Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TNORARL:2022:12 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/391370 / KL RK 21-123

ECLI: ECLI:NL:TNORARL:2022:12
Datum uitspraak: 26-04-2022
Datum publicatie: 14-06-2022
Zaaknummer(s): C/05/391370 / KL RK 21-123
Onderwerp: Overig, subonderwerp: Algemeen/tuchtrechtelijk toezicht voorzitter Kamer van Toezicht
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: De kamer acht zich onvoldoende geïnformeerd om te kunnen beslissen op de klacht. Beslissing is aangehouden in afwachting van aanvullende stukken.

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ARNHEM-LEEUWARDEN

Kenmerk:         C/05/391370 / KL RK 21-123

beslissing van de kamer voor het notariaat

op de klacht van

[naam],

in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over het vermogen van [naam],

wonende te [woonplaats]

,

klager,

gemachtigde: mr. [naam] te [vestigingsplaats],

tegen

mr. [naam] ,

notaris te [vestigingsplaats],

gemachtigden: mr. [ naam] en mr. [naam] te [vestigingsplaats].

Partijen worden hierna respectievelijk klager ([naam]) en de notaris genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit

  • de klacht, met bijlagen, van 23 juli 2021;
  • het verweer van de notaris van 30 september 2021;
  • de brief van de gemachtigde van klager van 17 maart 2022;
  • de brief van de gemachtigde van de notaris van 17 maart 2022;
  • de brief van de gemachtigde van klager van 25 maart 2022.

1.2 De klachtzaak is ter zitting van 28 maart 2022 behandeld, waarbij zijn verschenen [naam] met de gemachtigde [naam] enerzijds en de notaris met de gemachtigde [naam] anderzijds.

2. De feiten

2.1 Op 5 maart 2018 hebben klager en zijn broer, [naam], een koopovereenkomst gesloten met [naam] en [naam], de kopers, waarbij een gedeelte van het perceel [nummer] werd verkocht tegen een koopsom van [bedrag].

2.2. Op 5 april 2018 heeft de notaris de akte van levering gepasseerd.

2.3 Op 1 mei 2018 heeft mr. [naam], de toenmalige gemachtigde van klager, de notaris aangeschreven met de vraag of voorafgaand aan het passeren van de leveringsakte de wilsbekwaamheid van klager en zijn broer is onderzocht, nu voor zo’n onderzoek voldoende indicatoren aanwezig waren.

2.4 De notaris heeft bij schrijven van 18 mei 2018 inhoudelijk gereageerd.

2.5 Op 23 mei 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de broer van klager, de toenmalige gemachtigde en de notaris. Deze bespreking heeft niet geleid tot een oplossing.

2.6 Bij beschikking van 19 oktober 2018 zijn de goederen van klager en zijn broer onder bewind gesteld, met benoeming van [naam] en [naam] als gezamenlijke bewindvoerders over het vermogen van klager en zijn broer.

2.7 Namens klager en zijn broer hebben de bewindvoerders op 21 november 2018 een klaagschrift tegen de notaris ingediend.

2.8 Bij beslissing van 25 september 2019 heeft deze kamer de bewindvoerders in hun klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de bewindvoerders naar het oordeel van de kamer op grond van het bepaalde in artikel 99 lid 1 Wna geen rechtstreeks belang hebben bij het indienen van de klacht tegen de notaris. Evenmin zouden zij een indirect of afgeleid belang hebben bij het indienen van de klacht tegen de notaris.

2.9 Op 17 oktober 2019 is de broer van klager overleden.

2.10 Namens klager is op 23 oktober 2019 beroep ingesteld tegen de beslissing van deze kamer van 25 september 2019. In de beroepsprocedure is bepaald dat de bewindvoerders wel ontvankelijk zijn in hun klacht tegen de notaris.

2.11 Klager is op 7 december 2021 overleden.

2.12 Het Gerechtshof Amsterdam heeft bij beslissing van 25 januari 2022 de klacht ten aanzien van klager gegrond verklaard en ten aanzien van zijn broer ongegrond. Daarnaast is aan de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van zijn ambt opgelegd voor de duur van twee weken.

3. De klacht en het verweer

3.1 Klager, althans de bewindvoerder, verwijt de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door zich niet onpartijdig en onafhankelijk op te stellen en zijn geheimhoudingsplicht te schenden. De notaris heeft informatie uit de klachtenprocedure, waaronder de hiervoor onder 2.8 vermelde uitspraak van deze kamer, gedeeld met de kopers. De kopers waren geen partij in deze procedure, zodat de notaris informatie heeft gedeeld met een derde. De door de notaris gedeelde informatie verstrekt de kopers voordeel in de thans lopende procedure tussen klager en de kopers. Aangezien de notaris er was voor beide partijen, stelt klager zich op het standpunt dat de notaris heeft gehandeld in strijd met artikel 17 Wna. Klager verzoekt de kamer de klacht gegrond te verklaren en de notaris de maatregel van berisping op te leggen.

3.2 De notaris heeft verweer gevoerd.

4. De beoordeling

4.1 Ingevolge artikel 93 lid 1 van de Wet op het notarisambt (hierna: Wna) zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. De kamer dient derhalve te onderzoeken of de handelwijze van de notaris een verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 Uit de inhoud van de overgelegde stukken en het besprokene ter zitting is de kamer gebleken dat klager op 7 december 2021 is overleden en dat [naam] de klacht van klager wil voortzetten. De notaris betwist dat [naam] hierin ontvankelijk is.

4.3 De kamer acht zich thans onvoldoende geïnformeerd om te kunnen beslissen ten aanzien van de ontvankelijkheid en de klacht. De kamer stelt [naam] en de gemachtigde in de gelegenheid nadere stukken in te dienen. Daartoe verzoekt de kamer hen binnen vier weken de navolgende stukken over te leggen, voorzien van een onderbouwing:

-           de toestemming van de kantonrechter waaruit blijkt dat deze klacht aanhangig gemaakt mocht worden;

-           de beschikking ten aanzien van de onderbewindstelling;

-           een toelichting waaruit blijkt namens wie [naam] optreedt;

-           de juridische grond om deze klacht na het overlijden van klager voort te kunnen zetten;

-           een toelichting (met stukken) wie de erfgenamen van klager zijn;

-           de machtigingen van die erfgenamen waaruit blijkt dat [naam] deze klacht mag voortzetten.

De kamer zal in afwachting hiervan iedere verdere beslissing aanhouden voor de duur van vier weken.

5. De beslissing

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden

houdt de beslissing aan voor de duur van vier weken;

stelt [naam] en de gemachtigde in de gelegenheid om binnen deze termijn de stukken over te leggen, die hiervoor onder punt 4.3 zijn vermeld.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.L. Braaksma, voorzitter, mr. M.R.H. Goossens en  mr. A.J.H.M. Janssen, leden, en in tegenwoordigheid van A. de Wijse-Hageman LLB, secretaris, door de voorzitter in het openbaar uitgesproken op 26 april 2022.

De secretaris

 

De voorzitter

     
 

Tegen deze beslissing van de kamer voor het notariaat kunnen partijen binnen dertig dagen na de datum van verzending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.