ECLI:NL:TACAKN:2023:25 Accountantskamer Zwolle 22/1426 Wtra AK 22/1446 Wtra AK

ECLI: ECLI:NL:TACAKN:2023:25
Datum uitspraak: 31-03-2023
Datum publicatie: 31-03-2023
Zaaknummer(s):
  • 22/1426 Wtra AK
  • 22/1446 Wtra AK
Onderwerp:
Beslissingen: voorzittersbeslissing
Inhoudsindicatie: Klager en betrokkene zijn werkzaam geweest bij dezelfde accountantsorganisatie. Volgens klager heeft betrokkene een onvoorzien verlies in een project afgeboekt op een code van een ander project en heeft betrokkene het afgeboekte verlies in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Klacht na zitting ingetrokken, geen algemeen belang.

ACCOUNTANTSKAMER

BESLISSING van 31 maart 2023 op grond van artikel 30 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de op 19 augustus 2022 ontvangen klachten met nummers 22/1426 en 22/1446 Wtra AK van

X                                  

wonende te [plaats1]

K L A G E R

t e g e n

Y RA

registeraccountant

kantoorhoudende te [plaats2]

B E T R O K K E N E

advocaat: mr. drs. J.F. Garvelink en mr. D.C. Theunis te Amsterdam

1.            De procedure

1.1.        De Accountantskamer heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

-              de brief van 11 augustus 2022 met het verzoek tot heropening van de klacht met zaaknummer 22/370 Wtra AK

-              het klaagschrift van 11 augustus 2022 met bijlagen (22/1446 Wtra AK)

-              de brief van de Accountantskamer van 23 augustus 2022 aan betrokkene met de vraag of in de vorige klacht een schikking is bereikt

-              de reactie van betrokkene daarop van 8 september 2022

-              de brief van klager van 12 september 2022 met bijlagen

-              de brief van de Accountantskamer van 15 september 2022

-              het klaagschrift van 26 september 2022 met bijlagen (22/1426 Wtra AK)

-              het e-mailbericht van klager van 5 oktober 2022

-              het verweerschrift met bijlagen tegen beide klaagschriften

-              het verzoek van betrokkene van 18 november 2022 om toepassing te geven aan artikel 29a Wtra

-              de beslissing op dat verzoek van de voorzitter van de Accountantskamer van 24 november 2022

-              de brief van betrokkene van 25 november 2022 met overlegging van twee producties

-              de aanvullende producties die klager op 5 december 2022 heeft ingediend

-              de op de zitting overgelegde pleitaantekeningen.

1.2.        De klacht is behandeld op de openbare zitting van 16 december 2022. Klager is verschenen. Betrokkene is ook verschenen, bijgestaan door zijn advocaat.

1.3         Per e-mailbericht van 21 maart 2023 heeft klager meegedeeld dat hij zijn klacht intrekt. Betrokkene heeft de Accountantskamer daarna verzocht om de klacht toch inhoudelijk te behandelen. Klager heeft zich daartegen verzet.

2.            De beoordeling

2.1.        Klager en betrokkene zijn werkzaam (geweest) voor [accountantskantoor1]. [accountantskantoor1] heeft in 2015 meerdere projecten voor [bank1] uitgevoerd. Op enig moment is klager verzocht zijn werkzaamheden voor een van die projecten neer te leggen. Volgens klager heeft betrokkene een verlies op een ander project voor [bank1] administratief afgeboekt op het project waarvoor klager projectverantwoordelijke was. Daarbij is het afgeboekte verlies in rekening gebracht bij [bank1]. Hiermee heeft betrokkene volgens klager in strijd gehandeld met vier fundamentele beginselen uit de VGBA. Hierop ziet de klacht met zaaknummer 22/1426 Wtra AK.

2.2.        Klager heeft zijn klacht tegen betrokkene eerder bij de Accountantskamer ingediend. Betrokkene heeft verweer gevoerd. Op 6 juli 2022 heeft klager zijn klacht ingetrokken. De Accountantskamer heeft de behandeling van de klacht gestaakt, zo heeft zij op 15 juli 2022 besloten. Volgens klager heeft betrokkene zich in die vorige procedure op een smadelijke en/of lasterlijke manier over hem uitgelaten. Ook heeft betrokkene zich in zijn verweerschrift gebaseerd op vertrouwelijke informatie. Hierop ziet de klacht met zaaknummer 22/1446 Wtra AK.

2.3.        Klager is met [accountantskamer1] tot een onderlinge oplossing gekomen. Onderdeel van die regeling is, zo heeft klager toegelicht in zijn e-mailbericht van 21 maart 2023, dat hij de klacht tegen betrokkene intrekt. In dat geval, zo bepaalt artikel 30 van de Wtra, wordt de behandeling van de klacht gestaakt. Als de Accountantskamer echter beslist dat aan het algemeen belang redenen kunnen worden ontleend om de klacht toch te behandelen, wordt de behandeling voortgezet.

2.4.        In dit geval waren de klachten al mondeling behandeld. De Accountantskamer heeft daardoor goed kennisgenomen van de verwijten van klager en het verweer van betrokkene daartegen. De Accountantskamer kan die wetenschap niet buiten beschouwing laten bij de afweging of de klacht, om redenen aan het algemeen belang ontleend, moet worden voortgezet. De Accountantskamer is alles afwegende tot de conclusie gekomen dat klager onvoldoende aanknopingspunten heeft verschaft voor de ernstige integriteitsschendingen die hij betrokkene verwijt. Daarom moet de klacht met zaaknummer 22/1426 Wtra AK niet om redenen van algemeen belang worden voortgezet.

2.5          Voor de klacht met zaaknummer 22/1446 Wtra AK geldt dat deze evenmin om redenen van algemeen belang moet worden voortgezet. Gelet op het geringe gewicht (en belang) dat van de klacht uitgaat voor de beroepsgroep is de Accountantskamer van oordeel dat zij met die vaststelling zonder nadere motivering kan volstaan.

3.            De beslissing

De Accountantskamer:

  • bepaalt dat de behandeling van de klachten met zaaknummers 22/1426 en 22/1446 Wtra AK wordt gestaakt.

Aldus beslist door mr. A.A.J. Lemain, voorzitter, mr. I. Tubben en mr. R.P. van Eerde (rechterlijke leden) en drs. J. Hetebrij RA en prof. dr. Ph. Wallage RA (accountantsleden), in aanwezigheid van mr. C.J.H. Terwal, secretaris, en uitgesproken in het openbaar op 31 maart 2023.

_________                                                                                                                       __________

secretaris                                                                                                                           voorzitter