ECLI:NL:TNORSHE:2024:7 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2023/44

ECLI: ECLI:NL:TNORSHE:2024:7
Datum uitspraak: 13-05-2024
Datum publicatie: 21-05-2024
Zaaknummer(s): SHE/2023/44
Onderwerp: Personen- en Familierecht, subonderwerp: Testamenten
Beslissingen: Klacht gegrond met waarschuwing
Inhoudsindicatie: Klacht tegen notaris. De notaris heeft de door haar aanvaarde opdracht niet voortvarend uitgevoerd en zij heeft nagelaten daarover te communiceren met klager. Schending zorgplicht. Aan de notaris wordt een waarschuwing opgelegd

Klachtnummer    : SHE/2023/44

Datum uitspraak : 13 mei 2024

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ’s-HERTOGENBOSCH

Beslissing van de kamer voor het notariaat op de klacht van:


[klager] (hierna: klager)

wonende in [woonplaats]

tegen

[de notaris] (hierna:de notaris)

gevestigd in de gemeente [vestigingsgemeente]

1.          De procedure

1.1.      Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

  • de klacht, door de kamer per e-mail ontvangen op 11 september 2023;
  • het verweerschrift van de notaris.

1.2.      De klacht is mondeling behandeld op de openbare zitting van de kamer van 18 maart 2024. Klager en de notaris zijn daarbij aanwezig geweest en hebben hun standpunt over en weer toegelicht. Klager heeft dit mede gedaan aan de hand van pleitnotities, die hij aan de kamer heeft overhandigd.

2.          De feiten

De klacht gaat over het niet voortvarend oppakken van een opdracht tot het opmaken van (concept-)testamenten en de non-communicatie daarover. Voor de beoordeling van de klacht acht de kamer de volgende feiten van belang.

2.1.      Op 23 maart 2023 hebben klager en zijn echtgenote een gesprek gehad met de notaris en hebben zij haar opdracht gegeven tot het opmaken van (concept-)testamenten. Klager heeft de notaris een notitie verstrekt met details over de (financiële) situatie van hem en zijn echtgenote. De notaris heeft aan hen toegezegd dat zij drie weken later een advies ten aanzien van de testamenten zou opstellen.

2.2.      Op 3 juli 2023 heeft klager een medewerkster van de notaris gemaild dat hij nog geen concept-testamenten had ontvangen. De medewerkster heeft de ontvangst van deze mail bevestigd en meegedeeld dat zij de afdeling familierecht zou vragen om een spoedige reactie.

2.3.      Op 6 augustus 2023 heeft klager de medewerkster van de notaris wederom gemaild, omdat hij niets meer had gehoord sinds 3 juli 2023. Hierop heeft klager een afwezigheidsmelding ontvangen met de mededeling dat een mail gestuurd kon worden naar de notaris. Klager heeft dat gedaan, maar heeft hierop geen reactie ontvangen.

2.4.      Op 5 september 2023 heeft klager opnieuw een herinneringsmail (met een overzicht van zijn eerdere mails) naar de medewerkster van de notaris gestuurd. Daarop heeft de medewerkster per mail aan klager meegedeeld dat wanneer de afdeling familierecht voor het einde van de week niet zou reageren, klager weer contact mocht opnemen.

2.5.      Bij e-mail van 11 september 2023 heeft klager aan de medewerkster van de notaris laten weten dat hij nog steeds niets had gehoord en dat hij daarom een klacht zou indienen bij de kamer. Verder heeft klager de aan de notaris verstrekte opdracht tot het opstellen van de (concept-)testamenten ingetrokken en heeft hij gevraagd om de door hem verstrekte notitie te retourneren. Op dezelfde dag heeft klager deze klacht bij de kamer ingediend.

3.          De klacht en het standpunt van de notaris

Klacht

3.1.      Klager verwijt de notaris dat zij de opdracht tot het opmaken van de (concept-)testamenten niet voortvarend heeft opgepakt. Ondanks toezeggingen heeft klager geen concept-testamenten ontvangen. Ook is de notaris tekortgeschoten in de communicatie hierover.

