Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2016:107 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 160010

    De raad heeft het dekenbezwaar (niet voldaan aan de Verordening op de vakbekwaamheid) gegrond verklaard, een waarschuwing opgelegd en verweerder veroordeeld in de kosten van behandeling ten bedrage van EURO 1.000. Het appel richt zich op deze kostenveroordeling. Het hof overweegt dat uit artikel 48 juncto artikel 57 lid 2 Advocatenwet volgt dat de advocaat in hoger beroep ook in de kosten kan worden veroordeeld. Het is een bijkomende maatregel die kan worden opgelegd als de klacht gegrond is verklaard en aan de advocaat een maatregel is opgelegd. De kostenveroordelingen zijn gegrond op de omstandigheid dat de kosten van een tuchtprocedure moeten worden gedragen door de beroepsgroep en dat het redelijk is van de verweerder een bijdrage te verlangen. De vervuiler betaalt. Het is geen geldboete. Uitgangspunt is dat een kostenveroordeling wordt opgelegd indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, tenzij er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om dat niet te doen. In het onderhavige geval is voldaan aan de wettelijke vereisten. De door verweerder aangevoerde redenen zijn van onvoldoende gewicht om af te wijken van het door de raden en het hof gehanteerde forfaitaire bedrag van EURO 1.000, zodat in hoger beroep andermaal een proceskostenveroordeling zal worden uitgesproken.