Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TNORDHA:2020:11 Kamer voor het notariaat Den Haag 20-31 en 20-32

ECLI: ECLI:NL:TNORDHA:2020:11
Datum uitspraak: 09-07-2020
Datum publicatie: 10-07-2020
Zaaknummer(s): 20-31 en 20-32
Onderwerp: Overig
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Benoeming stille bewindvoerder.

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag

Beslissing ex artikel 25b, van de Wet op het notarisambt (Wna) van de voorzitter van de Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag.

Overwegingen

Bij brief van 30 juni 2020 heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een klacht ingediend tegen mr. [X], kandidaat-notaris te [vestigingsplaats] (hierna te noemen: de kandidaat-notaris) en mr. [Y], notaris te [vestigingsplaats] (hierna te noemen: de notaris). In de brief verzoekt het BFT de voorzitter conform het bepaalde in artikel 25bWna over te gaan tot het benoemen van een stille bewindvoerder, danwel conform het bepaalde in artikel 106 Wna spoedheidshalve op te treden.

Ter zake van het verzoek van het BFT zijn de kandidaat-notaris en de notaris door de voorzitter gehoord op 8 juli 2020. De kandidaat-notaris en de notaris werden bijgestaan door advocaat mr. G. van Atten, advocaat te Heemstede. Namens het BFT is daarbij verschenen mr. R. Wisse.

Uit de klachtbrief van 30 juni 2020 en hetgeen door de kandidaat-notaris en de notaris en namens het BFT op 8 juli 2020 is toegelicht, blijkt naar het oordeel van de voorzitter van acute financiële zorgen op het kantoor. Er is sprake van een negatieve kantoorliquiditeit en solvabiliteit, een negatief resultaat en beperkte geldmiddelen, waardoor de notaris en de kandidaat-notaris redelijkerwijs moeten verwachten dat dit op een bepaald moment ertoe kan leiden dat zij niet zullen kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Daarmee handelen zij in strijd met artikel 23 Wna juncto artikel 2 Administratieverordening en (de toelichting op) artikel 3 Reglement Verslagstaten 2010 en de algemene toelichting van de Verordening beroeps-en gedragsregels 2011.

De kandidaat-notaris en de notaris hebben toegelicht dat ook zij de ernst van de situatie inzien. Ook op korte termijn moeten de resultaten beter worden. Zij zijn, samen met de registeraccountant, druk bezig met een actieplan (onder andere kapitaalstorting, gesprekken met de bank over aflosschema van de restant-koopsombetaling, omzet verhogen en kosten reduceren en de management fees zijn gehalveerd). Naar hun mening bestaat de mogelijkheid dat de financiële positie beter wordt. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag. Het kantoor zit midden in de corona-crisis. De notaris en de kandidaat-notaris achten het niet onbegrijpelijk als er een stille bewindvoerder wordt benoemd. Zij kunnen daar zelfs baat bij hebben. Zij noemen de naam van mr. [A], van [naam bedrijf]. De raadsman van de notaris en de kandidaat-notaris heeft goede ervaringen met mr. [A] en mr. [A] kent het kantoor beroepsmatig en heeft in het verleden geassisteerd bij het opstellen van ondernemingsplannen en bij de fusie van de destijds separate kantoren van de notaris en de kandidaat-notaris. Mr. [A] heeft ingestemd met een (eventuele) benoeming tot stille bewindvoerder.

De voorzitter overweegt ten aanzien van het verzoek tot het benoemen van een stille bewindvoerder dat op basis van de huidige stand van zaken het risico op discontinuïteit van de notariële praktijk dusdanig groot is, dat het benoemen van een stille bewindvoerder, naast de notaris en de kandidaat-notaris is aangewezen.

Een belangrijke opdracht aan de bewindvoerder is de voorzitter zo spoedig mogelijk te informeren over de huidige (financiële) situatie van het kantoor.

Tijdens de zitting op 8 juli 2020 hebben het BFT en de notaris en kandidaat-notaris meegedeeld dat zij het eens zijn met de benoeming van mr. [A] tot stille bewindvoerder naast de notaris en kandidaat-notaris. De voorzitter deelt dit vertrouwen.

De notaris en kandidaat-notaris dienen voorts de betalingsprocuratie te (laten) wijzigen in een gezamenlijke procuratie met de stille bewindvoerder. De stille bewindvoerder zal de notaris en kandidaat-notaris advies en begeleiding bij de bedrijfsvoering geven en is tevens bevoegd om daaromtrent bindende aanwijzingen te geven.

Het honorarium van de stille bewindvoerder wordt vastgesteld op € 100,- per uur (exclusief BTW).

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De voorzitter van de Kamer voornoemd:

1. benoemt mr. [A], verbonden aan [naam bedrijf] te [plaatsnaam], met ingang van 13 juli 2020, voor de duur van zes maanden, tot stille bewindvoerder naast mrs. [X] en [Y]. De stille bewindvoerder geeft de notaris en de kandidaat-notaris advies en begeleiding bij de bedrijfsvoering en is tevens bevoegd om daarover bindende aanwijzingen te geven. De notaris en de kandidaat-notaris dienen de betalingsprocuratie te wijzigen in een gezamenlijke procuratie met de stille bewindvoerder;

2. stelt het honorarium van mr. [A] vast op € 100,- per uur, exclusief BTW, ten laste van de notaris en de kandidaat-notaris;

3. bepaalt dat de stille bewindvoerder zo spoedig als mogelijk een rapport uitbrengt aan de voorzitter van de Kamer over zijn bevindingen omtrent de (financiële) situatie van het notariskantoor.

Deze beslissing is gegeven door mr. G.P. van Ham, voorzitter van de Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag, op 9 juli 2020.

Deze beslissing dient uiterlijk binnen vier weken door de Kamer voor het notariaat te worden bekrachtigd.

Kopie van deze beslissing wordt bij aangetekende brief aan de notaris en kandidaat-notaris gezonden. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open bij het Gerechtshof te Amsterdam, postbus 1312, 1000 BH  Amsterdam, binnen zes weken na de dag van verzending van genoemde brief.