Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TNORARL:2021:31 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/381692 / KL RK 20-160

ECLI: ECLI:NL:TNORARL:2021:31
Datum uitspraak: 09-06-2021
Datum publicatie: 05-07-2021
Zaaknummer(s): C/05/381692 / KL RK 20-160
Onderwerp: Registergoed
Beslissingen: Klacht gegrond zonder maatregel
Inhoudsindicatie:   Gelet op artikel 99 lid 1 Wna kan klager voor zover hij voor zich zelf klaagt, niet in zijn klacht worden ontvangen, aangezien niet is komen vast te staan dat klager als oud-notaris een zelfstandig en redelijk belang heeft bij deze klacht. De notaris mag de kosten voor een passeer-volmacht (al dan niet in verband met Corona maatregelen) in rekening brengen, maar dient zijn cliënten tevoren wel over deze kosten in te lichten. De kosten van betalingsverkeer vallen onder de organisatie van het geldverkeer en daarmee onder het tarief van de notaris. Klaagster maakt dus terecht bezwaar tegen de doorberekening van deze kosten en de klacht wordt daarom op dit onderdeel gegrond verklaard, echter in verband met specifieke omstandigheden geen maatregel.

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ARNHEM-LEEUWARDEN

Kenmerk:        C/05/381692 / KL RK 20 - 160

beslissing van de kamer voor het notariaat

op de klacht van

1. [K],

oud-notaris,

wonende te […],

2. [J.],

wonende te […],

gemachtigde: klager sub 1),

tegen

[N.],

notaris […].

Partijen worden hierna respectievelijk klagers, klaagster of klager en de notaris genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit

-          de klacht, met bijlagen, van 23 december 2020

-          het verweer van de notaris van 10 februari 2021

1.2 De klachtzaak is ter zitting van 12 april 2021 behandeld, waarbij zijn verschenen klager en diens zoon enerzijds en de notaris (via skype) anderzijds.

2. De feiten

2.1 Klaagster heeft een woning aangekocht (hierna: de aankoop), waarvan de overdracht bij akte van levering van 20 november 2020 door de notaris gepasseerd is.

2.2 Klagers zijn het op een aantal punten oneens met de factuur die de notaris voorafgaand met het oog op de overdracht aan klaagster heeft gezonden.

3. De klacht en het verweer

3.1 De verschillende klachtonderdelen worden in de volgende volgorde besproken. Klagers verwijten de notaris op de eerste plaats dat hij ten onrechte (te hoge) kosten in rekening brengt voor (verplichte) inzages (Klachtonderdeel 1). Voorts stellen klagers dat de notaris te hoge kosten in rekening brengt voor het opstellen van een passeervolmacht, mede in verband met de maatregelen ter voorkoming en/van verspreiding van het Corona-virus (Klachtonderdeel 2). Tenslotte verwijten klagers dat de notaris (te hoge) kosten in rekening te brengt voor betalingsverkeer (Klachtonderdeel 3). De notaris schaadt door deze misleidende werkwijze het aanzien van het notariaat en vervalst de concurrentie, aldus klagers.

3.2 Op het verweer van de notaris zal de kamer hierna, voor zover het verweer van belang is voor de beoordeling, nader ingaan.

4. De beoordeling

4.1 Ingevolge artikel 93 lid 1 van de Wet op het notarisambt (hierna: Wna) zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. De kamer dient derhalve te onderzoeken of de handelwijze van de notaris een verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 Artikel 99 lid 1 Wna bepaalt dat een klacht tegen een notaris, een kandidaat-notaris, of toegevoegd-notaris kan worden ingediend tegen een ieder die daarbij een redelijk belang heeft.

4.3 Ontvankelijkheid

Gelet op artikel 99 lid 1 Wna kan klager voor zover hij voor zich zelf klaagt, niet in zijn klacht worden ontvangen, aangezien niet is komen vast te staan dat klager als oud-notaris een zelfstandig en redelijk belang heeft bij deze klacht.

