Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TNORARL:2020:39 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/367627 / KL RK 20-31

ECLI: ECLI:NL:TNORARL:2020:39
Datum uitspraak: 26-10-2020
Datum publicatie: 02-04-2021
Zaaknummer(s): C/05/367627 / KL RK 20-31
Onderwerp: Registergoed
Beslissingen: Klacht ongegrond
Inhoudsindicatie: De kandidaat-notaris is in beginsel gerechtigd de persoons- en adres gegevens van een gemachtigde/vertegenwoordigster als klaagster in de akte op te nemen. Toen klaagster aangaf dat dit niet de bedoeling was, heeft de kandidaat-notaris dat onmiddellijk gecorrigeerd. Verificatie van de gegevens van klaagster in BRP is voor de kandidaat-notaris toegestaan in het kader van de voorschriften verificatie identiteit. Niet is komen vast te staan dat de kandidaat-notaris in deze zaak onvoldoende zorgvuldig zou zijn omgegaan met de mogelijke toepasselijkheid van de AVG.

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ARNHEM-LEEUWARDEN

Kenmerk:        C/05/367627 / KL RK 20-31

beslissing van de kamer voor het notariaat

op de klacht van

[K.],

wonende te

klaagster,

tegen

[N]

kandidaat-notaris.

Partijen worden hierna respectievelijk klaagster en de kandidaat-notaris genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit

-          De (aanvullende) klacht, met bijlagen, van 10 maart 2020

-          het verweer met bijlagen van de kandidaat-notaris van 5 juni 2020

-          de repliek met bijlagen van klaagster van 6 augustus 2020

-          de dupliek van de kandidaat-notaris van 4 september 2020

-           

1.2 Deze klacht is vanwege de maatregelen rondom het corona-virus niet op zitting behandeld, aangezien partijen hebben ingestemd met schriftelijke afhandeling. Om die reden zijn partijen in de gelegenheid gesteld bij repliek en dupliek over en weer schriftelijk op elkaars standpunt te reageren. De zaak is daarop door de kamer beoordeeld in de raadkamer van 16 september 2020.

2. De feiten

2.1 Op 18 februari 2020 is de koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een registergoed gelegen te […] (het “registergoed”). Verkopers zijn drie erfgenamen in de nalatenschap van de voormalig eigenaar van het registergoed.

2.2 Klaagster treedt in de verkoopovereenkomst als bewindvoerder van één van de erfgenamen.

2.3  Op 25 februari 2020 is de getekende koopovereenkomst ontvangen door de kandidaat-notaris. De kandidaat-notaris heeft telefonisch contact opgenomen met de betrokken partijen, waaronder klaagster als bewindvoerder over het vermogen van één der verkopers. In dit telefoongesprek heeft klaagster niet aangegeven dat haar adresgegevens volledig geheim dienden te blijven.

2.4  De kandidaat-notaris heeft vervolgens in het kader van het identiteitsonderzoek naar betrokken partijen ook van klaagster een uittreksel uit de Basis Registratie Personen opgevraagd.

2.5 Het uittreksel uit de Basis Registratie Personen van klaagster bevat geen geheimadres indicatie.

2.6 De kandidaat-notaris heeft de koopovereenkomst middels een notariële verklaring koopovereenkomst bij het kadaster in laten schrijven.

2.7 Met het oog op deze inschrijving in het kadaster heeft de kandidaat-notaris klaagster verzocht haar legitimatiebewijs op te sturen.

2.8 Op 25 februari 2020 heeft klaagster haar legitimatiebewijs aan de kandidaat-notaris gestuurd. Klaagster heeft daarbij niet aangegeven dat haar adresgegevens geheim moeten blijven.

2.9 Op 27 februari 2020 heeft de kandidaat-notaris de verkoopvolmacht aan klaagster verzonden en haar gevraagd deze voorzien van haar gelegaliseerde handtekening retour te zenden. In deze volmacht staan de volledige personalia en adresgegevens van klaagster opgenomen.

2.10 Bij e-mail van 2 maart 2020 heeft de kandidaat-notaris het concept van de akte van levering aan klaagster en de andere twee verkopers verzonden. In deze conceptakte van levering stonden wederom de volledige personalia en adresgegevens van klaagster opgenomen. Klaagster heeft na ontvangst van dit concept hiertegen in eerste instantie niet geprotesteerd.

