Zoekresultaten 1-10 van de 126 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:110 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-865/AL/MN

  Advocaat wederpartij. Naar het oordeel van de raad heeft verweerder niet evident ondoelmatig opgetreden en evenmin de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap tussen partijen vertraagd. Uit de stukken is de raad gebleken dat verweerder vanaf zijn optreden voor zowel de moeder van klaagster en later voor de zus en broer van klaagster voldoende pogingen heeft ondernomen om met klaagster tot een regeling te komen. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:111 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 24-035/AL/GLD

  Advocaat wederpartij. 5.5 Naar het oordeel van de raad had verweerster voldoende reden om namens haar cliënte conservatoir beslag te leggen op (het aandeel in) de woning van klager zonder daaraan voorafgaand klager een kennisgeving te doen en een redelijke termijn voor nakoming te geven. 5.6 Uit het feit dat het verzoek tot beslaglegging onder klager door de voorzieningenrechter is ingewilligd leidt de raad af dat het beslagrekest van verweerster aan de daaraan te stellen voorwaarden heeft voldaan en aldus voldoende onderbouwd is geweest. Dat verweerster de rechter daarbij bewust onjuist heeft geïnformeerd, is de raad uit de stukken niet gebleken. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:112 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 24-178/Al/GLD

  Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft als advocaat van de buurman van klaagster niet de grenzen van de hem toekomende vrijheid overschreden. Dat hij kort over haar heg heeft gekeken of met zijn client tijdens de rondleiding over diens perceel over de geschilpunten heeft gesproken, is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:113 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 24-180/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend in een door klager gestarte procedure tegen de cliënte van verweerder. Het stond verweerder dan ook vrij om, in het belang van zijn cliënte, de achtergrond van de procedure in het verweerschrift te schetsen en daarbij onder meer enkele relevante persoonsgegevens van klager te vermelden. Het is niet gebleken dat het verweerschrift terecht is gekomen bij derden die niet bij de procedure tussen klager en de instelling betrokken zijn. Het is evenmin gebleken dat verweerder met de vermelding van enkele persoonsgegevens van klager onevenredig nadeel aan klager heeft toegebracht. Verder was verweerder niet gehouden inhoudelijk te reageren op vragen van klager. Tot slot stond het verweerder vrij om zijn verweerschrift op te stellen zoals hij dat heeft gedaan. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:109 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-821/AL/MN

  Vast staat dat verweerster het arrest op 22 maart 2021 aan klager heeft gestuurd waarop klager de dag erna teleurgesteld heeft gereageerd. Weliswaar heeft klager in die e-mail niet aangegeven of hij nog behoefte had aan de door verweerster voorgestelde overleg over het arrest, maar dat ontsloeg verweerster niet van haar verplichting om klager tijdig vóór het verstrijken van de cassatietermijn - op 9 juni 2021 - nog te wijzen op de mogelijkheid om tegen het arrest cassatie in te stellen. Dat verweerster klager op die keuze nog tijdig voor 9 juni 2021 heeft gewezen, is de raad uit de stukken niet gebleken. Naar het oordeel van de raad is verweerster op dat punt tuchtrechtelijk tekortgeschoten in haar zorgplicht richting klager omdat zij heeft verzaakt om klager op zijn rechtsmiddelen te wijzen. Daarom wordt dit klachtonderdeel gegrond verklaard. Door omstandigheden, omschreven in de uitspraak, wordt aan verweerster geen maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:122 Hof van Discipline 's Gravenhage 230222

  Klacht ingetrokken. Betrof verwijt aan eigen advocaat over het niet op de hoogte houden van strategie en gewerkte uren. Hof vernietigt beslissing raad.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:123 Hof van Discipline 's Gravenhage 230200

  Klacht gericht op heropening van dossiers niet-ontvankelijk wegens tijdverloop. Klachtrecht herleeft niet met het na vele jaren sturen van een e-mail met het verzoek de zaken opnieuw op te pakken.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2024:59 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 24-192/DB/ZWB

  Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft niet achter de rug van klaagster om cassatie ingesteld. Klaagster heeft ingestemd met de inhoud van het cassatieschriftuur. Niet gebleken dat verweerder in klaagsters procedures niets heeft uitgevoerd. Klacht kennelijk ongegrond.Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft niet achter de rug van klaagster om cassatie ingesteld. Klaagster heeft ingestemd met de inhoud van het cassatieschriftuur. Niet gebleken dat verweerder in klaagsters procedures niets heeft uitgevoerd. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:124 Hof van Discipline 's Gravenhage 230282

  Bekrachtiging beslissing raad. Klacht tegen eigen advocaat, die toevoeging had aangevraagd en verkregen maar na bestudering van dossier tot de conclusie kwam dat hij de door klager gewenste procedure niet voor hem kon voeren. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:106 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-527/AL/GLD

  Verzetzaak. De raad verklaart het verzet ongegrond.