, heeft de notaris deze ten onrechte aan klaagster in rekening gebracht.  

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0033 Kamer van toezicht Roermond KL 3/2007

    De kandidaat-notarissen hebben zich er voldoende van vergewist dat er wilsovereenstemming was voor een aandelenoverdracht tussen de daarbij betrokken partijen en zij hebben de klager over die overdracht voldoende voorlichting gegeven. Onder de gegeven omstandigheden was de tijd tussen de toezending van de concept-akte en het passeren van de akte niet te kort. De akte van aandelenoverdracht is gepasseerd op datum en tijdstip en in aanwezigheid van partijen zoals in die akte is vermeld, ondanks andersluidende stellingen van de klager. Een (kandidaat-)notaris is niet verplicht om op grond van zijn positie in het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen dat hij daarin geniet, niet verplicht om afstand te doen van zijn recht op schadevergoeding wanneer hij door de rechtbank in een civiele procedure als getuige is gehoord.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0034 Kamer van toezicht Roermond KL 5/2007

    De notaris is tekort geschoten in zijn zorgplicht door bij het opstellen van de koopovereenkomst en/of bij het verlijden van de leveringsakte na te laten bij de kopers en verkopers te achterhalen wat hun wensen waren op het punt van de omzetbelasting. De onzekere formulering van de koopovereenkomst in combinatie met de summiere informatieverstrekking hadden in het kader van de normale zorgplicht voor de notaris aanleiding moeten zijn om bij de contracterende partijen zekerheid te krijgen over de vraag met betrekking tot de verschuldigde omzetbelasting opdat hij partijen op de financiële en fiscale consequenties had kunnen wijzen.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0035 Kamer van toezicht Roermond KL 6/2007

    De notaris heeft op een brief van de klager - hoewel het onderwerp in de brief van eenvoudige aard was - niet binnen een redelijke termijn gereageerd. Het feit alleen al dat de brief bij de notaris in de stapel op te ruimen vakliteratuur is terechtgekomen, merkt de kamer aan als een slordigheid, die een notaris niet betaamt.   Volgens een op 2 juni 2006 gepubliceerde beleidsregel, vastgesteld door het bestuur van de KNB, dient de notaris te wachten met het uitbetalen van gelden die in verband met betrekking tot een hypotheekrecht in zijn handen zijn gestort, totdat uit een narecherche in de openbare registers is gebleken dat er geen eerder ingeschreven beslagen en hypotheken aan de transactie in de weg kunnen staan. In de notariële praktijk is het gebruik om de tweede werkdag na de datum van het passeren van de akte derdengelden over te boeken. Aldus is over twee dagen dagrente verschuldigd. Deze rente is verschuldigd door de geldlener en de notaris brengt deze bij de geldlener in rekening. Door twee dagen dagrente in rekening te brengen aan klager heeft de notaris tuchtrechtelijk niet laakbaar gehandeld. Dat geldt echter wel voor het in rekening brengen van een derde dag dagrente.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0030 Kamer van toezicht Roermond KL 4/2007

  Diffamerende uitlatingen notaris over (voormalig) collega-notaris.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0031 Kamer van toezicht Roermond KL 10/2007

    Onzorgvuldige en onbetamelijke gedragingen van de notaris in de communicatie met zijn cliënten.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0029 Kamer van toezicht Roermond KL3/2008

  De klacht is voor wat betreft onderdeel 1 niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend.  Als een testateur aan de notaris heeft kenbaar gemaakt zijn testament te willen wijzigen, dan is de notaris verplicht de door de testateur verlangde werkzaamheden te verrichten, tenzij de notaris - in het zich overigens hier niet voordoende geval - gegronde redenen had om zijn dienst te weigeren.  De notaris heeft in zijn verweer tegen de klacht niet méér of anders kunnen reageren op hetgeen de klager heeft gesteld dan hij heeft gedaan, omdat de notaris tot geheimhouding verplicht is ten aanzien van al hetgeen waarvan hij op grond van zijn werkzaamheid als notaris kennis neemt, terwijl gesteld noch gebleken is dat bij of krachtens de wet anders is bepaald. De notaris mag dan ook niet verklaren over hetgeen hij met de testateur wel of niet heeft besproken in het kader van het testament.  

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0024 Kamer van toezicht Rotterdam 16-07

  Opstellen koopovereenkomst door de notaris waarin hij - ondanks andersluidende instructies namens klaagster - het belastingvoordeel niet aan klaagster maar aan koper wordt toebedeeld. De notaris zou klaagster ook niet op deze wijziging hebben gewezen.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0025 Kamer van toezicht Rotterdam 22-07

  Onvoldoende voortvarend handelen door de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van de oom van klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2006:YC0026 Kamer van toezicht Rotterdam 01-06

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.