Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TNORDHA:2022:12 Kamer voor het notariaat Den Haag 22-11

ECLI: ECLI:NL:TNORDHA:2022:12
Datum uitspraak: 15-07-2022
Datum publicatie: 19-08-2022
Zaaknummer(s): 22-11
Onderwerp: Registergoed, subonderwerp: Hypotheekakte
Beslissingen: Klacht ongegrond
Inhoudsindicatie: Het is klager niet duidelijk welk kantoor verantwoordelijk is voor de hypotheekakte; de notaris of het kantoor dat de correspondentie heeft gevoerd en de hypotheekakte heeft opgesteld.

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag

Beslissing d.d. 15 juli 2022 inzake de klacht onder nummer 22-11 van:

[klager],

hierna ook te noemen: klager,

tegen

[notaris],

notaris te [vestigingsplaats],

hierna ook te noemen: de notaris.

1. Het procesverloop

1.1 De Kamer heeft kennisgenomen van de klacht, met bijlagen, ingekomen op 2 februari 2022.

1.2 De Kamer heeft het antwoord van de notaris, met bijlage, ontvangen.

1.3 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 mei 2022. Daarbij waren aanwezig klager, en de notaris bijgestaan door mr. [A] (oud-notaris werkzaam bij [notariskantoor]). Van het verhandelde is proces-verbaal opgemaakt met daaraan de door klager overgelegde pleitnotities gehecht.

2. De feiten

2.1 Klager heeft een hypotheek afgesloten bij ING Bank, welke via de ING notarisservice is behandeld.

2.2 Het kantoor [notariskantoor] heeft de (concept) hypotheekakte opgesteld en met klager gecorrespondeerd over de inhoud van de akte en de wijzigingen.

2.3       De notaris heeft de hypotheekakte gepasseerd.

3. De klacht

3.1 Het is klager niet duidelijk welk kantoor verantwoordelijk is voor de hypotheekakte; de notaris of het kantoor dat de correspondentie heeft gevoerd en de hypotheekakte heeft opgesteld.

3.2 De notaris heeft pas maanden na indienen van de klacht bij de KNB gereageerd op zijn klacht.

3.3 Zonder reden en zonder uitleg is op verzoek van één van de partijen (ING) twee dagen voor de ondertekening de hypotheekakte zodanig herschreven dat het niets meer te maken had met de hypotheekofferte zoals klager die bij de bank had ondertekend. Het gewijzigde concept van de akte vermeldde anders dan overeengekomen behalve het appartement aan de [adres] te [woonplaats] ook de berging en de garage. 

3.4 Ten onrechte is de suggestie ontstaan dat klager de bank onjuist zou hebben geïnformeerd (over zijn woon-en verblijfplaats) of onvolledig (geen taxatierapport zou zijn verstrekt).

3.5 Klager is niet gewezen op de voor hem grote nadelige financiële gevolgen van de wijzigingen.

3.6 Klager heeft zich herhaaldelijk moeten laten bijstaan om er zorg voor te dragen dat de notaris(sen) de gemaakte afspraken bleven respecteren.

4. Het verweer

4.1 De notaris is niet betrokken geweest bij het voortraject van de hypotheek(akte). Hij heeft alleen de hypotheekakte doorgenomen met klager en daarna gepasseerd. Hij acht zich verantwoordelijk voor de akte.

4.2 Voor het voortraject verwijst de notaris naar de correspondentie van [notariskantoor] die is overgelegd. Deze correspondentie vermeldt het volgende. In de notarisinstructie van ING Bank stond dat klager woonachtig was in Nederland, maar uit de recherches bleek dat klager in Frankrijk woonde. [notariskantoor] was verplicht deze constatering bij de bank te melden en te wachten op akkoord. Ook was het dossier als “losse hypotheek” ter behandeling aangeboden, terwijl later bleek dat de nieuwe hypotheekakte hoorde bij een aankoop van een appartement, waarvoor nog een koopovereenkomst getekend moest worden. Dit alles heeft voor vertraging gezorgd, aldus [notariskantoor]. Bovendien wenste ING Bank dat extra percelen (berging/garage) als onderpand werden ondergezet en is op haar verzoek de conceptakte aangepast door [notariskantoor] en aan klager toegezonden. Klager was het daarmee niet eens waarop [notariskantoor] contact heeft opgenomen met ING Bank en het concept van de hypotheekakte weer is terug aangepast en aan klager gezonden.

4.3 De notaris heeft voor het passeren de akte integraal met klager doorgenomen. Alle bepalingen zijn aan de orde gekomen. Klager had geen opmerkingen, waarna de akte is gepasseerd. De notaris acht zich in zoverre verantwoordelijk voor de akte.

4.4 Het is de notaris niet gebleken dat er onjuistheden in de akte staan en welke schade klager heeft geleden.

4.5 Diverse keren heeft de notaris klager telefonisch gesproken. Klager is gevraagd of de akte gerectificeerd diende te worden dan wel of er enige schade zou zijn. Dit bleek niet het geval te zijn.

5. De beoordeling van de klacht

5.1 Ter beoordeling van de Kamer staat of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 93 Wna. Een notaris is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

5.2 Het is de taak van een notaris om een overeenkomst tussen twee partijen uit te werken in een notariële akte. Totdat de akte is gepasseerd, kunnen beide partijen hun opmerkingen kenbaar maken. Vast is komen te staan dat de werkzaamheden ter voorbereiding van de akte zijn verricht door [notariskantoor]. Tussen dit kantoor en klager is gecorrespondeerd over de (inhoud van de) akte. Onweersproken is gebleven dat de concepten van de akten aan klager zijn toegestuurd. De enige taak die de notaris had was klager belehren en de akte passeren. Dit is gebeurd. Niet weersproken is voorts dat de inhoud van de gepasseerde akte juist is. De klacht is derhalve in zoverre ongegrond.

5.3 Tegen de klacht dat de notaris laat heeft gereageerd, heeft deze aangevoerd meermalen met klager telefonisch contact te hebben gehad, maar dat is vervolgens door klager weersproken, behalve dat de notaris in het kader van bemiddeling door de KNB telefonisch met klager contact heeft gehad. Dit laat zich in deze procedure niet vaststellen en zal verder buiten beschouwing blijven.

5.4 Ten overvloede het volgende. Een deel van de klachten ziet kennelijk op het voortraject. Het is klager pas bij de mondelinge behandeling van de klacht gebleken dat [notariskantoor] een notariskantoor is, en dat de passerend notaris geen bemoeienis met het dossier heeft gehad tot het moment dat er een afspraak wordt gemaakt voor het passeren van de akte. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor [notariskantoor]. Zij dient haar cliënten duidelijk te informeren over de rol die zij vervult en is mogelijk daarin jegens klager tekortgeschoten.

6. BESLISSING

De Kamer voor het notariaat:

  • verklaart de klacht ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mrs. A.F.L. Geerdes voorzitter, R.R. Roukema en S.M.L.E. Schoonhoven-Stoot, en in tegenwoordigheid van de secretaris, mr. F.S. Pietersma-Smit, in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2022.

Kopie van deze beslissing wordt bij aangetekende brief aan partijen gezonden. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open bij het Gerechtshof te Amsterdam, postbus 1312, 1000 BH  Amsterdam. Het beroepschrift dient binnen dertig dagen na de dagtekening van genoemde brief door het Hof te zijn ontvangen, waarbij de datum van ontvangst door het Hof bepalend is.