ECLI:NL:TAHVD:2023:206 Hof van Discipline 's Gravenhage 230256

ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2023:206
Datum uitspraak: 20-11-2023
Datum publicatie: 22-11-2023
Zaaknummer(s): 230256
Onderwerp:
  • Aanwijzing, subonderwerp: Artikel 13 Advocatenwet: aanwijzing van een advocaat
  • Aanwijzing
Beslissingen: Beklag
Inhoudsindicatie: Beklag op grond van artikel 13 Advw ongegrond.

Beslissing van 20 november 202

in de zaak 230256

naar aanleiding van het beklag van:

klager

tegen:

de  deken

1 DE BESLISSING VAN DE DEKEN, HET BEKLAG EN DE PROCEDURE BIJ HET HOF 

1.1 Op 14 september 2023 heeft de deken het verzoek van klager om een advocaat aan te wijzen afgewezen. Klager had het verzoek ingediend in verband met een bezwaar en een verzoek voorlopige voorziening tegen besluiten van de gemeente om klager de toegang tot de daklozenopvang en de persoonlijke toegang tot het afhalen van post op klagers briefadres te ontzeggen.

1.2 De deken heeft het verzoek afgewezen op de grond dat het gaat om bijstand in een bestuursrechtelijke procedure en dat bijstand door een advocaat in die procedure niet verplicht is.

1.3 Op 14 september 2023 heeft klager door middel van een aantal e-mails bij de deken, zakelijk weergegeven, zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over haar afwijzende beslissing.

​​​​​​​1.4 Op 15 september heeft de deken de e-mails van klager van de dag ervoor doorgestuurd naar het hof. Het hof heeft de berichten opgevat als een beklag tegen de beslissing van de deken.

​​​​​​​1.5 Klager heeft het beklag aangevuld met zijn berichten van 15 september 2023, 9.46 en 10.08 uur.

​​​​​​​1.6 De deken heeft op 13 oktober 2023 verweer ingediend.

​​​​​​​1.7 Het hof heeft het verzoek in raadkamer behandeld op basis van de stukken uit het dossier.

2 BEOORDELING

Beklag en verweer

​​​​​​​2.1 De stellingen van klager en de deken worden hierna, voor zover van belang, besproken.

Toetsingskader

​​​​​​​2.2 Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan een rechtzoekende die niet (tijdig) een advocaat bereid vindt hem bij te staan in een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven of bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden, zich wenden tot de deken met het verzoek een advocaat aan te wijzen. De deken kan een verzoek op grond van dit artikel alleen wegens gegronde redenen afwijzen. Een dergelijke reden kan onder meer bestaan indien de door klager gewenste procedure geen verplichte procesvertegenwoordiging kent, of indien de procedure geen redelijke kans van slagen heeft.

Beoordeling

​​​​​​​2.3 In zijn berichten die volgden op de beslissing van de deken heeft klager uiteengezet wat hem recent is overkomen en welk onrecht hem is aangedaan. Klager heeft verwezen naar andere procedures en naar aangiften die hij tegen verschillende personen en instanties heeft ingediend of wenst in te dienen. Klager heeft ook zijn onvrede over de deken naar voren gebracht.

​​​​​​​2.4 Dat wat klager naar voren heeft gebracht geeft echter geen aanknopingspunt voor het oordeel dat de beslissing van deken onjuist is. De deken heeft er terecht op gewezen dat voor een bestuursrechtelijke procedure bijstand van een advocaat niet verplicht is en op grond van artikel 13 Advocatenwet dan ook niet een advocaat kan worden toegewezen.  Het hof zal het beklag dan ook ongegrond verklaren.

3 BESLISSING

Het Hof van Discipline:

- verklaart het beklag van klager tegen de beslissing van 14 september 2023 van de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag ongegrond.

Deze beslissing is gewezen door mr. J. Blokland, voorzitter, mrs. J.C.A.T. Frima en I.P.A. van Heijst, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. Tijs, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 november 2023 .

griffier                                            voorzitter

De beslissing is verzonden op 20 november 2023.