ECLI:NL:TACAKN:2023:44 Accountantskamer Zwolle 23/977 Wtra AK

ECLI: ECLI:NL:TACAKN:2023:44
Datum uitspraak: 03-07-2023
Datum publicatie: 03-07-2023
Zaaknummer(s): 23/977 Wtra AK
Onderwerp:
Beslissingen: Klacht gegrond met tijdelijke doorhaling
Inhoudsindicatie: Ambtshalve beslissing ex artikel 5 lid 4 Wtra, n.a.v. niet betalen opgelegde boete. Oplegging maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving voor de duur van zes maanden. De Accountantskamer rekent het betrokkene zwaar aan dat hij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet heeft nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de in verband daarmee op basis van wetgeving bestaande tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants is het immers van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak heeft betrokkene bovendien het accountantsberoep in diskrediet gebracht, waardoor ook sprake is van schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit.

UITSPRAAK van 3 juli 2023 in de zaak met nummer 23/977 Wtra AK, die op grond van artikel 5 lid 4 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) is voortgevloeid uit de zaak met nummer 22/1583 Wtra AK van

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS (NBA)

gevestigd te Amsterdam

K L A A G S T E R

t e g e n

y

voorheen accountant-administratieconsulent

wonende te [plaats1]                                                                                

B E T R O K K E N E

1.             De procedure

1.1.        De Accountantskamer heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • haar uitspraak van 9 december 2022 in de zaak met nummer 22/1583 Wtra AK
  • de last tot tenuitvoerlegging van deze uitspraak van 13 februari 2023
  • de e-mail van betrokkene van 17 februari 2023
  • de e-mail van de Accountantskamer aan betrokkene van 17 februari 2023
  • de brief van de voorzitter van de Accountantskamer aan betrokkene van 31 maart 2023
  • de oproeping van betrokkene van 24 april 2023 om op 12 juni 2023 door de Accountantskamer te worden gehoord.

1.2.        Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, zonder kennisgeving niet verschenen op de zitting van 12 juni 2023. Hij heeft zich evenmin laten vertegenwoordigen.               

2.             De feiten

2.1.        Bij uitspraak van 9 december 2022 heeft de Accountantskamer betrokkene in verband met het niet voldoen aan zijn PE-verplichting ten aanzien van het onderwerp Fraude(risicofactoren) de maatregelen van waarschuwing en een geldboete van € 420,- opgelegd. Betrokkene en de NBA hebben geen hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De uitspraak is onherroepelijk geworden.

2.2.        Bij de last tot tenuitvoerlegging is betrokkene de gelegenheid geboden om de geldboete te voldoen vóór 14 maart 2023.

2.3.        Bij brief van 31 maart 2023 is betrokkene een laatste gelegenheid geboden om de geldboete alsnog binnen een termijn van twee weken te betalen. Daarbij is hij gewezen op artikel 5 Wtra.

2.4.        Betrokkene heeft de geldboete tot op heden niet betaald en heeft niet gereageerd op de hierboven vermelde correspondentie van de Accountantskamer.

3.             De beoordeling

3.1.        In artikel 5 lid 4 Wtra is bepaald dat als een geldboete niet binnen de gestelde termijn is voldaan, de Accountantskamer na het horen van betrokkene of het daartoe behoorlijk oproepen ambtshalve kan beslissen een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in artikel 2, onderdelen d (tijdelijke doorhaling) of e (doorhaling), op te leggen.

3.2.        Nu betrokkene niet heeft gereageerd op de door de Accountantskamer gezonden brieven en niet ter zitting is verschenen, is onduidelijk waarom hij de opgelegde geldboete niet heeft betaald. Dat betrokkene, volgens zijn e-mail van 17 februari 2023, de titel AA al jaren niet heeft gebruikt en dat betrokkene zich inmiddels heeft laten uitschrijven uit het accountantsregister, zijn geen aanvaardbare redenen voor het niet betalen van de geldboete.

3.3.        De Accountantskamer rekent het betrokkene zwaar aan dat het er voor moet worden gehouden dat hij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet heeft nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de in verband daarmee op basis van wetgeving bestaande tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants is het immers van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak heeft betrokkene bovendien het accountantsberoep in diskrediet gebracht, waardoor ook sprake is van schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit. Daarom bestaat aanleiding om betrokkene een nadere tuchtrechtelijke maatregel op te leggen.

3.4.        De Accountantskamer acht het passend en geboden om betrokkene de in artikel 2 lid 1 aanhef en onder d Wtra bedoelde ‑ nadere ‑ maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor na te melden duur op te leggen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat betrokkene een tuchtrechtelijke uitspraak niet geheel heeft nageleefd, dat hij is gewezen op eventuele ambtshalve toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 4 Wtra en dat van betrokkene geen reactie is ontvangen. Ook is bij het opleggen van de maatregel rekening gehouden met het feit dat betrokkene zich inmiddels uit de registers heeft laten uitschrijven.

4.             De beslissing

De Accountantskamer:

  • legt aan betrokkene op de maatregel als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder d Wtra, te weten die van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van zes maanden, welke maatregel ingaat op de eerste dag nadat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: betrokkene heeft zich opnieuw in het/de register(s) laten inschrijven, deze beslissing van de Accountantskamer is onherroepelijk geworden en de voorzitter heeft een last tot tenuitvoerlegging gegeven. De maatregel eindigt na ommekomst van de termijn van zes maanden;
  • verstaat dat de AFM en de voorzitter van de NBA na het onherroepelijk worden van deze uitspraak én de uitvaardiging van een last tot tenuitvoerlegging door de voorzitter van de Accountantskamer, zorgen voor opname van deze tuchtrechtelijke maatregel in de registers, voor zover betrokkene daarin is of was ingeschreven.

Aldus beslist door mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter, mr. I.F. Clement (rechterlijk lid) en drs. J. Hetebrij RA (lid-accountant), in aanwezigheid van mr. A. van der Weij, secretaris, en uitgesproken in het openbaar op 3 juli 2023.

_________                                                                                                                       __________

secretaris                                                                                                                          voorzitter

Deze uitspraak is aan partijen verzonden op:_____________________________

Op grond van artikel 43 Wtra kan tegen deze uitspraak binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld door middel van het indienen van een beroepschrift bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (adres: Postbus 20021, 2500 EA  Den Haag). Het beroepschrift moet de gronden van het beroep bevatten en moet zijn ondertekend.