Standpunt van de notaris

3.2.      De notaris heeft erkend dat klager en zijn echtgenote meermaals aan de bel hebben getrokken en haar hebben gevraagd om een reactie. De notaris is daar naar eigen zeggen echter nog niet aan toegekomen. Haar kantoor heeft sinds 1 januari 2023 nog maar één notaris en het heeft helaas wat voeten in de aarde gehad om de organisatie weer op orde te krijgen. Het werk voor twee notarissen stroomt binnen, terwijl alleen de notaris over is. De notaris zoekt al jaren tevergeefs kandidaat-notarissen. Ook overige functies binnen kantoor (zoals de functies van registergoedklerk, notarieel boekhouder en schoonmaakster) krijgt de notaris niet ingevuld. Dit is geen excuus, maar wel de harde waarheid. Ondertussen is er een jurist familierecht aangenomen om diverse besprekingen over te nemen. De kandidaat-notaris die op kantoor werkzaam is, is benoemd tot toegevoegd notaris. Deze benoeming heeft vertraging opgelopen door het aftreden van de betreffende benoemingscommissie.

Het dossier van klager en zijn echtgenote is geen alledaags dossier en biedt diverse uitdagingen. Dit brengt met zich dat de notaris het dossier niet intern aan een ander kan overdragen, maar zij het dossier zelf zal moeten behandelen.

3.3.      De notaris heeft in haar verweerschrift van 19 oktober 2023 vermeld dat zij klager en zijn echtgenote op dezelfde dag nog een advies casus quo bericht zal sturen, zodat zij alsnog geholpen zijn. De notaris hoopt dat de klacht daarmee geen doel meer treft.

4.          De beoordeling

Reikwijdte van het tuchtrecht

4.1.      Op grond van artikel 93 lid 1 Wet op het notarisambt (hierna: Wna) zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen. De tuchtrechter toetst of hun handelen of nalaten in strijd is met het bepaalde in de Wna en andere toepasselijke bepalingen. Ook kan de tuchtrechter toetsen of zij voldoende zorg in acht hebben genomen ten opzichte van de (rechts)personen voor wie zij optreden en of zij daarbij hebben gehandeld zoals een behoorlijk beroepsbeoefenaar behoort te doen. Zo moet een notaris het ambt in onafhankelijkheid uitoefenen en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken personen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigen (artikel 17 lid 1 Wna).

4.2.      Vast staat dat de notaris op 23 maart 2023 een bespreking heeft gehad met klager en zijn echtgenote en dat zij toen heeft toegezegd dat haar advies drie weken later klaar zou zijn. Ook staat vast dat klager en zijn echtgenote op 11 september 2023 (bijna zes maanden later) nog steeds geen advies of concept-testamenten hadden ontvangen. De notaris heeft erkend dat zij de (concept-)testamenten voor klager en zijn echtgenote niet (voortvarend) heeft opgemaakt. De daarvoor door de notaris aangevoerde oorzaken kunnen naar het oordeel van de kamer echter niet aan klager en zijn echtgenote worden tegengeworpen. De organisatie van een notariskantoor moet zodanig zijn ingericht dat tijdig aan een opdracht kan worden voldaan. Ingevolge artikel 14 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 dient een notaris ervoor zorg te dragen dat de inrichting en organisatie van zijn kantoor voldoen aan de eisen van een goede praktijkuitoefening en dat de kwaliteit van de door hem en zijn medewerkers verrichte diensten optimaal is. De kamer is van oordeel dat de organisatie van het notariskantoor gebrekkig was. Als een notariskantoor te kampen heeft met een schaarste aan personeel, is het zaak daarover (onverwijld) met cliënten te communiceren. Aan die communicatie heeft het in dit dossier ontbroken. Klager is de dupe geworden van een onzorgvuldige organisatie, waarin hij te maken kreeg met toezeggingen van (een medewerkster van) de notaris waaraan steeds niet werd voldaan door de notaris. Het valt de notaris - die heeft erkend dat zij het dossier zelf ter hand had moeten nemen - te verwijten dat zij geen actie heeft ondernomen naar aanleiding van de door klager verzonden e-mails. Door in het geheel niet te reageren op deze e-mails is klager in het ongewisse gelaten en heeft de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Dat de notaris naar eigen zeggen op 19 oktober 2023 (de dag waarop zij ook het verweerschrift in deze klachtprocedure indiende) alsnog een inhoudelijke reactie naar klager heeft gestuurd, doet aan dit oordeel niets af. Nog los van het feit dat de notaris tijdens de mondelinge behandeling heeft toegelicht dat klager deze inhoudelijke reactie niet zal hebben ontvangen, omdat deze per ongeluk naar een onjuist e-mailadres is gestuurd, was die reactie hoe dan ook te laat. De klacht zal daarom gegrond worden verklaard.

Conclusie en maatregel

4.3.      De notaris heeft de door haar aanvaarde opdracht niet voortvarend uitgevoerd en zij heeft nagelaten daarover te communiceren met klager, zonder dat daar iets aan vooraf is gegaan waardoor dit gerechtvaardigd zou kunnen zijn, of waarmee dat is uitgelegd en aangekondigd. Daarmee heeft de notaris in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. Nu de notaris geen tuchtrechtelijk verleden heeft, zal de kamer als op te leggen maatregel bij wijze van zakelijke terechtwijzing volstaan met een waarschuwing.

Proceskosten

Terugbetaling griffierecht

4.4.      De notaris moet op grond van artikel 99 lid 5 Wna het door klager betaalde griffierecht van € 50,00 aan hem vergoeden omdat de kamer de klacht gegrond verklaart.

Kostenveroordeling ten behoeve van klager

4.5.      De kamer ziet aanleiding om de notaris op grond van artikel 103b lid 1 aanhef en onder a Wna en de Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat 2021 te veroordelen in de kosten die klager in verband met de behandeling van de klacht redelijkerwijs heeft moeten maken, forfaitair vastgesteld op een bedrag van € 50,00.

4.6.      De notaris moet het griffierecht en de hiervoor genoemde kosten binnen vier weken nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden aan klager vergoeden. Klager moet daarvoor tijdig zijn rekeningnummer schriftelijk doorgeven aan de notaris.

Kostenveroordeling ten behoeve van de kamer

4.7.      Verder ziet de kamer aanleiding om de notaris op grond van artikel 103b lid 1 aanhef en onder b Wna en de Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat 2021 te veroordelen in de kosten die in verband met de behandeling van de zaak zijn gemaakt. Deze kosten worden vastgesteld op een bedrag van € 2.000,00 met een wegingsfactor 0,25, dus per saldo € 500,00. De kamer bepaalt dat deze kosten binnen vier weken na het onherroepelijk worden van deze beslissing aan de kamer moeten worden betaald. De notaris zal hiervoor een nota ontvangen van het LDCR in Utrecht.

5.          De beslissing

De kamer:

5.1.      verklaart de klacht gegrond;

5.2.      legt aan de notaris de maatregel van waarschuwing op;

5.3.      veroordeelt de notaris tot betaling aan klager van een bedrag van:

  • € 50,00 in verband met het genoemde griffierecht;
  • € 50,00 in verband met de genoemde kosten van klager,

en bepaalt dat het totaalbedrag moet worden betaald op de wijze en binnen de termijn die hiervoor onder 4.6. is omschreven;

5.4.      veroordeelt de notaris tot betaling aan de kamer van een bedrag van € 500,00 in verband met de genoemde kosten van behandeling van de zaak en bepaalt dat dit bedrag moet worden betaald op de wijze en binnen de termijn die hiervoor onder 4.7. is omschreven.

Deze beslissing is gegeven door mr. W.F.J. Aalderink, plaatsvervangend voorzitter, mr. C. Kool, plaatsvervangend rechterlijk lid, en mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel, notarieel lid.

Uitgesproken in het openbaar op 13 mei 2024 door mr. T. Zuidema, plaatsvervangend voorzitter, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Hoger beroep tegen deze beslissing is mogelijk door indiening van een verzoekschrift - binnen dertig dagen na dagtekening van de aangetekende brief waarbij van deze beslissing kennis is gegeven - bij het gerechtshof in Amsterdam, postadres: Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.