ECLI:NL:TNORARL:2024:18 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/432492 KL RK 24-26

ECLI: ECLI:NL:TNORARL:2024:18
Datum uitspraak: 22-03-2024
Datum publicatie: 09-07-2024
Zaaknummer(s): C/05/432492 KL RK 24-26
Onderwerp: Overig, subonderwerp: Algemeen/tuchtrechtelijk toezicht voorzitter Kamer van Toezicht
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Bekrachtiging ordemaatregel: Schorsing notaris in verband met gezondheidsconditie en een zakelijk conflict binnen zijn kantoor.

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ARNHEM-LEEUWARDEN

Kenmerk: C/05/432492/KL RK 24-26

Beslissing van de voorzitter van de kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden ex artikel 27, 28, 29 en 106 van de Wet op het notarisambt (hierna: Wna)

inzake het protocol van

mr. [naam notaris],

notaris te Hilversum,

hierna te noemen: de notaris.

1.          Overwegingen

1.1.      Artikel 27 lid 1 Wna bepaalt dat een notaris, die wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden, door de voorzitter van de kamer voor het notariaat voor onbepaalde tijd in de uitoefening van zijn ambt kan worden geschorst. Artikel 106 Wna bepaalt dat indien er kennelijk gevaar bestaat voor benadeling van derden en de voorzitter van de kamer voor het notariaat een ernstig vermoeden heeft ten aanzien van de gegrondheid van die benadeling, de voorzitter van de kamer voor het notariaat bij wijze van ordemaatregel een notaris in de uitoefening van zijn ambt kan schorsen.

1.2.      De voorzitter heeft ambtshalve signalen ontvangen over de gezondheidsconditie van de notaris en over een zakelijk conflict binnen zijn kantoor, [naam rechtspersoon]. Daarom heeft de secretaris van de kamer de notaris opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor heeft plaatsgevonden middels een videobelverbinding op 26 februari 2024 en op 4 maart 2024. Van beide gesprekken zijn de notaris gespreksverslagen toegezonden. Uit de verhoren blijkt dat de notaris in ieder geval sinds 4 oktober 2023 geen notariële werkzaamheden meer verricht en dat hij kampt met psychische klachten waarvoor hij onder behandeling is bij een psychotherapeut. Ook is er een zakelijk conflict met zijn zus, die mede-eigenaar is van het notariskantoor, en functioneert de vestiging van het kantoor in [vestigingsplaats] niet meer omdat daar geen medewerkers meer aanwezig zijn en de notaris geen toegang meer heeft tot de (digitale) systemen en dossiers. De verwachting is dat deze situatie in de nabije toekomst niet zal wijzigen.

2.         Schorsing

2.1.       De voorzitter is van oordeel dat, gelet op het voorgaande, aanleiding bestaat de notaris met ingang van 25 maart 2024 voor onbepaalde tijd in de uitoefening van het notarisambt te schorsen.

2.2.       Voor de reikwijdte van de schorsing verwijst de voorzitter naar de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 14 januari 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:137).

2.3.      De voorzitter legt deze schorsingsbeslissing ter bekrachtiging voor aan de kamer voor het notariaat en wijst erop dat de kamer met inachtneming van de termijn van artikel 27 lid 1 Wna dient te beslissen.

3.         Waarneming

3.1.      Op grond van artikel 28 aanhef en onder c. Wna moet, in geval een notaris in de uitoefening van zijn ambt wordt geschorst, tijdens de schorsing worden voorzien in de waarneming van zijn notarisambt.

3.2.       De secretaris van de kamer heeft de notaris bij de oproep voor het verhoor van 4 maart 2024 hierover geïnformeerd. Ook heeft de secretaris de notaris gewezen op het feit dat de voorzitter in geval van schorsing kan besluiten aan de waarnemer een honorarium toe te kennen, waardoor in dat geval op grond van artikel 29a onder b Wna de notarispraktijk voor rekening en risico van de notaris wordt voortgezet. Tijdens het verhoor van 4 maart 2024 is de notaris in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze wat betreft de persoon van

de waarnemer alsmede het toe te kennen honorarium kenbaar te maken. De voorzitter heeft de zienswijze van de notaris meegewogen in haar beslissing. Tevens heeft de voorzitter op 19 maart 2024 gesproken met mr. [naam kandidaat notaris] te [vestigingsplaats] en werkzaam op het kantoor van de notaris.

3.3.       Overwogen wordt dat voornoemde mr. [naam kandidaat notaris] het protocol van de notaris reeds sinds (in ieder geval) 4 oktober 2023 beheert en voor de notaris waarneemt. Mr.[naam kandidaat notaris]heeft er zorg voor gedragen dat het protocol geen achterstanden vertoont, hij kent de cliënten van de notaris en kan zorgdragen voor de benodigde continuïteit van het kantoor en de werkzaamheden. Voorts heeft mr. [naam kandidaat notaris] zich bereid verklaard op te treden als zware waarnemer voor de notaris.

3.4.       Op grond hiervan zal mr. [naam kandidaat notaris], kandidaat-notaris te [vestigingsplaats] (hierna ook wel: de waarnemer) met ingang van 25 maart 2024 worden benoemd tot waarnemer van het notarisambt van de notaris. Daarbij geldt dat de praktijk van de notaris zal worden voortgezet voor rekening en risico van de notaris. Het honorarium van mr. [naam kandidaat notaris]zal daarom worden vastgesteld op het loon dat hij ontvangt uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met het notariskantoor van de notaris, [naam rechtspersoon]

3.5.      In geval van afwezigheid, verhindering of ziekte van de waarnemer wordt deze met inachtneming van de bepaling van artikel 29 lid 6 Wna waargenomen door een andere waarnemer.

3.6.      Met toepassing van artikel 11 van de Verordening overdracht protocol zal worden bepaald dat de waarnemer is ontheven van de verplichtingen als vermeld in artikel 2 tot en met 4 van de genoemde Verordening.

4.         Beslissing

De voorzitter van de kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden:

  • schorst de notaris met ingang van 25 maart 2024 in de uitoefening van het notarisambt;
  • legt deze schorsingsbeslissing ter bekrachtiging met inachtneming van de termijn van vier weken van artikel 27 lid 1 Wna aan de kamer voor;
  • benoemt mr. [naam kandidaat notaris], kandidaat-notaris te [vestigingsplaats], met ingang van 25 maart 2024 tot waarnemer van het notarisambt van de notaris voor de duur van diens schorsing;
  • stelt – gelet op het bepaalde in artikel 29 lid 2 Wna – het honorarium van mr. [naam kandidaat notaris] voor zijn werkzaamheden als waarnemer van het notarisambt van de notaris vast op het loon dat mr. [naam kandidaat notaris]ontvangt uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met het notariskantoor van de notaris, [naam rechtspersoon].
  • bepaalt dat mr [naam kandidaat notaris]bij afwezigheid, verhindering of ziekte met inachtneming van artikel 29 lid 6 Wna wordt waargenomen door een andere waarnemer;
  • bepaalt dat mr. [naam kandidaat notaris]als waarnemer in het protocol van de notaris wordt ontheven van de verplichting als vermeld in artikel 2 tot en met 4 van de Verordening overdracht protocol.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.L. Braaksma, voorzitter van de kamer voor het notariaat op 22 maart 2024.

Tegen de (bekrachtigings)beslissing tot schorsing kan de notaris op grond van artikel 27 lid 2 Wna binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift van de beslissing beroep instellen bij de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam.