Zoekresultaten 2651-2660 van de 2695 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0047 Kamer van toezicht Roermond KL 11/2006

    Onvoldoende bewijs voorhanden is dat de notaris tijdens de mondelinge behandeling van een eerdere klacht in strijd met de waarheid heeft verklaard. De volmacht en de onderhandse akte tezamen noch afzonderlijk, waren toereikend om met behulp daarvan schenkingsakten tot stand te brengen. In rekening brengen van een eerdere maatregel.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0041 Kamer van toezicht Roermond KL 4/2006

       Een notaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en dient dan ook niet af te gaan op het standpunt van derden, maar op zijn eigen kennis en wetenschap en zonodig dient hij - zelfstandig - een onderzoek in te stellen. De notarissen hebben een (onjuiste) verwijzing in de akte van 28 november 2000 naar een vaststellingsovereenkomst van juli 1999 opgenomen, dit terwijl is uitgegaan van de tweede vaststellingsovereenkomst van 20/21 november 2000.   Vooropgesteld dient te worden dat het aan de verkoper is om te bepalen aan wie en op welke rekening de notaris de koopsom van de verkochte zaak dient te storten. Een onvoorwaardelijke toezegging van de bank dat de gelden waren overgemaakt op de derdengeldrekening van de notarissen, is onvoldoende om over te gaan tot het doen passeren van de akte. Het is de notaris niet toegestaan gelden door te betalen die zij nog niet hebben ontvangen.   De notarissen hebben bij de levering van het woonhuis aan de gemeente begin 2001 de koopsom niet of nauwelijks geverifieerd

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0048 Kamer van toezicht Roermond KL 13/2006

    Klager geen belanghebbende noch in de zin van de artikelen 49 en 49b Wna noch anderszins ten aanzien van het eerste klachtonderdeel. Omgang van de notaris met een zogenaamde veelbeller.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2006:YC0042 Kamer van toezicht Roermond KL 5/2006

    Niet is komen vast te staan dat de notaris de belangen van de klager als legitimaris niet of niet voldoende heeft behartigd dan wel dat de notaris niet aan zijn onderzoeksplicht en de daarbij behorende grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft voldaan.

 • ECLI:NL:TNOKLEE:2008:YC0038 Kamer van toezicht Leeuwarden 11-2008

   

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0036 Kamer van toezicht Roermond KL 7/2007

    De notaris heeft niet tijdig  de kantoorjaarrekening, de beoordeling- c.q. de accountantsverklaring en de mededeling als bedoeld in artikel 8 van de Administratieverordening over het boekjaar 2006 bij het BFT ingediend. Het verweer van de notaris dat hij in de betreffende periode tweemaal van accountantskantoor heeft moeten wisselen en dat hij steeds telefonisch gevraagd om de bescheiden tijdig aan te leveren en ook om het BFT te informeren, baat de notaris niet. Indien de notaris een derde inschakelt om aan een op hem rustende verplichting te voldoen, dan is een tekortkoming van die derde aan de notaris toe te rekenen.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0037 Kamer van toezicht Roermond KL 8/2007

    De klaagster is niet ontvankelijk in haar klacht voor zover deze betrekking heeft op gedraging van de notaris in 1993.   De notaris is ten onrechte afgegaan op de eenzijdige mededeling van de gewezen echtgenoot van de klaagster dat de contractanten alsnog een afwijking van de vaststellingsovereenkomst waren overeengekomen en op een door die echtgenoot overgelegd stuk. De notaris had bij de klaagster moeten informeren of die mededeling en dat stuk op waarheid berustten. De notaris had de wilsovereenstemming over de door de gewezen echtgenoot gestelde nadere overeenkomst moeten vaststellen. Wilsovereenstemming mocht de notaris niet aannemen enkel op grond van het uitblijven van een reactie van de klaagster op de toezending van de concept verdelingsakte.   De notaris is er terecht van is uitgegaan dat klaagster niet bij het verlijden van de akte aanwezig wilde zijn, gezien het feit dat de klaagster de volmacht heeft ondertekend.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2008:YC0032 Kamer van toezicht Roermond KL 9/2007

    Een normale transactie in het handelsverkeer behoort niet via de derdengeldrekening van een notaris te lopen, maar langs de gebruikelijke, door klaagster zelf beheerde, bankrekening. Zo de notaris terecht had mogen aannemen dat de storting van de gelden als een depotovereenkomst aangemerkt had kunnen worden, dan had hij de in zijn opvatting aanwezige depotovereenkomst schriftelijk moeten vastleggen ter voorkoming van misverstanden, hetgeen de notaris heeft nagelaten.     Tenzij anders wordt overeengekomen dienen de kosten van de notariële werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever te komen. Op grond van (de toelichting op) artikel 10, tweede lid, van de Verordening beroeps- en gedragsregels mag de notaris de door hem verrichte werkzaamheden niet aan een ander dan de direct betrokken opdrachtgever in rekening brengen. In plaats van zijn werkzaamheden aan W. in rekening te brengen, heeft de notaris deze ten onrechte aan klaagster in rekening gebracht.  

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0033 Kamer van toezicht Roermond KL 3/2007

    De kandidaat-notarissen hebben zich er voldoende van vergewist dat er wilsovereenstemming was voor een aandelenoverdracht tussen de daarbij betrokken partijen en zij hebben de klager over die overdracht voldoende voorlichting gegeven. Onder de gegeven omstandigheden was de tijd tussen de toezending van de concept-akte en het passeren van de akte niet te kort. De akte van aandelenoverdracht is gepasseerd op datum en tijdstip en in aanwezigheid van partijen zoals in die akte is vermeld, ondanks andersluidende stellingen van de klager. Een (kandidaat-)notaris is niet verplicht om op grond van zijn positie in het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen dat hij daarin geniet, niet verplicht om afstand te doen van zijn recht op schadevergoeding wanneer hij door de rechtbank in een civiele procedure als getuige is gehoord.

 • ECLI:NL:TNOKROE:2007:YC0034 Kamer van toezicht Roermond KL 5/2007

    De notaris is tekort geschoten in zijn zorgplicht door bij het opstellen van de koopovereenkomst en/of bij het verlijden van de leveringsakte na te laten bij de kopers en verkopers te achterhalen wat hun wensen waren op het punt van de omzetbelasting. De onzekere formulering van de koopovereenkomst in combinatie met de summiere informatieverstrekking hadden in het kader van de normale zorgplicht voor de notaris aanleiding moeten zijn om bij de contracterende partijen zekerheid te krijgen over de vraag met betrekking tot de verschuldigde omzetbelasting opdat hij partijen op de financiële en fiscale consequenties had kunnen wijzen.