Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 16951-16960 van de 17137 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0191 Raad van Discipline Amsterdam 09-172A

  Geschil over aanpak zaak en afspraken met client. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0199 Raad van Discipline Amsterdam 09-003A

  Grievende uitlatingen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Enkele waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0167 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 48 - 2009

    Ook het overleggen van een confraternele brief als productie bij een kort geding dagvaarding is in strijd met de gedragsregels. Het is niet juist te anticiperen op een verwacht advies van de deken. Een advocaat dient in zijn taalgebruik een professionele afstand tot de zaak van zijn cliënt in acht te nemen. klacht gegrond, enkele waarschuwing  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0168 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 42 - 2009

    De door verweerder gedane beweringen in de overgelegde processtukken zijn onaangenaam, doch niet nodeloos grievend omdat ze als beweringen van zijn cliënte herkenbaar waren. Betreffende de mededeling van verweerder in een brief aan een confrère, stelt de raad dat deze mededeling wel nodeloos grievend is (“vrijspraak houdt in dezen slechts in, dat er onvoldoende bewijs werd geacht aanwezig te zijn”). Dit onderdeel van de klacht is gegrond en legt terzake een enkele waarschuwing op.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0170 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch R 82 - 2009

    Het staat een advocaat vrij de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Niet gebleken is dat de belangen van de wederpartij nodeloos zijn geschaad. De raad is niet bevoegd civiele geschillen te beslechten. Aan de wederpartij komt geen klachtrecht toe betreffende behartiging van tegenstrijdige belangen, indien hij daarbij niet zelf is betrokken. Niet gebleken is dat klager eerder cliënt is geweest van verweerder. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0177 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 58 - 2009

    Geen enkele duidelijkheid verschaft over financiële consequenties van optreden. Cliënte niet geïnformeerd over mogelijke intrekking van de toevoeging. Bovenmatig declareren, zonder duidelijke urenspecificatie. Nagelaten bij wege van voorlopige voorzieningen kinderalimentatie aan te vragen. Nagelaten een vergoeding voor voortgezet gebruik van de echtelijke woning in te stellen. Het staat een advocaat niet vrij om zonder overleg met zijn cliënt, ervan uit te gaan dat deze akkoord gaat met het niet instellen van een mogelijke vordering. Gegrond, voorw. schorsing 2 mnd, prft 2 jaar.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0171 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 32 - 2009

    Verweerster had de verzekeraar medewerking te verlenen aan een tweede schadeberekening door het NRL, omdat klager niet akkoord wenste te gaan met de door de verzekeraar gemaakte berekening. Dat die tweede berekening lager uitviel valt verweerster niet te verwijten. Verweerder heeft voldoende aangetoond dat zijn opmerkingen in geen enkele opzicht schofferend waren bedoeld. Weliswaar was sprake van slordig handleen, van tuchtrechtelijk verwijtbaar handleen was geen sprake. Het staat een advocaat vrij zich als advocaat terug te trekken, wanneer hij van oordeel is dat de vertrouwensrelatie is verbroken. Neerleggen mag niet op ongelegen moment. Indien een advocaat constateert dat er geen sprake meer is van een vertrouwensrelatie, op grond waarvan hij zich als advocaat terugtrekt, kan van hem niet verwacht worden dat hij nog werkzaamheden verricht. Aan een advocaat komt voor het te voeren beleid een ruime vrijheid toe. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0180 Raad van Discipline Amsterdam 09-162H

  Klaagster verwijt verweerder (advocaat wederpartij) dat hij informatie uit het mediation-traject heeft opgenomen in een door hem opgesteld verzoekschrift. Klacht gegrond; enkele waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0174 Raad van Discipline Amsterdam 09-052A

  Klacht over uitvoering opdracht. Reikwijdte opdracht duidelijk schriftelijk vastgelegd en aan klaagster bevestigd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0181 Raad van Discipline Amsterdam 09-302A

  De voorzitter verklaart de klacht kennelijk ongegrond.