Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 101-108 van de 108 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:291 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-343

  Verzetbeslissing. De raad is van oordeel dat de voorzitter bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en rekening heeft gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Verzet is ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:22 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-701/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster en diens kantoorgenoot mr. Z, treden tezamen op als advocaat voor klagers ex-partner. Klager klaagt over diverse aspecten van verweersters optreden. Nu niet is gebleken dat verweerster de grenzen van de aan haar, in haar hoedanigheid van advocaat van de wederpartij, toekomende vrijheid heeft overschreden, verklaart de voorzitter de klachtonderdelen 1, 2, 3 en 5 kennelijk ongegrond. Klachtonderdeel 4 ziet op het verwijt dat verweerster, door namens de vrouw een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, misbruik maakt van de toevoeging waarop de vrouw recht heeft. Dit klachtonderdeel is kennelijk niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een rechtstreeks eigen belang van klager bij dit klachtonderdeel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:23 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-934/DB/OB

  Het is ter vrije beoordeling van de advocaat en/of zijn cliënt of een regeling in der minne al dan niet haalbaar is. Indien de cliënt meent dat een regeling in der minne niet haalbaar is, kan de advocaat door de wederpartij noch door de gedragsregels daartoe worden verplicht. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:24 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-888/DB/OB

  De klacht heeft betrekking op een declaratiegeschil, ter zake waarvan de tuchtrechter niet bevoegd is. Van excessief declareren is niet gebleken. Verweerster kan enkel verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen handelen. Dat niet mr. T maar verweerster zelf de klachtbehandeling ter hand heeft genomen is niet gebleken. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:18 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-889/DB/OB

  Advocaat in hoedanigheid van deken. Geen sprake van bewust onjuist informeren van de tuchtrechter met als doel deze te misleiden. Partijdigheid bij het onderzoek naar de klacht niet gebleken. Deken mag het standpunt innemen dat er sprake is van misbruik van klachtrecht door klager. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:19 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-893/DB/OB

  Het staat een advocaat vrij om bij gebreke van een tijdig antwoord rechtsmaatregelen aan te kondigen. Daarnaast stond het verweerder vrij om  klager mede te delen dat zijn cliënte overweegt zich te wenden tot Nederlandse autoriteiten.om een melding van mogelijke fraude te doen. Dat verweerder zijn status als advocaat heeft gebruikt voor afpersing door een fraudemelding in het vooruitzicht te stellen indien klager niet tot betaling van het door zijn cliënte gevorderde bedrag zou overgaan, is uit de aan de raad overgelegde stukken niet gebleken. Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:20 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-929/DB/OB

  Het stond advocaat van de wederpartij vrij om in overleg met haar cliënte de rechtbank te verzoeken het faillissement van klaagster uit te spreken. Ten tijde van de faillissementsaanvraag sprake van een (deels) onbetwist vorderingsrecht van de cliënte van verweerster op klaagster en er was sprake van pluraliteit van schuldeisers. Verweerster heeft gehandeld binnen de grens die haar als advocaat van de wederpartij vrijstond. Het verweer dat sprake was van een “nepovereenkomst” is pas geruime tijd na de faillissementsaanvraag gevoerd en, wat hiervan ook moge zijn, op het moment van die faillissementsaanvraag niet bij verweerster bekend. Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:21 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-700/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder en diens kantoorgenote mr. M, treden tezamen op als advocaat voor klagers ex-partner. Klager klaagt over diverse aspecten van verweerders optreden. Nu niet is gebleken dat verweerder de grenzen van de aan hem, in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij, toekomende vrijheid heeft overschreden, verklaart de voorzitter de klachtonderdelen 1, 2, 3 en 5 kennelijk ongegrond. Klachtonderdeel 4 ziet op het verwijt dat verweerder de vrouw bijstaat op basis van een toevoeging. Dit klachtonderdeel is kennelijk niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een rechtstreeks eigen belang van klager bij dit klachtonderdeel.