ECLI:NL:TGDKG:2024:51 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/734609 / DW RK 23/194 LvB/WdJ

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2024:51
Datum uitspraak: 12-06-2024
Datum publicatie: 12-06-2024
Zaaknummer(s): C/13/734609 / DW RK 23/194 LvB/WdJ
Onderwerp: Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klacht ongegrond. Niet gebleken dan wel aangetoond is dat de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op informatieverzoeken van klaagster. Niet geconcretiseerd is welke kosten zijn gemaakt waarvan klaagster niet op de hoogte was of had kunnen zijn. De door klaagster gestelde onbehoorlijke toonzetting van de gerechtsdeurwaarder is niet door onderbouwd.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 12 juni 2024 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/734609 / DW RK 23/194 LvB/WdJ ingesteld door:

[  ],

wonende te [  ],

klaagster,

tegen:

[  ],

toegevoegd gerechtsdeurwaarder te [  ],

beklaagde,

gemachtigde: [  ].

1. Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 5 juni 2023, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift met bijlagen, ingekomen op 22 augustus 2023, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Klaagster heeft haar klacht aangevuld bij e-mails, ingekomen op 24 maart 2024 en 8 april 2024. Bij e-mail, ingekomen op 19 april 2024 heeft de gerechtsdeurwaarder nadere stukken overgelegd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 1 mei 2024 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Klaagster is, met kennisgeving, niet ter zitting verschenen. De uitspraak is bepaald op 12 juni 2024.

2. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-          Op 16 januari 2023 heeft klaagster een executieopdracht gegeven aan de gerechtsdeurwaarder.

-          Tussen 19 januari 2023 en 15 juni 2023 is tussen klaagster en (het kantoor van) de gerechtsdeurwaarder gecorrespondeerd over het verloop van de executieopdracht.

3. De klacht

Klaagster beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder:

a: kosten maakt zonder vooraf overleg daarover;

b: niet reageert op herhaalde informatieverzoeken;

c: een reeks kleinere afspraken niet is nagekomen;

d: een onbehoorlijke toonzetting hanteert.

4. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

5. De beoordeling van de klacht

5.1 Gerechtsdeurwaarders zijn ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaar­ders­­wet aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

5.2.1 Ten aanzien van klachtonderdeel a overweegt de kamer dat uit de door de gerechtsdeurwaarder overgelegde producties blijkt dat tussen partijen (steeds) overleg is gevoerd over de te nemen stappen in het proces en of daar, al dan niet, extra kosten bij komen kijken. Klaagster is steeds in de gelegenheid gesteld een akkoord te geven, voordat verdere stappen gezet zouden worden. Nu klaagster niet heeft geconcretiseerd welke kosten zijn gemaakt waarvan zij niet op hoogte was of had kunnen zijn, kan niet worden geoordeeld dat de gerechtsdeurwaarder op dit punt tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld.

5.2.2 Voor wat betreft het overzicht van de kosten (á € 4.794,03) dat klaagster heeft ontvangen van de gerechtsdeurwaarder en welk overzicht door klaagster is gezien als een factuur die ten laste van haar kwam, overweegt de kamer als volgt. Bij e-mail van 8 juni 2023 heeft de gerechtsdeurwaarder aan klaagster kenbaar gemaakt dat het slechts een overzicht betrof, dat niet alle posten op het overzicht voor rekening van klaagster komen en dat zij een gedeelte van de kosten reeds had voldaan. De kamer is het met klaagster eens dat het overzicht voor meerdere uitleg vatbaar is. De gerechtsdeurwaarder heeft dit ook erkend en heeft dit ook aan klaagster toegegeven. De kamer beschouwt dit als een onvolkomenheid, maar niet een die moet leiden tot een tuchtrechtelijk verwijt. Daarbij speelt een rol dat klaagster hierdoor niet in haar belang is geschaad.

5.3 Ten aanzien van klachtonderdelen b en d overweegt de kamer dat afgaand op de correspondentie tussen klaagster en de gerechtsdeurwaarder niet kan worden gekomen tot het oordeel dat de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op verzoeken om informatie of de stand van zaken omtrent de beslagleggingen. Voor wat betreft het laatstgenoemde heeft de gerechtsdeurwaarder kenbaar gemaakt afhankelijk te zijn van de eerste beslagleggende gerechtsdeurwaarder voor enige afdrachten richting klaagster. Dat klaagster zich niet kan vinden in dit antwoord maakt niet dat de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op haar verzoeken. De gerechtsdeurwaarder heeft steeds correct richting klaagster gereageerd. Van een onbehoorlijke toonzetting door de gerechtsdeurwaarder is niet gebleken. Deze klachtonderdelen stuiten hierop af.

5.4 Ten aanzien van klachtonderdeel c overweegt de kamer dat deze niet onderbouwde stelling onvoldoende is om tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de gerechtsdeurwaarder vast te stellen.

5.5 Nu geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen is gebleken, wordt op grond van het voorgaande beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. L. van Berkum, plaatsvervangend-voorzitter,

mr. A.E. de Vos en M.J.C. van Leeuwen, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juni 2024, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.