Zoekresultaten 20291-20300 van de 20406 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0106 Raad van Discipline Amsterdam 09-151U

  Een advocaat hoeft alleen dan niet te onderzoeken of een cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand indien hij goede gronden heeft om aan te nemen dat zijn cliënt daarvoor niet in aanmerking komt. In casu geen sprake is van de hiervoor bedoelde uitzonderingssituatie. Klacht + verzet gegrond.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0100 Raad van Discipline Amsterdam 09-068U

  De advocaat heeft de plicht na te gaan of de cliënt daadwerkelijk afstand wenst te doen van zijn recht op gefinancierde rechtshulp en dat hij de consequenties daarvan overziet en kan dragen. Het niet schriftelijk bevestigen van gemaakte afspraken op dit punt, komt voor risico van de advocaat. Klacht gegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0107 Raad van Discipline Amsterdam 09-146U

  Mede in aanmerking genomen zijn bekendheid met de psychische gesteldheid van klager, heeft verweerder naar het oordeel van de raad klager onvoldoende gewezen op de risico’s en onzekerheden die een ontbindings­procedure met zich kunnen meebrengen.   Klager verwijt verweerder in de onderhandelingsfase niet tijdig en adequaat te hebben gereageerd op een voorstel van de wederpartij. Klacht (deels) gegrond.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0101 Raad van Discipline Amsterdam 09-017A

  Overschrijding verzettermijn als bedoeld in artikel 46h Advocatenwet. Volgt niet-ontvankelijk verklaring.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0108 Raad van Discipline Amsterdam 08-279U

  Klachten van derden (rechters) over onnodig grievend woordgebruik ten aanzien van hun persoon. Wat een behoorlijk handelend advocaat betaamt. De advocaat privé. Klacht deels gegrond + berisping.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0102 Raad van Discipline Amsterdam 09-041A

  Uitgangspunt is dat een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem goeddunkt. Geen sprake van onnodig kwetsende of grievende uitlatingen jegens klaagster. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0097 Raad van Discipline Amsterdam 09-047A en 09-048A

  verzet niet-ontvankelijk nu het verzetschrift ruimschoots na afloop van de verzettermijn door de raad is ontvangen. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0103 Raad van Discipline Amsterdam 09-001 Arn

  Klaagster verwijt verweerster dat zij de aan klaagster gerichte brieven niet zelf heeft geschreven. Indien verweerster vanuit haar eigen verantwoordelijk ervoor heeft gekozen de brieven aan klaagster door een kantoorgenote te laten opstellen, dan is zulks naar het oordeel van de raad niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Geen belangenverstrengeling indien een advocaat in een echtscheidingsprocedure de belangen behartigt van de nieuwe partner van een kantoorgenoot. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0094 Raad van Discipline Amsterdam 09-055Alk

    Klager maakt verweerder diverse verwijten die alle betrekking hebben op de wijze waarop verweerder de zaak van klager heeft behandeld. Bij een aantal klachtonderdelen speelt de handelingsvrijheid van een advocaat een rol. De klacht is ongegrond.    

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0095 Raad van Discipline Amsterdam 08-131H

    Klaagster heeft op freelance basis werkzaamheden verricht voor verweerder. Met betrekking tot de in dat kader aangegane overeenkomst is een geschil ontstaan. Dit is een geschil van civielrechtelijke aard zodat klaagster niet ontvankelijk is. Met betrekking tot het tevens gemaakte verwijt dat verweerder zich onbehoorlijk heeft uitgelaten ten opzichte van klaagster, oordeelt de raad dat dit niet feitelijk is komen vast te staan.