Zoekresultaten 2921-2930 van de 42156 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:28 Hof van Discipline 's Gravenhage 220312

  Hoger beroep tegen verzetsbeslissing van de raad, waarbij het verzet ongegrond is verklaard. De door klager aangevoerde gronden zien uitsluitend op de inhoudelijke beoordeling van de zaak en raken niet aan fundamentele rechtsbeginselen, zoals schending van hoor en wederhoor. Dergelijke klachten leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor doorbreking van het appelverbod. Beroep niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:383 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-838/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Klacht deels niet-ontvankelijk omdat deze is ingediend na het verstrijken van de driejaarstermijn. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond. Klager heeft - tegenover de gemotiveerde betwisting door de advocaat - zijn stelling dat de advocaat hem geen stukken heeft gestuurd, onvoldoende onderbouwd.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2023:15 Accountantskamer Zwolle 22/1013 Wtra AK

  Betrokkene is bestuurslid en penningmeester van een stichting, een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven die erop gericht zijn om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Een aantal erfgenamen van een verstandelijk beperkte vrouw, uit en via wier vermogen aanzienlijke bedragen zijn geschonken en nagelaten aan de stichting, voert een civiele procedure over haar nalatenschap tegen de stichting. De nabestaanden hebben vragen gesteld over het beheer van het vermogen van de stichting en over de jaarrekeningen van de stichting. De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op de publicatie van deels onjuiste kerngetallen op de website van de stichting. Betrokkene is daarvoor als bestuurslid en penningmeester verantwoordelijk. Hij heeft in onvoldoende mate toezicht gehouden op de werkzaamheden van de administrateur die de onjuiste cijfers op de website had gepubliceerd. Aan de accountant wordt hiervoor de maatregel van waarschuwing opgelegd. Voor het overige is de klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:384 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-788/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:385 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-818/AL/OV

  Voorzittersbeslissing over de advocaat van de wederpartij van klager. Verweerster heeft aan klager een onderbouwd schikkingsvoorstel gedaan. Zoals het de keuze van klager was om daarmee in te stemmen, zo was het de keuze van verweerster om de termijn van het tegenvoorstel zonder bericht te laten verlopen. Verweerster heeft gehandeld in het partijdig belang van haar cliënte en het stond haar vrij om klager in rechte te betrekken. Of dat een kansloos hoger beroep was, ligt primair ter beoordeling voor aan de civiele rechter. Van onmiskenbare misbruik is de voorzitter niet gebleken. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:24 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-110/DB/OB

  Het staat een advocaat vrij om de wederpartij van zijn cliënt namens die cliënt te informeren over de voorgenomen huuropzegging en tevens over de vervolgstappen, die genomen zouden worden indien hij niet akkoord zou gaan met de huuropzegging. Voorzover klager zich niet kan vinden in de huuropzegging dient hij zich daartegen in rechte te verweren.Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:386 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-781/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de deken. De voorzitter verklaart de klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:387 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-686/AL/MN

  De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TACAKN:2023:13 Accountantskamer Zwolle 22/1097 Wtra AK

  Een accountant heeft jaarrekeningen van een onderneming samengesteld op basis van het microregime terwijl het regime voor kleine rechtspersonen van toepassing is. De klacht wordt gegrond verklaard en aan de accountant wordt de maatregel van berisping opgelegd. De accountant heeft door jaarrekeningen op te stellen volgens een regime dat op grond van de wettelijke bepalingen niet van toepassing is, gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:30 Raad van Discipline Amsterdam 23-027/A/A 23-028/A/A

  Voorzittersbeslissing; klacht over de dienstverlening door de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Daarnaast heeft verweerster zich op zorgvuldige wijze aan de zaak onttrokken. Ook de klacht over verweerder als klachtenfunctionaris is kennelijk ongegrond.