Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 60 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:151 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-603/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2003:1 Hof van Discipline 's Gravenhage 3713

  In deze beslissing (uit 2003) overweegt het hof van discipline dat de tuchtprocedure niet valt onder de werking van art. 6 lid 3 EVRM valt (criminal charge). Het tuchtrecht bevat geen normen die de hele bevolking kunnen treffen en de maatregelen hebben qua aard en zwaarte geen strafrechtelijk karakter. Het beroep van verweerder tegen de beslissing van de raad, waarin een schorsing is opgelegd, faalt. Voor zover in hoger beroep aan de orde bekrachtigt het hof het oordeel van de raad: Verweerder had een vervanger moeten regelen toen hij niet kon optreden als gemachtigde ter zitting voor zijn cliënt en verweerder heeft niet meegewerkt aan het onderzoek van de deken. Schorsing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:179 Raad van Discipline Amsterdam 22-588/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht van een deurwaarderskantoor over verweerder niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:180 Raad van Discipline Amsterdam 22-623/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Niet kan worden vastgesteld dat verweerder zijn beroepsgeheim heeft geschonden of klager niet goed heeft bijgestaan.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:181 Raad van Discipline Amsterdam 22-625/A/A 22-626/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over voormalig advocaat en diens advocaat kennelijk ongegrond. Klaagster klaagt in deze klachtprocedure over hetzelfde als hetgeen zij aan haar vordering bij de kantonrechter ten grondslag heeft gelegd. De voorzitter ziet geen aanleiding om anders te oordelen dan de kantonrechter heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:177 Raad van Discipline Amsterdam 22-318/A/A/D

  Dekenbezwaar gegrond. Verweerder heeft niet voldaan aan het verzoek van de deken om de financiële kengetallen over het boekjaar 2020 (en de vergelijkende cijfers over 2019) aan te leveren. Op grond van de beslissing van het Hof van Discipline van 15 november 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:214) zijn advocaten gehouden medewerking te verlenen aan het in de vorm van preventief toezicht door de deken collectief uitvragen van de financiële kengetallen. Door hier niet aan te voldoen heeft verweerder gehandeld in strijd met de betamelijkheid als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet en gedragsregel 29. De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding verweerder een voorwaardelijke boete op te leggen van € 2.500,- en daarbij te bepalen dat deze boete verschuldigd is indien hij niet uiterlijk vier weken na het onherroepelijk worden van deze beslissing aan de deken de gevraagde informatie heeft verstrekt. Daarnaast ziet de raad aanleiding verweerder een onvoorwaardelijke maatregel op te leggen. Gelet op de ernst van de aan verweerder gemaakte verwijten en zijn antecedentenlijst, acht de raad de maatregel van berisping passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:178 Raad van Discipline Amsterdam 22-601/A/A

  Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Op grond van het klachtdossier kan niet worden vastgesteld dat verweerster tekort is geschoten in haar taak als advocaat.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:149 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-421/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels (kennelijk) ongegrond vanwege tijdsverloop of het ontbreken van een rechtstreeks belang. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond, vanwege gebrek aan onderbouwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:192 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-916/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij. Een deel van de klachtonderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding en omdat over enkele klachtonderdelen eerder al een beslissing is genomen. De overige klachtonderdelen wordt ongegrond verklaard omdat van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen niet is gebleken.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:132 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-636/DB/LI

  Advocaat heeft op verzoek van klager de klacht van 11 juni 2021 over een beroepsfout en de mogelijk daaruit voor klager voortvloeiende schade op 29 juli 2021 bij zijn beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar gemeld. Het valt die advocaat daarom niet aan te rekenen dat hij de aansprakelijkstelling van 31 maart 2022, waarbij klager verweerder (opnieuw) aansprakelijk stelde voor de door klager als gevolg van de beroepsfout van verweerder (door de verkeerde partij te dagvaarden) geleden schade, niet opnieuw heeft aangemeld bij zijn verzekeraar.Klacht kennelijk ongegrond.