Zoekresultaten 18751-18760 van de 18971 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2010:YA0219 Raad van Discipline Amsterdam 09-147U

    Dit betreft een verzetzaak. Voorzittersbeslissing waarin de klacht kennelijk ongegrond is verklaard, is op vrijdag 3 juli 2009 aan partijen verstuurd. Klaagster is niet-ontvankelijk in haar verzet nu zij pas op vrijdag 17 juli 2009 per gewone post een verzetschrift heeft verstuurd. Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0213 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 73 - 2009

    Een minnelijke regeling wordt in zijn algemeenheid niet bereikt door het overleggen van bewijzen van ingenomen standpunten, doch doordat partijen bereid zijn een gerezen geschil in der minne op te lossen. Het staat een advocaat vrij namens zijn cliënt al dan niet bewijsstukken over te leggen. Partijen zijn in een civiele procedure in de gelegenheid hun standpunt naar voren te beringen en om te reageren op het standpunt van de wederpartij, dan wel op het ontbreken van bewijs aan de zijde van de wederpartij. Het bewijs van een stelling dient in een procedure te worden geleverd, niet in de correspondentie daaraan voorafgaand. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARN:2009:YA0212 Raad van Discipline Arnhem 08-54

    Klaagster verschaft informatie aan de deken over een landelijke criminele organisatie en mishandelingen haar overkomen. Deken neemt contact op met het openbaar ministerie, omdat bij gebleken onjuistheid van die informatie er reden was om te twijfelen aan de geestelijke gezondheid van klaagster. OM neemt informatie niet serieus. De voorzitter vindt niet dat de deken deze stappen achterwege had behoren te laten. Weliswaar is het een stevige stap, maar niet een te vergaande stap. Het verzet tegen deze beslissing wordt ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARN:2009:YA0231 Raad van Discipline Arnhem 09-28

    Klacht over de advocaat van klagers tegenpartij. Klager is geschokt door een brief van de advocaat. De advocaat heeft, gezien de grote mate van vrijheid die haar toekomt, geen grens overschreden.  

 • ECLI:NL:TADRARN:2009:YA0233 Raad van Discipline Arnhem 09-100

  Klager heeft verweerder verzocht het faillissement van de Raad voor de Kinderbescherming, althans het Ministerie van Justitie, aan te vragen. Hij stelt een vordering te hebben wegens onrechtmatig handelen. Klager dient zelf bewijsstukken aan verweerder te doen toekomen ter onderbouwing van zijn vordering. Bij gebreke hieraan heeft hij het aan zichzelf te wijten dat verweerder hem niet adequaat heeft kunnen bijstaan. Klacht ten aanzien van de wijze waarop verweerder hem heeft bijgestaan is kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARN:2009:YA0232 Raad van Discipline Arnhem 09-29

    Geen nieuw feit op grond waarvan nieuwe klacht kan worden ingediend of eerste beslissing kan worden herzien. Verzet tegen voorzittersbeslissing ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0210 Raad van Discipline Amsterdam 09-268U

  Ondanks door zijn kantoorgenoot met de deken gemaakte afspraken heeft verweerder zich verzet tegen het ter begroting aan de deken voorleggen van een dossier waarin declaraties worden betwist en weigert hij het betwiste bedrag op de derdenrekening te storten. Maatregel: voorwaardelijke schorsing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0211 Raad van Discipline Amsterdam 09-267U

  Ondanks met de deken gemaakte afspraken heeft verweerder nagelaten een dossier waarin declaraties worden betwist ter begroting aan de deken voor te leggen en het betwiste bedrag op de derdenrekening te storten. Maatregel: voorwaardelijke schorsing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0208 Raad van Discipline Amsterdam 09-160A

  Betreft verzet tegen voorzitterbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder wordt verweten dat hij klagers persoonlijk heeft aansprakelijk gesteld waardoor klagers zich geintimideerd voelen. De advocaat van de wederpartij heeft in beginsel een grote mate van vrijheid om de belangen van zijn cliënte te behartigen. Het verzet is ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0209 Raad van Discipline Amsterdam 09-191H en 09-192H

  Gecombineerde behandeling van klacht en dekenbezwaar. Verweerder heeft ondanks verleende toevoegingen declaraties toegezonden en zijn dienstverlening gestaakt omdat deze niet zijn voldaan, en heeft het dossier niet tijdig aan de nieuwe advocaat overgedragen. Maatregel: enkele waarschuwing.