ECLI:NL:TGDKG:2024:11 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/738240 / DW RK 23/294 MdV/WdJ

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2024:11
Datum uitspraak: 21-02-2024
Datum publicatie: 21-02-2024
Zaaknummer(s): C/13/738240 / DW RK 23/294 MdV/WdJ
Onderwerp: KBvG
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klacht gegrond. De gerechtsdeurwaarder heeft niet de benodigde aantal PE-punten behaald. Maatregel van berisping opgelegd en een boete van € 200,- per niet behaalde PE-punt en veroordeling in proceskosten.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 21 februari 2024 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/738240 / DW RK 23/294 MdV/WdJ ingesteld door:

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) ,

gevestigd te Den Haag,

klaagster,

gemachtigde: [  ],

tegen:

[  ],

toegevoegd gerechtsdeurwaarder te [  ],

beklaagde.

1. Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen, ingekomen op 16 augustus 2023, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 10 januari 2024 alwaar de gemachtigde van klaagster is verschenen. De gerechtsdeurwaarder is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. De uitspraak is bepaald op 21 februari 2024.

2. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-     Bij e-mails van 12 mei 2022, 20 september 2022 en 10 januari 2023 heeft klaagster de gerechtsdeurwaarder een PE-overzicht toegezonden, waaruit blijkt dat de gerechtsdeurwaarder in het tijdvak 2021-2022 geen PE-punten heeft behaald.

-     Bij e-mail van 19 januari 2023 is de gerechtsdeurwaarder in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat hij de vereiste opleidingspunten heeft behaald.

-     Hierop heeft de gerechtsdeurwaarder bij e-mail van 7 februari 2023 gereageerd.

-     Bij e-mail van 27 februari 2023 heeft klaagster de gerechtsdeurwaarder, vanwege de door de gerechtsdeurwaarder aangevoerde omstandigheden, tot 1 juli 2023 in de gelegenheid gesteld om het vereiste aantal PE-punten alsnog te behalen.

-     Bij e-mail van 19 juli 2023 heeft de gerechtsdeurwaarder gesteld dat hij geen kennis heeft genomen van de brief van klaagster van 27 februari 2023. De gerechtsdeurwaarder heeft klaagster verzocht om hem nog een laatste kans te geven om aan zijn PE-verplichting over het tijdvak 2021-2022 te voldoen. De gerechtsdeurwaarder heeft hierbij aangegeven dat hij klaagster in week 32 op de hoogte zal stellen van de cursussen waarvoor hij zich heeft ingeschreven om zijn PE-achterstand in te lopen.

3. De klacht

Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder zich niet te hebben gehouden aan de uit de Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvB (hierna: Verordening) voortvloeiende verplichting om de benodigde aantal PE-punten voor het tijdvak 2021-2022 te behalen. 

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Gerechtsdeurwaarders (waaronder mede wordt begrepen waarnemend gerechts­deur­waar­ders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaar­ders en degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid, bedoelde opleiding) zijn ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaar­ders­­wet aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder, waarnemend gerechts­deur­waar­der, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 Niet in geschil is dat de gerechtsdeurwaarder over de periode 2021-2022 geen opleidingspunten heeft behaald, terwijl dat 30 PE-punten hadden moeten zijn. De kamer acht de klacht daarom gegrond. De gerechtsdeurwaarder heeft niet voldaan aan zijn wettelijke verplichting. Klaagster is op grond van artikel 9 van de Verordening gehouden een klacht bij de kamer in te dienen indien een gerechtsdeurwaarder in een tijdvak onvoldoende opleidingspunten heeft behaald, dan wel een verplicht gestelde vorm van onderwijs zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid ten onrechte niet heeft gevolgd, behoudens in de bij reglement bepaalde gevallen. Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarder gelegen om op grond van artikel 8 van de Verordening ontheffing te vragen indien het voor hem, vanwege de verslechterde relatie tussen hem en zijn werkgever en zijn privéomstandigheden, onmogelijk was om de benodigde PE-punten te behalen. Niet gesteld of gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder dit heeft gedaan.

4.3 De kamer stelt vast dat klaagster de gerechtsdeurwaarder bij e-mail van

27 februari 2023 alsnog in de gelegenheid heeft gesteld om voor 1 juli 2023 zijn

PE-punten te behalen. De gerechtsdeurwaarder heeft aangegeven dat hij geen kennis heeft genomen van de aangetekend verstuurde brief. Niet gebleken is echter dat hij de e-mail van 27 februari 2023 van klaagster niet heeft ontvangen. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder ook nadien niet voldaan aan het opleidingsvereiste. De gerechtsdeurwaarder heeft klaagster bij e-mail van 19 juli 2023 verzocht om hem nog een laatste kans te geven om aan het vereiste te voldoen en heeft aangegeven dat hij in week 32 zal doorgeven voor welke cursussen hij zich heeft ingeschreven. Dit heeft de gerechtsdeurwaarder echter niet gedaan.

5.4 De kamer ziet geen aanleiding af te wijken van de gebruikelijke maatregelen. Dit geldt te meer nu de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid is geboden om alsnog aan het opleidingsvereiste te voldoen, waar de gerechtsdeurwaarder geen gebruik van heeft gemaakt. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder helemaal niet meer gereageerd na zijn toezegging per e-mail van 19 juli 2023 dat hij zal doorgeven voor welke cursussen hij zich heeft ingeschreven. Verder heeft de gerechtsdeurwaarder de kamer bij e-mail van 7 december 2023 laten weten dat hij zijn verweer mondeling ter zitting wil voeren, maar de gerechtsdeurwaarder is zonder bericht niet verschenen op de zitting. De kamer gaat daarom over tot het opleggen van de maatregel van berisping. Ingegeven door vaste jurisprudentie op dit punt, waaronder de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2016:2354, zal de kamer de gerechtsdeurwaarder tevens een boete van € 200,00 per niet behaald punt opleggen. De kamer zal de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 43a lid 1 onder a en b van de Gerechtsdeurwaarderswet, in samenhang met de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamer voor gerechtsdeurwaarders (Staatscourant 1 februari 2018, nr. 5882) tevens veroordelen in de kosten van de procedure, die worden begroot op het forfaitaire bedrag van € 1.500,00.

5.5 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

  • verklaart de klacht gegrond;
  • legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op;
  • legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van een geldboete ter hoogte van

€ 6.000,00 op, met aanzegging dat de kamer de ex artikel 43 lid 5 van de Gerechtsdeurwaarderswet bepaalde termijn en de wijze waarop de boete moet worden voldaan, na het onherroepelijk worden van deze beslissing per aangetekende brief aan de gerechtsdeurwaarder zal mededelen;

  • veroordeelt de gerechtsdeurwaarder in de kosten van de behandeling van de klacht door de kamer, te begroten op € 1.500,00, met aanzegging dat de ex artikel 43 lid 6 van de Gerechtsdeurwaarder te bepalen termijn en de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder het bedrag van de kostenveroordeling moet voldoen, na het onherroepelijk worden van deze beslissing per brief aan de gerechtsdeurwaarder zal worden medegedeeld.

Aldus gegeven door mr. W.M. de Vries, voorzitter, mr. M.C.M. Hamer en

mr. J.N. Reijn, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 februari 2024, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.