2.11 Op 5 maart 2020 heeft klaagster telefonisch geprotesteerd tegen het opnemen van haar volledige adresgegevens in het concept van de akte van levering.

2.12 Het concept van de akte van levering is daarop aangepast en ter goedkeuring aan klaagster verzonden.

2.13 Op 13 maart 2020 is de akte van levering - zonder daarin vermeld de eigen adresgegevens van klaagster - gepasseerd.

3. De klacht en het verweer

3.1 Klaagster verwijt de kandidaat-notaris onzorgvuldig te zijn omgegaan met haar persoonsgegevens. De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

Klachtonderdeel 1) De kandidaat-notaris heeft de adresgegevens van klaagster opgenomen in de notariële verklaring koopovereenkomst en in de concept leveringsakte;

Klachtonderdeel 2) De kandidaat-notaris heeft de adresgegevens van klaagster geverifieerd in de Basis Registratie Personen (hierna: BRP);

Klachtonderdeel 3) De kandidaat-notaris heeft nadat een en ander was geconstateerd onvoldoende aandacht besteed aan correctie en beperking van de schade;

Klachtonderdeel 4) De kandidaat-notaris heeft de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) overtreden.

3.2 Op het verweer van de kandidaat-notaris zal de kamer hierna, voor zover het verweer van belang is voor de beoordeling, nader ingaan.

4. De beoordeling

Norm

4.1 Ingevolge artikel 93 lid 1 van de Wet op het notarisambt (hierna: Wna) zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. De kamer dient derhalve te onderzoeken of de handelwijze van de notaris een verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 Artikel 40 Wna, voor zover hier van belang, bepaalt dat een akte vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, de woonplaats met adres en de burgerlijke staat van de natuurlijke personen die blijkens de akte daarbij als partij optreden. Deze gegevens, met uitzondering van de burgerlijke staat worden ook vermeld van (natuurlijke en rechts-) personen die blijkens de akte bedoelde partijen vertegenwoordigen. Van bedoelde vertegenwoordigers wordt ook vermeld de grond van hun bevoegdheid. Voor natuurlijke personen die een kantoor houden of werkzaam zijn op een kantoor kan ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor betreffen in plaats van de woonplaats met adres ook het kantooradres vermeld worden.

Toetsing

4.3.1) De kandidaat-notaris heeft de adresgegevens van klaagster opgenomen in de notariële verklaring koopovereenkomst en in de concept leveringsakte

De kamer is van oordeel dat dit klachtonderdeel ongegrond is aangezien uit de wet volgt dat de (kandidaat-)notaris gehouden is de persoonsgegevens van een vertegenwoordiger als klaagster in dit geval in een (concept-)akte op te nemen. Als er een indicatie is dat sprake is van een geheim adres dan wel als er bijzondere omstandigheden zijn die doen vermoeden dat een adres niet moet worden vermeld, moet een (kandidaat-)notaris in voorkomend geval nader onderzoeken welk adres moet worden vermeld.

In dit geval is daar evenwel geen sprake van, waarbij dan nog komt dat vaststaat dat klaagster meteen medewerking heeft verleend en geen bezwaar heeft gemaakt toen de kandidaat-notaris in het kader van de voorbereiding van de notariële verklaring koopovereenkomst en de (concept-) leveringsakte bedoelde gegevens bij klaagster heeft opgevraagd. Klaagster heeft de verkoopvolmacht waarin haar adresgegevens vermeld stonden ondertekend aan de kandidaat-notaris retour gezonden en heeft daarbij niet gevraagd om haar kantooradres te gebruiken in plaats van haar eigen adres. Voorafgaand aan het opstellen van de conceptakte was er dus geen sprake van bijzondere aanwijzingen met betrekking tot het adres van klaagster en had klaagster ook niet verzocht om vermelding daarvan achterwege te laten.

Vaststaat bovendien dat de kandidaat-notaris toen klaagster erom vroeg deze gegevens, althans de eigen adresgegevens, te veranderen in de adresgegeven van haar kantoor, daaraan meteen gehoor heeft gegeven.

Een en ander brengt mee dat klaagster de kandidaat-notaris ten onrechte verwijt dat de eigen adresgegevens van klaagster (aanvankelijk) zijn opgenomen in de notariële verklaring koopovereenkomst en in de concept akte van levering.

