Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-3 van de 3 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2021:107 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200246

    Klacht over de eigen advocaat. De klacht bestaat in hoger beroep uit 8 klachtonderdelen die zien op de kwaliteit van de dienstverlening en communicatie naar klager en het aanvragen van een toevoeging. In een tussenbeslissing heeft hof het oordeel van de raad onderschreven dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar en in strijd met de kernwaarde (financiële) integriteit heeft gehandeld. Verweerster heeft haar voorlichtingsplicht wat betreft de financiën jegens klager ernstig verzaakt. Daarnaast heeft verweerster in strijd met de gedragsregels gehandeld door een toevoeging aan te vragen en te ontvangen zonder klager daarvan op de hoogte te stellen en honorarium bij klager in rekening te brengen. Tevens is verweerster tekort geschoten door geen verweerschrift in de procedure van klager in te dienen zonder daar met klager helder en duidelijk over te communiceren. Gelet op de ernst van de gedragingen overweegt het hof dat de door de raad opgelegde maatregel van een berisping hem vooralsnog te licht voorkomt. Een, al dan niet (deels) voorwaardelijke, schorsing ligt volgens het hof meer in de rede. Teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over welke voorwaarde(n) passend en geboden zijn, heeft het hof in een tussenbeslissing verweerster een aantal vragen gesteld. Vervolgens heeft verweerster haar hoger beroep ingetrokken en aangeboden aan klager het bedrag van € 12.457,73 dat hij aan honorarium aan haar heeft betaald terug te betalen. In de eindbeslissing heeft het hof geoordeeld dat door de intrekking niet meer inhoudelijk op het beroep hoeft te worden beslist en de uitspraak van de raad onherroepelijk is.

  • ECLI:NL:TAHVD:2021:61 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200246

    Tussenbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. De raad heeft verweerster de maatregel van berisping opgelegd en 8 van de 11 klachtonderdelen gegrond verklaard. Verweerster heeft hiertegen beroep aangetekend. Allereerst laakt het hof de wijze waarop verweerster haar voorlichtingsplicht wat betreft het aanvragen en verkrijgen van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand jegens klager ernstig heeft verzaakt. Ten tweede acht het hof het zeer kwalijk dat verweerster naast de toevoeging die zij bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft gedeclareerd, op uurbasis honorarium bij de cliënt in rekening heeft gebracht. Dit is in strijd met de gedragsregels. Gestelde onwetendheid met deze basisregel van het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtshulp, wat daar ook van zij, is daarvoor op geen enkele wijze een rechtvaardiging. Daarnaast is klaagster tekortgeschoten over de processtrategie helder en duidelijk met klager te communiceren. Gelet op de ernst van de gedragingen overweegt het hof dat de door de raad opgelegde maatregel van een berisping hem vooralsnog te licht voorkomt. Een, al dan niet (deels) voorwaardelijke, schorsing ligt hierbij meer in de rede. Teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over welke voorwaarde(n) passend en geboden zijn, heeft het hof nadere informatie bij verweerster opgevraagd.  

  • ECLI:NL:TADRARL:2020:227 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-485

    Raadsbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Verweerster heeft klager niet goed voorgelicht over de mogelijkheid om door de overheid gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen en heeft op meerdere vlakken gehandeld in strijd met de ter zake geldende gedragsregels. Ook heeft verweerster verzuimd een verweerschrift in te dienen, terwijl bij gebreke van schriftelijke vastlegging niet kan worden vastgesteld dat zij uitdrukkelijk met klager heeft besproken dat van het indienen van een verweerschrift zou worden afgezien. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel neemt de raad enerzijds in aanmerking het ontbreken van een relevant tuchtrechtelijk verleden zijdens verweerster en anderzijds het feit dat verweerster ter zitting van de raad geen inzicht heeft getoond in het kwalijke van haar handelen. De raad acht een berisping een passende maatregel. Proceskostenveroordeling.