Zoekresultaten 20301-20310 van de 20474 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0178 Raad van Discipline Amsterdam 09-194A + 09-218A

  Klager (curator) en deken beklagen zich over het feit dat verweerder  - die optrad voor de failliet - zonder toestemming stukken heeft meegenomen uit de administratie die de curator onder zich hield. Klacht deels gegrond. dekenbezwaar gegrond; berisping.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0172 Raad van Discipline Amsterdam 09-130Arn

  Termijn verzet verstreken. Klaagster niet-ontvankelijk in haar verzet.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0179 Raad van Discipline Amsterdam 09-228A + 09-229A

  Klager en deken verwijten verweerder dat hij ten behoeve van zijn cliënt aan wie alle beperkingen waren opgelegd, tijdens die beperkingen contact heeft gezocht met mogelijke getuigen, wiens namen hij verkregen had van zijn cliënt. Klacht en bezwaar gegrond; enkele waarschuwing opgelegd.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0173 Raad van Discipline Amsterdam 09-140U

  Handelen advocaat wederpartij. Verweerder heeft niet klachtwaardig gehandeld door klager niet uit eigen beweging te waarschuwen, dat het door klager starten van een kort geding tegen de cliënte van verweerder wellicht niet zinvol voor de cliënten van klager zou zijn. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0147 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 103 - 2009

    Indien een advocatenkantoor een klachtreglement hanteert moet dit ook als zodanig behoorlijk en betamelijk worden nageleefd. Dit is in casu niet gebeurd doordat er geen schriftelijke reactie van verweerder op de klacht van klager kwam. De klacht is gegrond, echter verweerder heeft klager meermaals, waaronder schriftelijk zijn excuses hiervoor aangeboden. Geen maatregel .

 • ECLI:NL:TADRARN:2009:YA0148 Raad van Discipline Arnhem 08-97

  bejegening van klager, werknemer van voormalig medewerker verweerder, in kader van het overdragen van post en dossiers ten behoeve van behandeling van bij vertrek van kantoor door die medewerker meegenomen zaken. Voorzover al ontvankelijk - werknemer niet zelf belanghebbende bij overdracht post etc., - ongegrond wegens het door klager te begrijpen verband met samenhangende conflictstof tussen klagers werkgever en verweerder.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0160 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 177 - 2008 en H 119 - 2009

    Verweerder sub 1. Ook wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid dan die van advocaat blijft het advocatentuchtrecht voor hem gelden. Indien hij zich bij de vervulling van die andere hoedanigheid zodanig gedraagt (i.e. misdraagt) dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt ondermijnd, zal in het algemeen sprake zijn van een handleen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. Het kantoor van verweerder had opgetreden voor onderdelen van het concern, waartoe de failliet behoorde. Wegens risico althans schijn van belangenverstrengeling had verweerder curatorschap niet mogen aanvaarden, althans moeten heroverwegen. Gegrond; enkele waarschuwing Verweerder sub 2. Door enerzijds de curator te assisteren en anderzijds namens kantoor verweer te voeren in een kort geding tot opheffing van een beslag heeft verweerder op zijn minst genomen de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Gegrond; enkele waarschuwing Verweerder sub 3. Antedateren en wijzigen van tenaamstelling en adressering betaamt een behoor klijk advocaat niet. Een declaratie is een geschrift dat de functie heeft om ook voor derden als bewijs te dienen. Daaraan doe niet af dat de wijzigingen waren ingegeven door nadere specificering van de oorspronkelijke declaraties. Gegrond; enkele waarschuwing  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0155 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 71 - 2009 en M 158 - 2009

    Werkzaamheden opgeschort, terwijl daarvoor een voorschot was betaald. Voorschot aangewend voor werkzaamheden in andere zaken. Verweerder had met zijn cliënt behoren te bespreken dat in zijn visie de overeengekomen werkzaamheden dienden te wachten op in andere zaken te verrichten werkzaamheden en dit na akkoord van zijn cliënt schriftelijk behoren te bevestigen. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat de werkzaamheden in die andere zaken door kantoorgenoten van verweerder zouden worden behandeld en dat het betaalde voorschot voor die werkzaamheden zouden worden aangewend. Een advocaat dient er op te zien dat kantoorgenoten (stagiaires) die in zijn opdracht werkzaamheden in een zaak verrichten urenspecificaties bijhouden. Klacht gedeeltelijk gegrond ; waarschuwing

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0143 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 198 - 2008

    Niet gebleken is dat verweerder zich in zijn functie van curator in een appelprocedure onvoldoende van zijn taak heeft gekweten dan wel zich anderszins zodanig heeft gedragen dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur zou kunnen worden ondermijnd. Klacht kennelijk ongegrond; verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0144 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 2 - 2009

    Een tijdsverloop van 7 jaar tussen de door verweerder verrichte werkzaamheden en het tijstip waarop de klacht is ingediend, is geen redelijke termijn waarbinnen de klacht is ingediend. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk, verzet ongegrond