ECLI:NL:TGDKG:2024:8 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/709697 / DW RK 21/505 MdV/WdJ

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2024:8
Datum uitspraak: 21-02-2024
Datum publicatie: 21-02-2024
Zaaknummer(s): C/13/709697 / DW RK 21/505 MdV/WdJ
Onderwerp: Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klacht is niet-ontvankelijk. Klacht betreft een handeling van de gerechtsdeurwaarder van een periode van langer dan drie jaar geleden.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 21 februari 2024 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/709697 / DW RK 21/505 MdV/WdJ ingesteld door:

[  ],

wonende te [  ],

klager,

tegen:

1. [  ],

toegevoegd gerechtsdeurwaarder te [  ],

2. [  ],

gerechtsdeurwaarder te [  ],

beklaagden.

1. Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 15 november 2021, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagden, hierna gezamenlijk: de gerechtsdeurwaarders en afzonderlijk: gerechtsdeurwaarder 1 en 2. Bij verweerschrift, ingekomen op

15 december 2021, hebben de gerechtsdeurwaarders op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 10 januari 2024 alwaar klager is verschenen. De gerechtsdeurwaarders zijn, met kennisgeving, niet ter zitting verschenen. De uitspraak is bepaald op 21 februari 2024.

2. De feiten

Op grond van het dossier kan het volgende worden vastgesteld: Bij exploot van

26 juli 2018 heeft gerechtsdeurwaarder 2 een tussenvonnis van de

voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam van 26 juli 2018 aan klager

betekend. In dat exploot is bevel gedaan tot betaling van de kosten van betekening

ad € 94,32. Klager heeft dat bedrag per ommegaande voldaan.

3. De klacht

Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder in het betekeningsexploot van 26 juli 2018 bevel heeft gedaan om de betekeningskosten van € 94,32 te betalen, terwijl klager deze kosten niet verschuldigd was.

4. Ontvankelijkheid

4.1 Op grond van het bepaalde in artikel 37 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet wordt, indien de klacht wordt ingediend na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder waarop de klacht betrekking heeft, de klacht niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege indien de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen van een klacht een jaar na de datum waarop de gevolgen redelijkerwijs als bekend geworden zijn aan te merken.

4.2 Klager klaagt over het bevel tot betaling van executiekosten in het exploot van

26 juli 2018. Nu dit een handeling betreft van een periode van langer dan drie jaar geleden dient de klacht niet-ontvankelijk te worden verklaard. Klager heeft ter zitting geen feiten of omstandigheden gesteld die meebrengen dat de klachttermijn later is gaan lopen dan op 26 juli 2018.

4.3 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart de klacht niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. W.M. de Vries, voorzitter, mr. M.C.M. Hamer en

mr. J.N. Reijn, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

21 februari 2024, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.