ECLI:NL:TNORSHE:2024:15 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2024/16

ECLI: ECLI:NL:TNORSHE:2024:15
Datum uitspraak: 17-06-2024
Datum publicatie: 20-06-2024
Zaaknummer(s): SHE/2024/16
Onderwerp: Overig, subonderwerp: Overig
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Bekrachtiging van ordemaatregel. Op verzoek van de notaris heeft de voorzitter van de kamer op grond van artikel 27 lid 1 Wna aan de notaris de ordemaatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt opgelegd voor onbepaalde tijd. De kamer ziet - net als de voorzitter - in het feit dat de notaris zelf heeft aangegeven dat hij wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand voor langere tijd niet in staat is/zal zijn tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden de noodzaak van het door de notaris verzochte ingrijpen in de zin van genoemd artikel. De kamer heeft de door de voorzitter opgelegde ordemaatregel bekrachtigd.

Dossiernummer : SHE/2024/16

Datum uitspraak: 17 juni 2024

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ’s‑HERTOGENBOSCH

Beslissing van de kamer voor het notariaat (hierna: de kamer) naar aanleiding van de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van de kamer (hierna: de voorzitter) van 6 juni 2024 tot het treffen van een ordemaatregel als bedoeld in artikel 27 Wet op het notarisambt (Wna) ten aanzien van:

[de notaris] (hierna: de notaris),

gevestigd in [vestigingsplaats]

1.          De procedure

1.1.      De notaris heeft de voorzitter van de kamer bij e-mail van 5 juni 2024 (die hij in cc naar notaris mr. [X] en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft gestuurd) verzocht om een ordemaatregel te treffen in de zin van artikel 27 Wna.

1.2.      Op 6 juni 2024 heeft de notaris zijn verzoek telefonisch toegelicht aan de juridisch secretaris van de kamer. Op dezelfde dag heeft de heer mr. [Y] van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) telefonisch zijn visie op het verzoek van de notaris aan de juridisch secretaris van de kamer gegeven. 

1.3.      Bij beslissing van 6 juni 2024 heeft de voorzitter aan de notaris de ordemaatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt opgelegd voor onbepaalde tijd, welke ordemaatregel ten uitvoer is gelegd met ingang van maandag 10 juni 2024 om 8:00 uur.

1.4.      De beslissing van de voorzitter is overeenkomstig artikel 27 lid 1 Wna ter bekrachtiging voorgelegd aan de kamer.

1.5.      De kamer heeft de voorgelegde bekrachtiging op 17 juni 2024 mondeling behandeld. Zoals vooraf bij de kamer bekend was, is (niemand namens) de notaris (niet) verschenen.

2.          De beoordeling

2.1.      De kamer stelt voorop dat de voorzitter van de kamer voor het notariaat op grond van artikel 27 lid 1 Wna bij wijze van ordemaatregel de schorsing in de uitoefening van het ambt kan gelasten voor onbepaalde tijd, indien een notaris wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden.

2.2.      De notaris heeft bij e-mail van 5 juni 2024 aangegeven dat hij wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand voor langere tijd niet in staat is/zal zijn tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden. De notaris heeft de voorzitter daarom gevraagd om hem voor onbepaalde tijd in de uitoefening van zijn ambt te schorsen en eerdergenoemde notaris mr. [X] tot zware waarnemer te benoemen.

2.3.      In zijn beslissing - die aan deze beslissing is gehecht en wordt geacht daarvan deel uit te maken - heeft de voorzitter het volgende geconstateerd:

“3.2.      Gelet op het feit dat de notaris zelf heeft aangegeven dat hij wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand voor langere tijd niet in staat is/zal zijn tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden is de voorzitter van oordeel dat het door de notaris verzochte ingrijpen in de zin van artikel 27 lid 1 Wna noodzakelijk is.”

2.4.      Bij de beoordeling van de noodzaak tot het opleggen/voortzetten van een ordemaatregel moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen. Afhankelijk van de uitkomst van die beoordeling, kan de kamer beslissen de door de voorzitter opgelegde ordemaatregel te bekrachtigen of deze op te heffen. 

2.5.      De kamer is zich er terdege van bewust dat de opgelegde ordemaatregel ingrijpende gevolgen heeft, maar ziet - net als de voorzitter - in het feit dat de notaris zelf heeft aangegeven dat hij wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand voor langere tijd niet in staat is/zal zijn tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden de noodzaak van het door de notaris verzochte ingrijpen in de zin van artikel 27 lid 1 Wna.

2.6.      Aangezien de kamer op dit moment geen aanknopingspunten heeft om tot het oordeel te komen dat de opgelegde maatregel niet gecontinueerd hoeft te worden, zal de kamer de door de voorzitter opgelegde ordemaatregel bekrachtigen.

2.7.      Het vorenstaande laat onverlet dat de kamer de ordemaatregel op verzoek van de notaris te allen tijde kan opheffen (artikel 27 lid 1 Wna).

3.         De beslissing

De kamer voor het notariaat:

bekrachtigt de door de voorzitter bij beslissing van 6 juni 2024 opgelegde ordemaatregel.

Deze beslissing is gegeven door mr. J.H.L.M. Snijders, plaatsvervangend voorzitter, mr. C. Kool, plaatsvervangend rechterlijk lid, en mr. M.C. Stout, plaatsvervangend notarieel lid.

Uitgesproken in het openbaar door mr. J.H.L.M. Snijders, plaatsvervangend voorzitter, op 17 juni 2024.

Tegen deze beslissing staat binnen dertig dagen na de dag van verzending van het afschrift van deze beslissing hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam (postadres: Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam).

Van deze beslissing wordt een afschrift verstrekt aan [de notaris], de KNB en het BFT.