ECLI:NL:TADRARL:2023:285 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-013/AL/MN

ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2023:285
Datum uitspraak: 30-10-2023
Datum publicatie: 17-11-2023
Zaaknummer(s): 23-013/AL/MN
Onderwerp: Grenzen van het tuchtrecht, subonderwerp: Advocaat in overige hoedanigheden
Beslissingen: Beslissing op verzet
Inhoudsindicatie: Verzetbeslissing. De raad verklaart het verzet ongegrond.

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 30 oktober 2023
in de zaak 23-013/AL/MN
naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline van 6 maart 2023 op de klacht van:

klager
over
verweerder
gemachtigde: mr. [Van R.]

1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE
1.1 Op 4 september 2022 heeft klager bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Midden-Nederland (hierna: de deken) een klacht ingediend over verweerder.
1.2 Op 6 januari 2023 heeft de raad het klachtdossier met kenmerk Z 2069454/FB/SD van de deken ontvangen.
1.3 Bij beslissing van 6 maart 2023 heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad (hierna ook: de voorzitter) de klacht kennelijk ongegrond verklaard.
1.4 Op 28 maart 2023 heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter.
1.5 Het verzet is behandeld op de zitting van de raad van 4 september 2023. Daarbij waren klager en de gemachtigde van verweerder aanwezig.
1.6 De raad heeft kennisgenomen van de beslissing van de voorzitter waartegen het verzet is gericht, van de stukken waarop de voorzittersbeslissing is gebaseerd en van het verzetschrift.

2 VERZET
2.1 De gronden van het verzet houden, zakelijk weergegeven, het volgende in:
- de voorzitter heeft ten onrechte geoordeeld dat verweerder heeft gehandeld als advocaat van de wederpartij. Dat betekent dat het handelen van verweerder niet aan de juiste maatstaf is getoetst;
- de voorzitter heeft ten onrechte geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat verweerder onwaarheden heeft verkondigd.
Tegen de vaststaande feiten en de klachtomschrijving komt klager in verzet niet op.

3 FEITEN EN KLACHT
3.1 Voor de vaststaande feiten en de omschrijving van de klacht verwijst de raad naar de beslissing van de voorzitter.

4 BEOORDELING
4.1 Voordat de raad de klacht inhoudelijk kan beoordelen moet sprake zijn van een gegrond verzet. Een verzet is alleen gegrond als in redelijkheid moet worden betwijfeld of de beslissing van de voorzitter juist is. Twijfel kan bijvoorbeeld bestaan als de voorzitter een verkeerde maatstaf (toetsingsnorm) heeft toegepast of de beslissing heeft gebaseerd op onjuiste of onvolledige feiten.
4.2 De raad is van oordeel dat de door klager aangevoerde verzetgronden niet slagen; de voorzitter heeft bij de beoordeling de juiste maatstaf toegepast en heeft rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Ten aanzien van de hoedanigheid van verweerder is de raad van oordeel dat uit de inhoud van de brief van verweerder van 3 september 2021 - waarover door klager wordt geklaagd - voldoende duidelijk blijkt dat verweerder optrad voor zijn kantoorgenoot mr. Ö en A2Legal en niet als (onpartijdige) klachtenbehandelaar. Ook met betrekking tot het verwijt dat verweerder onwaarheden zou hebben verkondigd, volgt de raad het oordeel van de voorzitter. Verweerder hoeft in deze klachtprocedure niet te bewijzen dat zijn brief overeenkomstig de waarheid was. Het is aan klager om dit verwijt te onderbouwen en dat heeft hij onvoldoende gedaan. De voorzitter heeft de klacht dus terecht en op juiste gronden kennelijk ongegrond bevonden.
4.3 Omdat het verzet tegen de beslissing van de voorzitter ook verder geen nieuwe gezichtspunten oplevert, is er geen plaats voor nader onderzoek naar de klacht. De raad zal het verzet daarom ongegrond verklaren.

BESLISSING
De raad van discipline:
- verklaart het verzet ongegrond.

Aldus beslist door mr. P.F.A. Bierbooms, voorzitter, mrs. F.E.J. Janzing en C.A.Th. Philipsen, leden, bijgestaan door mr. W.B. Kok als griffier en uitgesproken in het openbaar op 30 oktober 2023.

Griffier                                                                                                                                              Voorzitter
 
Verzonden d.d. 30 oktober 2023