Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2015:193 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch L 279 - 2014

    Klager, die de klacht heeft ingediend in de functie van plv. hoofdofficier van justitie van het landelijke parket,  is ontvankelijk: (1) klacht is binnen termijn van 3 jaar ingediend en verweerder is niet in zijn verdediging geschaad; (2) nu het mede tot de taak van het OM behoort om een behoorlijke rechtspleging en een eerlijk proces in strafzaken te bevorderen kan klager door het beweerdelijk handelen van verweerder rechtstreeks in zijn belang worden getroffen. Gelet op de op verweerder rustende geheimhoudingsplicht jegens zijn cliënt en gelet op het feit dat verweerder mogelijk niet alleen de belangen van zijn cliënt maar ook zijn eigen belangen schaadt indien hij in de tuchtrechtelijke procedure verklaart over de aan de klacht ten grondslag gelegde feiten kan van verweerder niet kan worden verlangd dat hij inderdaad verklaart. Nu de raad de feiten niet volledig kan vaststellen en aldus ook niet kan vaststellen of sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, moet de klacht ongegrond worden verklaard. Indien het strafrechtelijk onderzoek tegen verweerder zou leiden tot een strafrechtelijke veroordeling, zal sprake zijn van een nieuw feit op grond waarvan opnieuw een klacht kan worden voorgelegd. De termijn van 3 jaar van artikel 46g (nieuw) gaat alsdan in zodra klager op de hoogte zal zijn van die veroordeling. Klacht ongegrond