ECLI:NL:TGDKG:2024:4 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/726561 / DW RK 22/455 LvB/WdJ

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2024:4
Datum uitspraak: 24-01-2024
Datum publicatie: 29-01-2024
Zaaknummer(s): C/13/726561 / DW RK 22/455 LvB/WdJ
Onderwerp: Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klacht ongegrond. De gerechtsdeurwaarder is ingegaan op de bezwaren van klaagster en heeft gecorrigeerde declaratie voldoende duidelijk uitgelegd. Voor het overige dient klaagster zich tot de gewone rechter wenden.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 24 januari 2024 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/726561 / DW RK 22/455 LvB/WdJ ingesteld door:

[  ], vertegenwoordigd door [  ],

gevestigd te [  ],

klaagster,

gemachtigde: [  ],

tegen:

[  ],

gerechtsdeurwaarder te [  ],

beklaagde.

1. Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 9 december 2022, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij e-mail met bijlagen, ingekomen op 12 december 2023, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van

13 december 2023 alwaar de gemachtigde van klaagster en de gerechtsdeurwaarder zijn verschenen. De uitspraak is bepaald op 24 januari 2024.

2. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-          Bij e-mail van 7 september 2022 heeft de gerechtsdeurwaarder de opdracht van klaagster om de registers te gaan bevragen of te bezien of de schuldenaar enig verhaal biedt, bevestigd.

-          Bij e-mail van 8 september 2022 heeft de gerechtsdeurwaarder klaagster geïnformeerd over haar bevindingen en voorgesteld beslag op de auto van de schuldenaar te leggen.

-          Bij e-mail van 26 september 2022 heeft de gerechtsdeurwaarder klaagster geïnformeerd dat het dossier tussentijds wordt afgewikkeld.

-          Bij e-mail van 31 oktober 2022 heeft de gerechtsdeurwaarder een eindnota aan klaagster verzonden.

-          Bij e-mail van 4 november 2022 heeft de gerechtsdeurwaarder een gecorrigeerde nota aan klaagster verzonden.

-          Bij e-mail van 4 november 2022 heeft klaagster bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de in rekening gebrachte kosten.

-          Hierop heeft de gerechtsdeurwaarder bij e-mail van diezelfde dag gereageerd.

3. De klacht

Klaagster beklaagt zich er samengevat over dat:

a: de gerechtsdeurwaarder niet ingaat op de bezwaren van klaagster tegen de in rekening gebrachte incassokosten;

b: de algemene voorwaarden en tarieven van de gerechtsdeurwaarder niet in overeenstemming zijn met de regelgeving van de KBvG.

4. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

5. De beoordeling van de klacht

5.1 Gerechtsdeurwaarders (waaronder mede wordt begrepen waarnemend gerechts­deur­waar­ders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaar­ders en degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid, bedoelde opleiding) zijn ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaar­ders­­wet aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder, waarnemend gerechts­deur­waar­der, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

5.2 Ten aanzien van klachtonderdeel a overweegt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder bij e-mails van 4 en 11 november 2022 op de bezwaren van klaagster heeft gereageerd. Dat hierbij niet de door klaagster gewenste antwoorden zijn gegeven maakt niet dat sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen door de gerechtsdeurwaarder.

5.3 Ten aanzien van klachtonderdeel b overweegt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder ter zitting voldoende duidelijk heeft uitgelegd hoe de gecorrigeerde declaratie is opgebouwd. Van tuchtrechtelijk laakbaar handelen is daarbij niet gebleken. Klaagster dient zich voor wat betreft het geschil over de toepassing van de door de gerechtsdeurwaarder gehanteerde algemene voorwaarden en de op grond daarvan door de gerechtsdeurwaarder aan klaagster in rekening gebrachte kosten wenden tot de gewone rechter.

5.4 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. L. van Berkum, plaatsvervangend-voorzitter,

mr. C.W.D. Bom en M.F.J. Pijnenburg, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2024, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.