4.3.2) De kandidaat-notaris heeft de adresgegevens van klaagster geverifieerd in de Basis Registratie Personen (hierna: BRP)

Vaststaat dat de notaris de persoonsgegevens van klaagster heeft geverifieerd in de  basisregistratie personen (BRP). Echter hiervan valt de kandidaat-notaris naar het oordeel van de kamer geen tuchtrechtelijk verwijt te maken. De kandidaat-notaris is namelijk wettelijk verplicht de identiteit van partijen en hun vertegenwoordigers vast te stellen. Daartoe heeft de kandidaat-notaris toegang tot de BRP en daarvan heeft hij gebruik gemaakt. Overigens is als onweersproken vast komen te staan dat klaagster in de BRP geen geheim adres indicatie heeft, dus ook wat dat betreft was er voor de kandidaat-notaris - tot het moment waarop klaagster het tegendeel kenbaar maakte - geen reden om aan te nemen dat de gegevens van klaagster niet zoals te doen gebruikelijk, in de akte(n) opgenomen mochten worden.

4.3.3) De kandidaat-notaris heeft nadat een en ander was geconstateerd onvoldoende aandacht besteed aan correctie en beperking schade

Vaststaat dat de kandidaat-notaris, zodra klaagster te kennen heeft gegeven dat zij haar eigen adresgegevens niet in de akte vermeld wenste te zien, deze uit de concept-leveringsakte verwijderd heeft.

Voor actie richting kadaster, in verband met de vermelding van de gegevens van klaagster in de notariële verklaring verkoopovereenkomst (Vormerkung) heeft de kandidaat-notaris geen aanleiding gezien, nu de Vormerkung met het passeren van de leveringsakte waardeloos verklaard wordt. De gegevens over de Vormerkung blijven weliswaar nog een half jaar zichtbaar in het kadaster echter de persoonsgegevens van klaagster maken van dit zichtbare gedeelte geen onderdeel uit.

Als onweersproken staat bovendien vast dat de kandidaat-notaris een grondig onderzoek heeft ingesteld naar de vraag of door de gang van zaken sprake is van schending van de AVG. Zie ook hierna onder 4.3.4).

Bovendien heeft de kandidaat-notaris naar aanleiding van deze klacht de standaard- werkwijze op zijn kantoor aangepast in die zin dat vertegenwoordigers voortaan in voorkomend geval bij aanvang van de werkzaamheden in een zaak gevraagd wordt of zij met privé- danwel kantooradres in een akte vermeld wensen te worden.

De kamer is daarom al met al van oordeel dat het verwijt dat klaagster de notaris op dit punt maakt geen steun vindt in de vaststaande feiten. Dit klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

4.3.4) De notaris heeft de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) overtreden

Klaagster heeft haar klacht op dit punt niet onderbouwd. Zij heeft op geen enkele wijze toegelicht waarin de door haar gestelde schending van de AVG zou bestaan. De notaris daarentegen heeft de klacht van klaagster gemotiveerd weersproken.

De kamer stelt vast dat een tuchtklachtprocedure als hier aan de orde zich niet leent voor een inhoudelijke beoordeling van AVG-vraagstukken. De beantwoording van de vraag of hier sprake is van een schending van de AVG dient hier daarom in het midden te blijven. Wel kan worden vastgesteld dat de notaris de persoonsgeven van klaagster verwerkt heeft op grond van een wettelijke verplichting, hetgeen volgens de AVG de verwerking van persoonsgegevens in veel gevallen toelaatbaar maakt. Vervolgens, zodra klaagster haar bezwaren aan de notaris kenbaar maakte, heeft de notaris de gegevens aangepast zoals door klaagster gevraagd en grondig onderzocht of en in hoeverre sprake zou zijn van een aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden datalek.

Daarnaast heeft de notaris de kantoorprocedure voor wat betreft adresvermelding aangepast. De kamer is dan ook van oordeel dat al met al niet kan worden vastgesteld dat de notaris onvoldoende zorgvuldig zou zijn omgegaan met de mogelijke toepasselijkheid van de AVG.

De klacht wordt daarom ook op dit onderdeel ongegrond verklaard.

4.4 Dit leidt tot de volgende beslissing.

5. De beslissing

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden

- verklaart de klacht ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.J.C. van Leeuwen, voorzitter,  mr. E.J.  Oostrik en mr. V. Oostra, leden, en in tegenwoordigheid van mr. M.J. Derksen, secretaris, door de voorzitter in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2020.

De secretaris

De voorzitter

Tegen deze beslissing van de kamer voor het notariaat kunnen partijen binnen dertig dagen na de datum van verzending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.