Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 16711-16720 van de 16735 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0006 Raad van Discipline Amsterdam 09-038U

    Klacht tegen advocaat wederpartij. De klacht dat verweerster onjuist zou hebben gehandeld door een procedure jegens klaagster te voeren, terwijl daartoe een grondslag ontbrak en verweerster daarbij slechts het oogmerk had om klaagster schade toe te brengen, wordt ongegrond verklaard nu daarvan niet is gebleken.      

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0038 Raad van Discipline Amsterdam 09-119A

  Dekenbezwaar gegrond. Ondanks uitgesproken schorsing voor onbepaalde tijd houdt verweerder zich niet aan het verbod om als advocaat op te treden ex art. 60b lid 6 Advocatenwet. Verweerder schendt het vertrouwen van cliënten. Verweerder voldoet niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Centrale Controle Verordeningen en aan financiële verplichtingen en reageert niet op aan hem gerichte brieven. Schrapping van het tableau.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0019 Raad van Discipline Amsterdam 09-104A

  Betreft klacht eigen client. Stelselmatige schending van communicatieplicht met client, verzuim terugbetalen voorschot aan client, niet nakomen toezeggingen aan cliënt en deken, onbereikbaarheid, niet in staat praktijk uit te oefenenen. De klacht is gegrond. Omdat verweerder bij beslissing van gelijke datum van het tableau is geschrapt wordt geen verdere maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0133 Raad van Discipline Amsterdam 09-010A en 09-011A

  Klager verwijt verweerders onjuiste informatie te hebben verstrekt aan de rechtbank en op andere manieren de belangen van klager te hebben geschaad. De raad verklaart een gedeelte van de klachten niet ontvankelijk aangezien de redelijke termijn waarbinnen de handelwijze van verweerder ter discussie kan worden gesteld ruimschoots is overschreden. Daarbij zijn er geen gronden aangevoerd die het overschrijden van deze redelijke termijn van drie jaar of langer rechtvaardigt. Met betrekking tot de overige klachten is de raad van oordeel dat door verweerders niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld nu de handelingen vallen onder de grote mate van vrijheid die een advocaat toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Deze klachten zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0013 Raad van Discipline Amsterdam 09-004A

   onvoldoende kwaliteit  van belangenbehartiging, niet verschijnen bij zitting en geen beroep instellen, klacht gegrond    

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0030 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 49 - 2009

    Verweerders hebben gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Er valt geen tuchtrechtelijk verwijt te maken. Verweerders hebben klaagster immer op de hoogte gehouden over de voortgang van de procedure en over de stukken die werden ingediend. Klaagster heeft er nimmer blijk van gegeven dat zij niet tevreden was over de wijze waarop de belangen werden behartigd. De klacht is ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0026 Raad van Discipline Amsterdam 09-077H

  Klager verwijt verweerder dat hij zowel voor X B.V. als voor diens schuldeiser Y B.V. is opgetreden. Gedragsregel 7 strekt slechts ter bescherming van belangen van cliënten van verweerder hetgeen meebrengt dat een wederpartij zich niet op die regel kan beroepen. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0043 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 197 - 2008

    Verboden honorariumafspraak. Overeengekomen vergoeding betrof een niet reëel kostendekkend tarief. Verweerder maakte in geval van winst naast een aanzienlijk percentage van de opbrengst ook aanspraak op vergoeding van zijn buitengerechtelijke kosten. Rechtstreeks blijven benaderen van de wederpartij ter verkrijging van betaling van betwiste nota, terwijl de opdracht door klaagster was ingetrokken, is in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0007 Raad van Discipline Amsterdam 08-345A

  In verband met het ontbreken van de mogelijkheid om te overleggen met zijn cliënt, heeft verweerder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid besloten om de vordering - in kort geding -in te trekken, aangezien gedaagde had meegedeeld aan de eis te zullen voldoen. De gedragingen van verweerder zijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.   De beoordeling of een advocaat al dan niet civielrechtelijk aansprakelijk is, is voorbehouden aan de civiele rechter.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0014 Raad van Discipline Amsterdam 08-234H

   verzet tegen kennelijk ongegrond beslissing betreffende grievende uitlatingen. verzet ongegrond