ECLI:NL:TNORDHA:2022:21 Kamer voor het notariaat Den Haag 22-24

ECLI: ECLI:NL:TNORDHA:2022:21
Datum uitspraak: 12-10-2022
Datum publicatie: 23-11-2022
Zaaknummer(s): 22-24
Onderwerp: Registergoed, subonderwerp: leveringsakte
Beslissingen: Klacht ongegrond
Inhoudsindicatie: Klagers verwijten de notaris dat zij niet of onvoldoende heeft gereageerd op de vragen die klagers haar verschillende malen hebben gesteld.

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag

Beslissing d.d. 12 oktober 2022 inzake de klacht onder nummer 22-24 van:

[klagers A+B],

hierna ook te noemen: klagers,

tegen

[notaris],

notaris te [vestigingsplaats],

hierna ook te noemen: de notaris,

gemachtigde: mevrouw mr. E.P. Groenewegen-Caris, advocaat in Den Haag.

1. Het procesverloop

1.1 De Kamer heeft kennisgenomen van de klacht, met bijlage, ingekomen op 18 mei 2022.

1.2 De Kamer heeft het antwoord van de notaris, met bijlagen, ontvangen.

1.3 Klagers hebben op 5 september 2022 een aanvullend e-mailbericht met bijlagen aan de Kamer gestuurd.

1.4 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 september 2022. Daarbij waren aanwezig klager [A], en de notaris bijgestaan door haar gemachtigde. Van het verhandelde is proces-verbaal opgemaakt met daaraan de door de notaris overgelegde pleitnotities gehecht.

1.5       Na sluiting van de behandeling zijn van de zijde van klagers berichten ontvangen. Die vormen geen grond voor heropening van de behandeling en blijven buiten beschouwing.

2. De feiten

2.1 Op 21 augustus 2020 heeft mr. [C], notaris te [vestigingsplaats], een akte van levering gepasseerd betreffende een appartementsrecht aan de [adres] waarbij klagers de eigendom hebben verkregen. Ook zijn er hypotheekakten gepasseerd.

2.2 [naam notaris] is vervolgens gedefungeerd en de notaris heeft per 1 november 2021 het protocol overgenomen.

2.3 Klagers hebben het notariskantoor op 31 januari 2022 een brief gestuurd met vragen. Op 16 februari 2022 en 17 februari 2022 hebben zij nogmaals een e-mailbericht naar de notaris gestuurd.

2.4 Na overleg met het Notarieel Bureau van de KNB heeft de notaris bij e-mailberichten van 14 februari 2022, met bijlagen, en 16 februari 2022 gereageerd.

3. De klacht

3.1       Klagers verwijten de notaris dat zij niet of onvoldoende heeft gereageerd op de vragen die klagers haar verschillende malen hebben gesteld.

4. Het verweer

4.1       De notaris heeft gemotiveerd verweer gevoerd – hetgeen voor zover van belang – hierna zal worden besproken.

5. De beoordeling van de klacht

5.1 Ter beoordeling van de Kamer staat of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 93 Wna. Een notaris is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

5.2       Uit de feiten blijkt dat de notaris, voor zover de vragen betrekking hadden op haar, heeft gereageerd op de berichten van klagers. Dat die reacties als onvoldoende moeten worden aangemerkt is niet gebleken. Dat klagers een andere visie hebben dan de notaris, wat daar ook van zij, doet daar niet aan af. De klacht is ongegrond.

BESLISSING

De Kamer voor het notariaat:

  • verklaart de klacht ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mrs. G.H.M. Smelt voorzitter, J. Snoeijer en M.R.H. Krans, en in tegenwoordigheid van de secretaris, mr. F.S. Pietersma-Smit, in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2022.

Kopie van deze beslissing wordt bij aangetekende brief aan partijen gezonden. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open bij het Gerechtshof te Amsterdam, postbus 1312, 1000 BH  Amsterdam. Het beroepschrift dient binnen dertig dagen na de dagtekening van genoemde brief door het Hof te zijn ontvangen, waarbij de datum van ontvangst door het Hof bepalend is.