Ter toelichting het volgende. Klager stelt zich op het standpunt dat de werkwijze van de notaris die hij met deze klacht aan de orde stelt concurrentievervalsend werkt, echter deze stelling heeft klager op geen enkele wijze met feiten onderbouwd. Klager was  destijds bovendien werkzaam in een andere ring dan de notaris. Met andere woorden, zelfs al zou concurrentievervalsing vastgesteld worden, dan nog zou het de vraag zijn of en in hoeverre deze valse concurrentie klager, bovendien niet langer werkzaam als notaris, zou treffen. De inhoudelijke beoordeling van deze klacht ziet daarom alleen op het belang van klaagster.

4.4 Inhoudelijk

4.4.1 Klachtonderdeel 1) Kosten (te hoog) voor verplichte inzages

Deze inzages hebben betrekking op de beschikkingsbevoegd- en handelingsbekwaamheid van klaagster en haar echtgenoot ten tijde van de aankoop. De kosten van deze controle dan wel verificatie zijn hier dubbel want gemaakt voor beide kopers afzonderlijk en persoonlijk en dienen inderdaad door hen betaald te worden. Deze kosten (€ 36,00 in totaal) zijn naar het oordeel van de kamer niet exorbitant te noemen. Dit klachtonderdeel treft daarom geen doel.

4.4.2 Klachtonderdeel 2) Kosten (te hoog) voor passeervolmacht, mede in het kader Corona-preventie

Klaagster stelt zich op het standpunt dat de notaris met het passeren bij volmacht uitvoering geeft aan een overheidsvoorschrift in verband met Corona-preventie en dat de daarvoor gemaakte kosten dus voor rekening van de notaris dienen te blijven.

De kamer overweegt dat de notaris de kosten voor de passeer-volmacht in rekening mag brengen, maar zijn cliënten daarover wel van tevoren moet inlichten. De lezingen van partijen over hetgeen op dit punt wel en niet gebeurd is, lopen uiteen. Een verwijtbare tekortkoming van de notaris op dit punt is bovendien niet komen vast te staan. Dit klachtonderdeel treft daarom geen doel.

4.4.3 Klachtonderdeel 3) Kosten (te hoog) voor betalingsverkeer

De kosten van betalingsverkeer vallen onder de organisatie van het geldverkeer en daarmee onder het tarief van de notaris. Klaagster maakt dus terecht bezwaar tegen de doorberekening van deze kosten en de klacht wordt daarom op dit onderdeel gegrond verklaard.

4.4 Geen maatregel

De kamer ziet geen aanleiding de notaris voor deze deels gegrond verklaarde klacht een maatregel op te leggen. Daarbij weegt de kamer mee dat (de gemachtigde van) klaagster niet met de notaris heeft willen overleggen over een correctie van de factuur en niet heeft willen ingaan op het aanbod van de notaris om alle door hem (grotendeels terecht) in rekening gebrachte kosten aan klaagster te vergoeden. Daarbij komt dat de omvang van het bedrag dat hier naar het oordeel van de kamer ten onrechte in rekening is gebracht (€ 20,00) relatief beperkt is.

4.5 Terugbetaling griffierecht

Ingevolge artikel 99 lid 5 Wna dient de notaris vanwege de gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht het griffierecht van € 50,00 aan klaagster te vergoeden. Daartoe dient (de gemachtigde van) klaagster de notaris in kennis te stellen van het bankrekeningnummer waarop genoemd bedrag kan worden overgeschreven.

5. De beslissing

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden:

- verklaart de klacht deels gegrond (klachtonderdeel 3), deels ongegrond

(klachtonderdelen 1 en 2);

- bepaalt dat de notaris klaagster het griffierecht vergoedt op de wijze als hierboven onder 4.5 omschreven.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.J.C. van Leeuwen, voorzitter, mr. F.E.J. Goffin en mr. M.R.H. Goossens, leden, en in tegenwoordigheid van mr. M.J. Derksen, secretaris, door de voorzitter in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2021.

De secretaris

De voorzitter

Tegen deze beslissing van de kamer voor het notariaat kunnen partijen binnen dertig dagen na de datum van verzending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.