Zoekresultaten 42541-42550 van de 42781 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0075 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.320

  Gerechtsdeurwaarder heeft klager onvoldoende duidelijk gemaakt dat als de kosten niet door de debiteur zouden worden voldaan, er tot verhaal van die kosten op zijn naam een procedure diende te worden gestart en dat aan die procedure voor hem kosten verbonden zouden (kunnen) zijn ter zake waarvan hij een voorschot zou moeten voldoen. Ook had het op de weg van de gerechtsdeurwaarder gelegen te verklaren waaruit het bedrag aan incassokosten bestond, namelijk een bepaald percentage van de door de debiteur te betalen hoofdsommen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0056 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.386

  Niet voldoen aan de in van artikel 1 van de Verordening Vakbekwaamheid op ieder lid van de beroepsorganisatie neergelegde verplichting zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement, op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat het lid beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Aan deze verplichting is in beginsel voldaan als een lid binnen een aansluitende periode van twee kalenderjaren een door het bestuur van de KBVG vast te stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0037 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.189verzet

  De de gerechtsdeurwaarder heeft dertien maanden lang geld geïnd en dit geld heeft behouden, zonder dat hij zich ervan bewust was wat daarvan de reden was.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0018 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.145

  Vaste rechtspraak is dat het op de weg van de gerechtsdeurwaarder ligt om een debiteur tijdig in kennis te stellen van het intrekken of niet doorgaan van een beslag dan wel van een executieverkoop. Indien een eenmaal aangekondigde executieverkoop wordt uitgesteld, dan dient dit kenbaar te worden gemaakt aan degene aan wie de verkoop was aangekondigd. Dat is niet gebeurd. Het standpunt van de gerechtsdeurwaarder, dat dit zonder opgaaf van reden wel mogelijk is, is dus niet juist.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0069 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.531

  Voorbarige betekening vonnis, genomen executiemaatregelen onnodig. Beslag op een onroerende zaak voor een bedrag ad € 133,97 buitenproportioneel. Gelet op de met een dergelijk beslag gemoeide kosten kan daarvan in zijn algemeenheid worden gezegd dat dit eerst aan de orde is indien er geen andere mogelijkheid is tot executie over te gaan. Bovendien moet dat expliciet en onder opgave van kosten duidelijk worden gemaakt aan de debiteur.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0050 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.94

  Geeen adresverificatie voorafgaande aan dagvaaring. Dit dient standaard onderdeel van de procedure te zijn bij betekening van gerechtelijke stukken zoals een dagvaarding. Voor justitiabelen vormt de betekening aan het juiste adres gelet op de gevolgen immers een belangrijk facet van rechtsbescherming. Het is van groot belang dat deze ambtshandelingen worden verricht op basis van recente gegevens. Bij twijfel dient in elk geval de juistheid van een adres te worden geverifieerd. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt. Met het aanbod om het verstekvonnis niet ten uitvoer te leggen behoefde klager geen genoegen te nemen, al was het maar omdat hij er niet zonder meer van uit kon gaan dat de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder zich daardoor gebonden zou achten.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0031 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.196

  Omgangsvormen tussen gerechtsdeurwaarders onderling.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0012 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.303 verzet

  Beslissing van de voorzitter in verzet vernietigd. Hanteren onjuiste beslagvrije voet waardoor het inkomen van klaagster, een alleenstande,  ver onder het bestaansminimum is gekomen. Te passieve opstelling gerechtsdeurwaarderbij het opvragen van stukken aan de hand waarvan de juiste beslagvrije voet kon worden vastgesteld.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0082 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.370

  Niet voldoen aan de in van artikel 1 van de Verordening Vakbekwaamheid op ieder lid van de beroepsorganisatie neergelegde verplichting zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement, op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat het lid beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Aan deze verplichting is in beginsel voldaan als een lid binnen een aansluitende periode van twee kalenderjaren een door het bestuur van de KBVG vast te stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0063 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.525

  Onjuiste specificatie